Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

30.05.2017

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

 

 

 

19 §

Kaupungin ja lautakunnan puhevallan käyttö sosiaali- ja terveystoimialan toimivaltaan kuuluvissa asioissa

HEL 2017-006303 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti määrätä, että kaupungin ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puhevaltaa käyttävät toimialan palvelukokonaisuuksien johtajat, kun he antavat sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa, toimialan ammattihenkilöitä sekä viranomaisten toiminnan laillisuutta valvoville viranomaisille lausuntoja sosiaali- ja terveystoimialan toimintaan kohdistettujen kantelujen johdosta kuitenkin siten, että palvelukokonaisuuksien johtajat käyttävät puhevaltaa palvelukokonaisuuttaan koskevissa ja hallintojohtaja toimialan hallintoa koskevissa edellä mainituissa asioissa, ja toimialajohtaja käyttää puhevaltaa kahta tai useampaa palvelukokonaisuutta koskevissa asioissa sekä palvelukokonaisuutta ja toimialan hallintoa koskevissa asioissa sekä sellaisissa kanteluasioissa, joissa eduskunnan oikeusasiamies tai valtioneuvoston oikeuskansleri on pyytänyt toimialalta lausuntoa.

Samalla toimialajohtaja päätti määrätä, että kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa käyttävät palvelujen päälliköt, kun he antavat asiakkaille ja potilaille vastauksia sosiaali- ja terveystoimialan toimintaan kohdistettujen kantelujen ja muistutusten johdosta kuitenkin siten, että palvelujen päälliköt käyttävät puhevaltaa palveluaan koskevissa edellä mainituissa asioissa, palvelukokonaisuuksien johtajat kahta tai useampaa palvelukokonaisuutensa palvelua koskevissa asioissa, hallintojohtaja kahta tai useampaa hallinnon palvelua koskevissa asioissa ja  toimialajohtaja asioissa, jotka kuuluvat kahden tai useamman  palvelukokonaisuuden tai palvelukokonaisuuden ja toimialan hallinnon toimialaan.

Lisäksi toimialajohtaja päätti määrätä, että puhevaltaa sosiaalihuollon yksilöllistä toimeenpanoa sekä potilaiden kotikuntaa koskevissa asioissa tuomioistuimissa ja hallinto-viranomaisissa käyttävät toimialan hallinnon päätöksenteon tuen johtava lakimies, lakimies sekä lainopillinen avustaja.

Edelleen toimialajohtaja päätti määrätä, että, perheiden erityispalveluissa puhevaltaa käyttävät yksikön lakimies, elatusturva-asiantuntija ja perheoikeudellisten asioiden päällikkö perhe- ja holhousoikeuteen liittyvissä asioissa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 16.11.2016 (§ 291) hyväksymän ja päätöksellään 3.5.2017 (§ 206) muuttaman Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan toimialajohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa yksityisiä sosiaalipalveluja, yksityistä terveydenhuoltoa, yksityisten apteekkien toimintaa sekä potilaiden hoitoa ja kohtelua, potilasvahinkoja, terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa koskevissa lausunto- ja valvonta-asioissa samoin kuin sosiaalihuollon yksilöllistä toimeenpanoa sekä potilaiden kotikuntaa ja potilasmaksuja koskevissa asioissa.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 (§ 196), että toimialajohtaja voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Kun ylimmät lainvalvojat, eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri, pyytävät toimialalta lausuntoja asiakkaiden ja potilaiden kantelujen johdosta, on usein kyse periaatteellisista kannanotoista sosiaalihuoltoa tai terveydenhuoltoa koskevissa asioissa, jolloin on perusteltua, että lausunto annetaan sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan allekirjoittamana toimialan kirjeenä.

Muissa tapauksissa lausuntojen, selvitysten ja vastausten antaminen kantelujen ja muistutusten johdosta on tarkoituksenmukaista järjestää siten, että ne annetaan pääsääntöisesti yksiköstä, jonka toimintaan asiakas tai potilas on tyytymätön. Palvelua antaneessa yksikössä kanteluun tai muistutukseen johtaneet tapahtumat voidaan nopeasti selvittää ja kuulla asiaan osallisia työntekijöitä tai pyytää heiltä tarvittavat selvitykset.

Myös suullisissa käsittelyissä hallinto-oikeudessa lastensuojelua koskevissa asioissa, jotka koskevat esimerkiksi lapsen huostaanottoa, käytetään lautakunnan puhevaltaa, ja niitä on keskimäärin 50 vuodessa. Käsittelyyn osallistuu päätöksenteon tuen lakimiehen lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Hänelle pyydetään valtakirja toimialajohtajalta.

Lakimiehet tekevät lastensuojelun pyynnöstä käräjäoikeuteen lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta sekä edunvalvontaa koskevia hakemuksia. Näissä hakemuksissa ja niiden johdosta vireille tulevissa käräjäoikeuden käsittelyissä lakimiehet käyttävät sosiaali- ja terveyslautakunnan puhevaltaa. 

Elatustuki maksetaan kunnalle kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen hoidosta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi. Tämän johdosta sijoitetun lapsen vanhempia kehotetaan tekemään elatussopimus. Jos heillä ei ole maksukykyä, elatusapu on 0 euroa ja Kansaneläkelaitos maksaa kuukausittain niin sanottua ei-korvattavaa elatustukea, josta lapselle varataan vähintään 40 % hänen itsenäistymistään varten. Koska molemmat huoltajat ovat elatusavun suorittajia, he ovat esteellisiä allekirjoittamaan sopimusta lapsensa puolesta huoltajina, joten heille tarvitaan edunvalvojan sijainen. Näitä elatusapua koskevia sopimuksia allekirjoittamaan haetaan perheoikeudellisten asioiden yksiköstä edunvalvojien sijaiset ja näitä hakemuksia, joissa käytetään lautakunnan puhevaltaa, oli 165 vuonna 2016.

Lisäksi lautakunnan puhevaltaa käytetään suostumuksissa, joita lakimiehet antavat passien tai matkustusasiakirjoiksi rinnastettujen henkilökorttien myöntämiseen huostassa oleville lapsille sekä kuntien välisessä laskutuksessa ja perinnässä, kun muu kunta on kustannusvastuussa Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan järjestämän sosiaalihuollon tai terveydenhuollon kustannuksista.

Koska päätöksenteon tuessa on tarkoitus kehittää lakimiesten toimintaa siten, että kaikki lakimiehet hoitavat yksikön toimialaan kuuluvia tehtäviä riippumatta siitä, liittyvätkö ne sosiaalihuoltoon vai terveydenhuoltoon, tulisi myös lautakunnan puhevallan olla kaikilla tätä työtä tekevillä.

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Palvelukokonaisuuksien johtajat

Palvelujen päälliköt

Hallintosihteerit

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566