Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

11.05.2017

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

 

 

 

13 §

Henkilöstöhallinnon päätöksenteon delegointi sosiaali- ja terveystoimialalla 1.6.2017 alkaen

HEL 2017-005470 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti delegoida toimintasäännöllä toimialajohtajalle kuuluvaa henkilöstöhallinnon päätösvaltaa 1.6.2017 alkaen sosiaali- ja terveystoimialan johtajille, päälliköille ja esimiehille oheisen liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Annamari Rinne, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 24044

annamari.rinne(a)hel.fi

Saila Savela, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 44260

saila.savela(a)hel.fi

Liitteet

1

Henkilöstöhallinnon päätöksenteko 1.6.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Työnantajapalvelut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566