Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

28.02.2017

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

 

 

 

 

 

 

 

3 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tietohallintopäällikön työsuhteisen tehtävän täyttäminen

HEL 2017-002231 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja päättää ottaa tietohallintopäällikön työsuhteiseen tehtävään diplomi-insinööri Jussi Vehviläisen 1.3.2017 alkaen 5300 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla toimialajohtaja toteaa, että Jussi Vehviläinen  hoitaa nykyisen kaupunginkirjaston tietohallintopäällikön virkaa 31.5.2017 saakka uuden tietohallintopäällikön tehtävän ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät.

Tehtävän täyttömenettely

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi sekä kunnallisesta viranhaltijalaista (jäljempänä viranhaltijalaki) ja työsopimuslaista ilmenevin perustein tietohallintopäällikön tehtävä on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti.

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 §:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaan kaupungilla on velvollisuus tarjota työntekijälle muuta työtä silloin, kun työntekijän työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaan työsopimusta ei voida irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavista tai koulutettavissa toisiin tehtäviin 4 §:n mukaisesti.

Koska johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta useamman johtavan viranhaltijan virka, samoin kuin virastojen tietohallintopäälliköiden tehtävät tulevat lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden halukkuus avoinna olevaan tehtävään. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka tai työsuhteinen tehtävä lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa tai työsuhteisissa tehtävissä.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän kautta ajalla 30.1.–10.2.2017. Ilmoittautumisaika päättyi 10.2.2017 klo 16.00.

Tietohallintopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Valintaprosessi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tietohallintopäällikön tehtävään ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa 6 henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista. Yksi ilmoittautuneista veti myöhemmin hakemuksensa pois.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 3 henkilöä: Leevi Kuokkanen, Markku Leinonen ja Jussi Vehviläinen.

Hakijoita haastattelivat 17.2.2017 toimialajohtaja Tommi Laitio, hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolin ja henkilöstöpäällikkö Kaija Toppari.

Hakija Leevi Kuokkanen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa 1984, pääaineena matematiikka. Hän on toiminut vuodesta 2014 lähtien tietohallintopäällikön tehtävässä, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Markku Leinonen on suorittanut Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (MBA) Haaga-Helian AMK:ssa 2008, pääaineena johtaminen ja esimiestyö, henkilöstön kehittäminen, projektijohtaminen, asiakaslaadun kehittäminen. Hän on toiminut vuodesta 2013 tietopalvelupäällikön tehtävässä, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Jussi Vehviläinen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa 2002, pääaineena tietotekniikka/sisällöntuotanto. Hän on toiminut vuodesta 2012 tietohallintopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesitykselle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tietohallintopäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja koordinoida toimialan tietohallintopalveluita sekä vastata johtamansa palvelun tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta. Tietohallintopäällikkö vastaa tietohallinnon asiakkuuksista ja tietohallintoon liittyvistä hankinnoista ja sopimuksista. Tietohallintopäällikkö on tietohallintopalveluiden henkilöstön esimies.

Tehtävän hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, lisäksi edellytetään kokemusta tietohallinnon ja esimies- tai johtamistehtävistä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan toimialan tuntemus. 

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty valitsemaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tietohallintopäällikön tehtävään Jussi Vehviläinen.

Jussi Vehviläisen valintaa tietohallintopäällikön tehtävään puoltaa hänen monipuolinen kokemuksensa tietohallinnon tehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Vehviläisellä on vahvat näytöt kaupunginkirjaston ja sen kumppaneiden palveluiden kehittämisestä digitaalisin keinoin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta Vehviläisen vahvuutena on voimakkaasti sisältölähtöinen ja tulevaisuuteen katsova näkemys digitalisaatiosta.

Lisätiedot

Tommi Laitio, toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijoiden yhteenveto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tehtävään valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tehtävän muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Toimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566