Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

29.05.2017

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

 

 

 

18 §

Asioiden esittely sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostossa

HEL 2017-006050 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päättää määrätä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijöiksi perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden osalta toimialaansa kuuluvissa asioissa  lastensuojelun johtajan, perhepalvelujen johtajan, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan sekä vammaisten sosiaalityön päällikön.

Samalla toimialajohtaja päättää määrätä jaoston esittelijöiksi terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuuden osalta toimialaansa kuuluvissa asioissa psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan sekä terveysasemien johtajalääkärin.

Lisäksi toimialajohtaja päättää määrätä jaoston esittelijäksi sairaala-, kuntoutus-, ja hoivapalvelujen johtajan johtamansa palvelukokonaisuuden osalta ja hallinnon talous- ja suunnittelupalvelujen asiakasmaksupäällikön esittelemään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeviin päätöksiin kohdistuvat oikaisuvaatimukset.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja toimii kaupunginvaltuuston 16.11.2016 (§ 291) hyväksymän hallintosäännön 5 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijänä. Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 1 momentin perusteella jaoston esittelijänä toimiva toimialajohtaja voi siirtää esittelytehtävän alaiselleen viranhaltijalle. Hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017, mutta kaupunginvaltuuston 22.6.2016 tekemän päätöksen (§ 196) mukaan toimialajohtaja voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Käytännössä lähes kaikissa jaostossa vireille tulevissa asioissa on kyse viranhaltijan tekemästä yksilöhuollon päätöksestä, johon päätökseen tyytymätön asianosainen vaatii oikaisua sosiaalihuoltolain 50 §:n tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 15 §:n 1 momentin perusteella. On perusteltua, että  pääsääntöisesti palvelun päällikkö esittelee johtamassaan toiminnassa tehtyihin päätöksiin kohdistuvat oikaisuvaatimukset, koska hän vastaa sen toiminnasta. Tästä pääsäännöstä poiketen perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuuden vammaistyöhön kohdistuvien oikaisuvaatimusten esittelijänä ei toimi vammaistyön johtaja, vaan vammaisten sosiaalityön päällikkö, koska vammaistyön johtaja on tällä hetkellä estynyt toimimasta esittelijänä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamiseen liittyvien tehtäviensä vuoksi.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuus on organisoitu palvelualuemallin mukaisesti. Tämän johdosta palvelun päällikkö-tasoisen viranhaltijan määräämisestä esittelijäksi seuraisi, että neljä alueellista palvelun päällikköä esittelisi samaa sosiaalipalvelua, esimerkiksi omaishoidon tukea, koskevia oikaisuvaatimuksia, mitä ei voida pitää esittelyn ja päätöksenteon yhtenäisyyden kannalta tarkoituksenmukaisena. Tämän johdosta on perusteltua pitää esittely palvelukokonaisuuden johtajalla.

Asiakasmaksupäällikön määrääminen esittelemään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista tehtyihin päätöksiin kohdistuvia oikaisuvaatimuksia perustuu siihen, että näitä päätöksiä tehdään sekä palvelukokonaisuuksissa että toimialan hallinnossa. Esittelyn ja päätöksenteon yhtenäisyyden sekä asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisuuden kannalta on perusteltua, että yksi viranhaltija esittelee kaikki asiakasmaksupäätöksiin kohdistuvat oikaisuvaatimukset. Asiakasmaksupäällikkö myös hallitsee palvelujen päällikköjä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevat säännökset sekä niiden soveltamiskäytännön.  

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Esittelijöiksi määrätyt

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Palvelukokonaisuuksien johtajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Hallintojohtaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Vammaistyön johtaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Hallintopäällikkö

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Hallintosihteerit

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566