Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

05.05.2017

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

 

 

 

11 §

Sosiaali-ja terveysviraston hallinnon henkilöstön siirto sosiaali- ja terveystoimialalla hallintopalveluihin 1.6.2017 lukien

HEL 2017-005273 T 01 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja päätti siirtää oheisten liitteiden mukaiset henkilöt vakansseineen sosiaali- ja terveystoimialalla hallintopalveluihin uuteen organisaatioon 1.6.2017 lukien.

Toimialajohtaja päätti lisäksi todeta, että asia on käsitelty viraston yhteistoimintaelimissä ja yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti asianomaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa.

Päätöksen perustelut

1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti toimialajohtaja päättää viran ja viranhaltijan siirtämisestä toimialan sisällä (14 luku 1 § kohdat 8 ja 10). Toimialajohtaja tekee siirtopäätökset myös työsuhteisten osalta.

Lisätiedot

Saila Savela, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 44260

saila.savela(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallinto, työnantajapalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

2

Hallinto, henkilöstöresurssipalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

3

Hallinto, kehittämisen ja toiminnan tuki, henkilösiirrot 1.6.2017

4

Hallinto, lakipalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

5

Hallinto, talous-ja  strategiapalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

6

Hallinto, asiakasmaksut ja perintä, henkilösiirrot 1.6.2017

7

Hallinto, hankinta ja kilpailutus, henkilösiirrot 1.6.2017

8

Hallinto, tilahallinto, henkilösiirrot 1.6.2017

9

Hallinto, toimistopalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

10

Hallinto, tukipalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

11

Hallinto, tietotekniikkapalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

12

Hallinto, tietojärjestelmäpalvelut, henkilösiirrot 1.6.2017

13

Hallinto, arkti, henkilösiirrot 1.6.2017

14

Hallinto, viestintä, henkilösiirrot 1.6.2017

15

Avoimien vakanssien siirto, hallinto 1.6.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Liite 13
Liite 14
Liite 15
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Työnantajapalvelut

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Henkilöstöresurssipalvelut

Liite 2
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kehittämisen ja toiminnan tuki

Liite 3
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Lakipalvelut

Liite 4
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Talous- ja strategiapalvelut

Liite 5
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Asiakasmaksut ja perintä

Liite 6
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Hankinta ja kilpailutus

Liite 7
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tilahallinto

Liite 8
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Toimistopalvelut

Liite 9
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tukipalvelut

Liite 10
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tietotekniikkapalvelut

Liite 11
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tietojärjestelmäpalvelut

Liite 12
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Arkisto-, tietohuolto- ja tilastopalvelut

Liite 13
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viestintä

Liite 14
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Taloushallintopalvelut

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Liite 13
Liite 14
Liite 15
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566