Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

18.03.2017

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

 

 

 

7 §

Sosiaali- ja terveystoimialan talous- ja suunnittelupäällikön virkasuhteisen tehtävän täyttäminen

HEL 2017-001780 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti ottaa talous- ja suunnittelupäällikön virkasuhteeseen ekonomi Jussi Lindin 1.4.2017 alkaen 6500 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät.

Tehtävän täyttömenettely

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi sekä kunnallisesta viranhaltijalaista (jäljempänä viranhaltijalaki) ja työsopimuslaista ilmenevin perustein talous- ja suunnittelupäällikön tehtävä on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti.

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 §:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaan kaupungilla on velvollisuus tarjota työntekijälle muuta työtä silloin, kun työntekijän työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaan työsopimusta ei voida irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavista tai koulutettavissa toisiin tehtäviin 4 §:n mukaisesti.

Koska johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta useamman johtavan viranhaltijan virka, samoin kuin virastojen talous- ja suunnittelupäälliköiden tehtävät tulevat lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden halukkuus avoinna olevaan tehtävään. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka tai työsuhteinen tehtävä lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa tai työsuhteisissa tehtävissä.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän kautta ajalla 14.2 - 24.2.2017. Ilmoittautumisaika päättyi 24.2.2017 klo 16.00.

Talous- ja suunnittelupäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Valintaprosessi

Sosiaali- ja terveystoimialan hallintopäällikön tehtävään ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa yksi henkilö. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin yksi henkilö. Hakijaa haastattelivat 7.3.2017 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, hallintojohtaja Tiina Mäki ja työvoimapäällikkö Tarja Näkki.

Hakija Jussi Lind on suorittanut kauppatieteen maisterin tutkinnon v.1986 Vaasan korkeakoulussa, pääaineenaan laskentatoimi. Lisäksi hänellä on EMBA -tutkinto vuodelta 2014 Aalto yliopistosta, pääaineena strateginen johtaminen. Hän on toiminut vuodesta 2013 Helsingin sosiaali- ja terveysviraston talous- ja strategiapäällikön tehtävässä, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Haastattelun lisäksi valintaprosessiin sisältyi henkilöarviointi.

Perustelut valintaesitykselle

Sosiaali- ja terveystoimialan talous- ja suunnittelupäällikön tehtävänä on johtaa palvelutasoisen kokonaisuuden toimintaa, taloutta ja henkilöstöä ja vastata sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Talous- ja suunnittelupalvelujen tehtävänä on huolehtia toimialan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan sekä asiakasmaksuihin liittyvistä tehtävistä. Toimintaan ja talouteen liittyviä tehtäviä ovat talousarvion ja käyttösuunnitelman valmistelu ja toteutumisen seuranta sekä osallistuminen toimialan strategian valmisteluun. Talous- ja suunnittelupalvelut huolehtii toimialan sisäisestä laskennasta sekä raportoinnista. Tehtävinä ovat myös budjetointi- ja ennusteprosessiin liittymättömät taloushallinnon erillistehtävät kuten järjestöjen avustusten valmistelu sekä korvausten haku valtiolta, kunnilta ja muilta tahoilta pakolaisten, sotainvalidien ja muiden sovittujen käyttäjäryhmien palveluista. Talous- ja suunnittelupalvelut tuottaa asiantuntijapalveluja toimialan johdon ja päätöksenteon tueksi sekä huolehtii toimialan asiakasmaksu- ja perintätehtävistä.

Henkilöstömäärä on noin 70 ja budjetti 5 milj. euroa.

Viran hoitaminen edellyttää suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä sekä taloushallinnon osaamista. Lisäksi eduksi luettiin sosiaali- ja terveystoimialan tuntemus.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastattelulla sekä henkilöarvioinnilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva henkilöstä ja päädytty esittämään sosiaali- ja terveystoimialan talous- ja suunnittelupäällikön tehtävään Jussi Lindiä. 

Jussi Lindin valintaa talous- ja suunnittelupäällikön tehtävään puoltaa taloushallinnon laaja osaaminen ja sosiaali- ja terveysalan tuntemus.

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijoiden yhteenveto_talous ja suunnittelupäällikkö.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566