Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

Tietotekniikka- ja viestintäosasto

 

 

 

20.02.2014

 

Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

11 §

Ahjon sovellushallinnan kehitystyöt

HEL 2014-001442 T 02 08 02 01

Päätös

Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti, että tietotekniikka -yksikkö saa tilata Tieto Finland Oy:ltä tarjouksen nro 2014/270643/1 mukaiset Ahjo-tietojärjestelmää koskevat muutokset, joista aiheutuvat arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 254 745 euroa.

Samalla tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti, että kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta
8 09 10 kaupunginkanslia, keskitetty tietotekniikka (projekti 1882007002).

Lisäksi tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti, että tietotekniikkapäällikkö ja ICT-kehityspäällikkö saavat hankintaoikeuksiensa puitteissa tehdä lisätilauksia tämän tilauksen työkokonaisuuksiin liittyen.

Päätöksen perustelut

Ahjo-tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämistyötä jatketaan vuoden 2014 aikana. Kehittäminen pohjautuu vuonna 2012 tehtyyn käytettävyystutkimukseen sekä kaupunginkanslian vetämien sovellushallinta- ja pääkäyttäjäryhmien linjauksiin. Version 1.18 muutostyöt on huomioitu talousarviossa.

Hankinta perustuu Tieto Finland Oy:n kanssa solmittuun puitesopimukseen nro 2011/175338/1.

Lisätiedot

Katja Räisänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 78720

katja.raisanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjous

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tieto Finland Oy

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Hallinto-osasto/Kanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566