Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

27.04.2017

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

 

 

 

35 §

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asuntopalvelut-yksikön asumisen viranomaispalvelujen tiimipäällikön viran täyttäminen

HEL 2017-003975 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja päätti ottaa asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut -yksikön asumisen viranomaispalvelut -tiimin tiimipäällikön virkaan kauppatieteiden maisterin Marjo Tapanan 1.6.2017 alkaen 4 050,00 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Kaupunginhallitus päätti 27.3.2017, 306 § perustaa toimialojen palvelujen eräiden yksikön tiimipäälliköiden virat. Palvelujen yksikkötason virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät.

Viran täyttömenettely

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista (jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palveluja seuraavan tason virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista tullaan lakkauttamaan.

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 §:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

Koska useamman esimiestason viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän kautta ajalla 28.3.2017–6.4.2017 Ilmoittautumisaika päättyi 6.4.2017 klo 16.00.

Asumisen viranomaispalvelut -tiimin tiimipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Valintaprosessi

Asumisen viranomaispalvelut -tiimin tiimipäällikön virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa 3 henkilöä. Liitteenä 1 on hakijaluettelo.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin Tarja Leväinen, Merja Liski, ja Marjo Tapana.

Hakijoita haastattelivat asiakkuusjohtaja Pekka Henttonen, asiakas- ja yrityspalvelupäällikkö Markku Leijo ja henkilöstöasiantuntija Tuija Hulkkonen 18.4.2017.

Hakija Tarja Leväinen on suorittanut elintarviketieteiden maisterin tutkinnon pääaineena elintarviketiede/markkinointi Helsingin yliopistossa vuonna 2011. Hän on toiminut vuodesta 2012 lähtien vuokrauspäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Merja Liski on suorittanut valtiotieteen maisterin tutkinnon pääaineena sosiaalipolitiikka Helsingin yliopistossa vuonna 1987. Hän on toiminut vuodesta 2014 lähtien kiinteistöviraston asunto-osaston palvelupäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Marjo Tapana on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineena markkinointi vuonna 1990. Hän on toiminut vuodesta 2011 lähtien kiinteistöviraston asunto-osaston apulaisosastopäällikkön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesitykselle

Asumisen viranomaispalvelut -tiimin tiimipäällikön tehtävänä on johtaa tiimiä, joka tuottaa asumisoikeuspalvelut Helsingin seudun kunnille, myöntää kaupungin hissiavustukset, käsittelee korkotuki- ja avustushakemukset, valvoo asukasvalintoja sekä vastaa Hitas-rekisterin ylläpidosta ja jälleen myynnin valvonnasta.

Tiimipäällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa tiimin toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hänen vastuullaan on myös tiimiin ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vankkaa kokemusta toimialalla. Lisäksi ilmoitettiin arvostettavan esimieskokemusta, hyviä yhteistyötaitoja ja valmiutta organisaation kehittämiseen ja johtamiseen muutostilanteessa.

Tiimipäällikkö on omalta osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. Toimialajohtajan, asiakkuusjohtajan, asukas- ja yrityspalvelupäällikön ja asuntopalvelut-yksikön päällikön johdolla ja omalla operatiivisella johtamisellaan hän varmistaa, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu todeksi toimialan eri tasoilla. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä ja kaupungin uuden suunnan näyttämistä paitsi omalla palvelualueella, myös omassa palvelukokonaisuudessa ja laajemminkin toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisten sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on arvioitu nykyisten virkatehtävien hoitamisen kannalta sekä muun työkokemuksen ja hakemuksen perusteella. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva henkilöstä ja päädytty esittämään uuteen asunnonvälitystiimin tiimipäällikön virkaan Marjo Tapana.

Tapanan valintaa puoltaa hänen kokemuksensa asuntotoimen asunnonvälityspalvelun esimiestehtävästä, joka on pitänyt sisällään sekä toiminnallista kehittämistä että hallinnollisia tehtäviä. Hänellä on hyvät valmiudet vastata lakisääteisten viranomaispalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä uudella toimialalla.

Lisätiedot

Pekka Henttonen, asiakkuusjohtaja, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo, työavain 6-118-17

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Toimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566