Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

33/2014

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Tietotekniikka- ja viestintäosasto

 

 

 

20.11.2014

 

Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

39 §

Muutoshakemuksen jättäminen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ”Reaaliakaisen Click- neuvontahankkeen toiminta-ajan jatkamiseksi kuusi kuukautta, 1.1.-30.6.2015

HEL 2012-012496 T 02 05 02

Päätös

Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti, viitaten rahoitusjohtajan 17.4.2013 § 6 tekemään päätökseen, että Helsingin kaupungin kaupunginkanslian tietotekniikka ja viestintäosasto jättää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle muutoshakemuksen ”Reaaliaikaiselle Click -neuvontahankkeelle (projektinumero 1097100012) projektiajan jatkamisesta kuusi kuukautta 1.1.- 30.6.2015. Nykyinen toiminta-aika päättyy 31.12.2014.

Päätöksen perustelut

 

Projektilla on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta myönteinen päätös projektikoodilla S12235 ajalle 1.1.2013–31.12. 2014. Projektin kokonaisbudjetti on 434 495 euroa, josta EU:n ja valtion tukiosuus 360 630 euroa ja kuntarahoitusosuus 73 865 euroa. Muutoshakemuksessa ei hankkeen kokonaisbudjettiin tule muutoksia.

Projekti varsinainen toiminta-aika on ollut 2013–2014 ja sen osatoteuttajina ovat olleet Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Helsinki on toiminut projektin hallinnoijana. Projektissa kukin osatoteuttaja vastaa oman osahankkeensa sisällön toteuttamisesta sekä maksatus- ja seurantatietojen toimittamisesta hankkeen hallinnoijalle.

Kahden vuoden aikana (2013–2014) kaupungit ovat yhdessä tuottaneet ja pilotoinneet uutta Infochat- palvelua. Uuden palvelun avulla maahan muuttavilla, muuttoa suunnitteleville tai täällä jo asuvilla asiakkailla on mahdollisuus saada reaaliaikaisesti tietoa kaupunkien palveluista sekä eri maahantulon prosesseista. Samalla palveluneuvojat eri kaupungeissa ovat opetelleet käyttämään uutta työvälinettä neuvontatyössään.

Vuoden 2013 aikana uutta Chat- palvelua rakennettiin. Infochat on ollut toiminnassa maaliskuusta 2014 lähtien. Palvelu käynnistyminen myöhästyi runsaat kolme kuukautta alkuperäisestä suunnitelmasta. Kolmen kaupungin tietotekniikan saaminen mukaan hanketyöhön osoittautui odotettua pitemmäksi prosessiksi.

Syksyllä 2014 Infochat palvelusta tehtiin käytettävyysarvio. Siinä esitettiin palvelulle useita kehittämisehdotuksia. Hämeen elinkeino- liikenne - ja ympäristökeskus on esittänyt kumppanuuskaupungeille, että ne voivat tehdä muutoshakemuksen ja jatkaa hanketta vielä kuusi kuukautta vuoden 2015 puolella.

Kauniainen jatkaa yhteistyötä maahan muuttajien neuvontatyössä Espoon, Helsingin ja Helsingin kanssa, mutta ei osallistu rahallisesti kumppanuustyöhön 1.1.2015-30.6.2015.

Kuuden kuukauden aikana;

-        tehdään käytettävyysarvioinnin ehdottamat korjaukset palveluun

-        lisätään ja tehostetaan uuden palvelun markkinointia

-        jatketaan palveluneuvojien yhteistä koulutusta erilaisten vuorovaikutteiden työvälineiden käyttöönotossa sekä jatketaan

-        oman neuvontatyön tutkimista ja kehittämistä osana kaupunkien uusia asukaspalvelujen muotoja.

Lisätiedot

Mirja Eklund, EU-suunnittelija, puhelin: 310 36571

mirja.eklund(a)hel.fi

Riitta Lampelto, neuvontapäällikkö, puhelin: 310 24443

riitta.lampelto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566