Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

30.03.2017

 

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

 

 

 

 

 

 

 

22 §

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennetun omaisuuden hallinta -palvelu infraomaisuus -yksikkö, yksikön päällikön viran täyttäminen

HEL 2017-002791 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja päätti ottaa rakennetun omaisuuden hallinta -palvelu infraomaisuus-  yksikkö, yksikön päällikön virkaan ilman julkista hakumenettelyä diplomi-insinööri Timo Rytkösen 1.6.2017 alkaen 4600,00 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Kaupunginhallitus päätti 27.2.2017, 201 § perustaa toimialojen palvelujen eräiden yksikön päälliköiden virat. Palvelujen yksikkötason virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät.

Viran täyttömenettely

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi ja kunnallisesta viranhaltijalaista (jäljempänä viranhaltijalaki) ilmenevin perustein palveluja seuraavan tason virat on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen seurauksena osa nykyisistä viroista tullaan lakkauttamaan.

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 §:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

Koska useamman esimiestason viranhaltijan virka tulee lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden halukkuus avoinna olevaan virkaan. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän kautta ajalla 28.2.2017 – 8.3.2017. Ilmoittautumisaika päättyi 8.3.2017 klo 16.00.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinta -palvelun infraomaisuus -yksikkö, yksikön päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimus on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Valintaprosessi

Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinta -palvelun yksikkö, yksikön päällikön virkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa 2 henkilöä. Liitteenä 1 on hakijalista ilmoittautuneista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 2 henkilöä: Timo Rytkönen ja Pekka Tirkkonen.

Hakijoista Pekka Tirkkosta haastattelivat rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén ja henkilöstöasiantuntija Eeva Heikkilä 17.3.2017. Timo Rytköstä haastattelivat rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén ja henkilöstöasiantuntija Eeva Heikkilä ja tulosryhmän johtaja Jukka Forsman 17.3.2017.

Timo Rytkönen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1989, pääaineena talonrakennustekniikka. Hän on toiminut vuodesta 2014 lähtien toimistopäällikön virassa, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Pekka Tirkkonen on suorittanut ekonomin tutkinnon Svenska handelhögskolanissa vuonna 2004, pääaineena yritysjohto ja organisaatiot. Hän on toiminut vuodesta 2010 lähtien suunnittelupäällikön tehtävässä, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesitykselle

Rakennetun omaisuuden hallintapalveluiden Infraomaisuus -yksikön tehtävänä on yleisten alueiden omaisuuden, omaisuustiedon ja omaisuustietojärjestelmien hallinta sekä yleisten alueiden ylläpidon, toiminnan ja talouden suunnittelu ja kehittäminen. Infraomaisuus -yksikön, yksikön päällikön tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa yksikön toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää vankkaa kokemusta yleisten alueiden ylläpidosta, rakentamisesta sekä omaisuuden hallinnasta sekä kokemusta esimiestehtävistä.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu

kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään rakennetun omaisuuden hallintapalveluiden infraomaisuus -yksikön päällikön tehtävään Timo Rytköstä.

Timo Rytkösen valintaa Infraomaisuus -yksikön päälliköksi puoltaa hänen monipuolinen osaamisensa infraprosessissa sekä kokemuksensa esimiestehtävissä. Rytkönen toimii tällä hetkellä katu-ja puisto-osaston ohjelmointitoimiston päällikkönä.

Ohjelmointitoimisto vastaa osaston toiminnan ohjelmoinnista, talouden seurannasta, kehittämisestä ja erilaisista koordinoivista tehtävistä mm. yleisten alueiden omaisuuden hallintaan liittyen. Rytkösellä on kokemusta Helsingin kaupungilla yleisiin alueisiin liittyen niin suunnittelu-, rakennuttamis- kuin ylläpitotehtävistä. Hän toimii myös rakennusviraston omaisuudenhallintaryhmän koordinoijana. Lisäksi hän on myös laajasti verkostoinut alan muiden toimijoiden kanssa.

Timo Rytkönen on rauhallinen sekä yhteistyökykyinen ja -haluinen, sekä esimiehenä helposti lähestyttävä. Nämä ominaisuudet sekä kokemus asiantuntijaorganisaation valmentavasta johtamisesta antaa hänelle hyvät edellytykset infraomaisuus -yksikön johtamiselle. Timo Rytkönen toimi keskeisessä roolissa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden valmistelussa.

Lisätiedot

Mikko Aho, toimialajohtaja, puhelin: 310 37100

mikko.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566