Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

22.05.2017

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

 

 

 

15 §

Sosiaali- ja terveystoimialan laskujen hyväksyminen 1.6.2017 lukien

HEL 2017-006117 T 00 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymisen osalta 1.6.2017 lukien seuraavaa:

Toimialajohtajalla on oikeus hyväksyä laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita koko viraston osalta. Palvelukokonaisuuksien johtajilla, hallintojohtajalla, palvelujen päälliköillä, yksikön päälliköillä, alayksikön sekä työyksiköiden päälliköillä ja edellä mainittujen sijaisilla on kullakin oikeus hyväksyä laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita oman toimintansa osalta.

Talous- ja suunnittelupäälliköllä, suunnittelupäälliköllä, talouspäälliköllä, talous- ja suunnittelu 1-3 alayksiköiden päälliköillä, hankintapäälliköllä ja hallintopäälliköllä ja edellä mainittujen sijaisilla on lisäksi oikeus hyväksyä laskuja koko viraston osalta.

Edelleen toimialajohtaja päätti, että muistiokorjauksia voivat hyväksyä edellä mainittujen laskujen hyväksyjien lisäksi talouden- ja toiminnan suunnittelu- yksikön taloussuunnittelijat sekä laskenta-asiantuntijat koko viraston osalta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin 3.5.2017 hyväksytyn hallintosäännön 14 luvun 1 § 1 momentin 4 kohdan mukaan toimialajohtaja päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelyn järjestämisestä, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty.

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Toimialajohtaja

Palvelukokonaisuuksien johtajat (edelleen jaettavaksi oman palvelukokonaisuutensa osalta)

Hallintojohtaja (edelleen jaettavaksi hallinnossa)

Hallintosihteerit

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566