Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

23.03.2017

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

 

 

 

 

 

 

 

10 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulospalkkiojärjestelmän  hyväksyminen vuodelle 2017

HEL 2017-002616 T 01 02 03 01

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan  toimialalle liitteiden 1 - 2 mukaisen tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2017.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulospalkkiojärjestelmä perustuu kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä 7.11.2012 hyväksymiin tulospalkkioperiaatteisiin, joiden voimassaoloaikaa kaupunginjohtaja jatkoi johtajistokäsittelyssä 26.10.2016 vuodelle 2017. Samalla kaupunginjohtaja antoi vuoden 2017 tulospalkkiojärjestelmän valmistelua koskevan erillisen ohjeistuksen. Erillisen ohjeistuksen syynä ovat organisaatiossa 1.6.2017 tapahtuvat uudistukset.

Virastojen ja liikelaitosten päälliköiden tulospalkkiojärjestelmää (Kaupunginkanslia/ Heos 19.11.2014) ei voida myöskään soveltaa vuonna 2017 johtamisjärjestelmäuudistuksesta johtuen. Erillisten henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ei ole mahdollista, koska johtotehtävissä tapahtuu oleellisia muutoksia kesken tulospalkkiovuoden. Johdon tulospalkkiot määräytyvät vuoden 2017 osalta liikelaitoksen tai toimialan tuloksen perusteella.

Kaupunginjohtaja päätti merkitä johtajistokäsittelyssä 15.2.2017 § 17 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulospalkkiojärjestelmän tiedoksi. Käsittelyssä olleiden tulospalkkiojärjestelmien osalta päätöksen perusteluissa todettiin, että järjestelmät ovat tulospalkkioperiaatteiden ja vuodelle 2017 annetun erillisohjeistuksen mukaisia. Talousarvion sitovat tavoitteet on otettu tulostekijöissä huomioon tarkoituksenmukaisella tavalla. Käytettävissä olevien tietojen perusteella tavoiteasettelua voidaan pitää riittävän haasteellisena.

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

Kirsti.Laine-Hendolin(a)hel.fi

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042

Liitteet

1

Esitys tulospalkkiojärjestelmäksi 2017

2

Tulospalkkiojärjestelmän kuvaus 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, virkaehtosopimus

Tiedoksi

Kuvan henkilöstöyksiköt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566