Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunginkanslia

 

 

 

 

 

 

27.02.2017

 

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

 

 

 

 

 

 

 

3 §

Sosiaali- ja terveystoimialan viestintäpäällikön työsuhteisen tehtävän täyttäminen

HEL 2017-002042 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää ottaa viestintäpäällikön työsuhteiseen tehtävään terveydenhuollon maisteri Jaana Juutilainen-Saaren 1.3.2017 alkaen 5300 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n mukaan toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät.

Tehtävän täyttömenettely

Palvelussuhdeturvan varmistamiseksi sekä kunnallisesta viranhaltijalaista (jäljempänä viranhaltijalaki) ja työsopimuslaista ilmenevin perustein viestintäpäällikön tehtävä on tarkoituksenmukaista täyttää sisäisesti.

Kaupungilla on velvollisuus tarjota viranhaltijalle muuta työtä silloin, kun viranhaltijalle määrätyt työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Viranhaltijalain 37 §:n mukaan virkasuhdetta ei voida irtisanoa, jos viranhaltija voidaan ammattitaitonsa ja kykynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusehdot.

Lisäksi viranhaltijalain 4 §:n mukaan viranhaltija voidaan ottaa ilman hakumenettelyä toiseen virkasuhteeseen, kun kysymyksessä on viranhaltijalain 24 §:n tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleen järjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa.

Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaan kaupungilla on velvollisuus tarjota työntekijälle muuta työtä silloin, kun työntekijän työtehtävät vähentyvät sekä olennaisesti että pysyvästi johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta. Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaan työsopimusta ei voida irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavista tai koulutettavissa toisiin tehtäviin 4 §:n mukaisesti.

Koska johtamisjärjestelmäuudistuksen johdosta useamman johtavan viranhaltijan virka, samoin kuin virastojen viestintäpäälliköiden tehtävät tulevat lakkaamaan, on ollut perusteltua selvittää ilmoittautumismenettelyssä nykyisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden halukkuus avoinna olevaan tehtävään. Sisäinen ilmoittautumismenettely on kohdennettu niille henkilöille, joiden virka tai työsuhteinen tehtävä lakkautetaan, ja jotka ovat aiemmin toimineet vastaavanlaisissa tai -tasoisissa viroissa tai työsuhteisissa tehtävissä.

Sisäinen ilmoittautuminen toteutettiin kaupungin eRekry-järjestelmän kautta ajalla 30.1.–10.2.2017. Ilmoittautumisaika päättyi 10.2.2017 klo 16.00.

Viestintäpäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Valintaprosessi

Sosiaali- ja terveystoimialan viestintäpäällikön tehtävään ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa kaksi henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto ilmoittautuneista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaksi henkilöä: Jaana Juutilainen-Saari ja Jussi Karmala.

Hakijoita haastattelivat 17.2.2017 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, hallintojohtaja Tiina Mäki ja työvoimapäällikkö Tarja Näkki.

Hakija Jaana Juutilainen-Saari on suorittanut terveydenhuollon maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 1994 terveydenhuollon koulutusohjelmassa. Lisäksi hän on suorittanut mm. viestinnän PD –tutkinnon Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 2006 ja EMBA –tutkinnon Aalto EE:ssä 2016. Hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien sosiaali- ja terveysviraston viestintäpäällikön tehtävässä, joka lakkautetaan 31.5.2017.

Hakija Jussi Karmala on suorittanut Tampereen yliopistossa 2004 filosofian maisterin tutkinnon, pääaineenaan yleinen historia. Lisäksi hän on suorittanut valtio-opin perusopinnot Helsingin yliopistossa 2008. Hän on toiminut vuodesta 2016 lähtien Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen johtavan tiedottajan sijaisuudessa. Ympäristökeskuksen tiedottajan tehtävä lakkautetaan 31.5.2017.

Perustelut valintaesitykselle

Sosiaali- ja terveystoimialan viestintäpäällikön tehtävänä on johtaa palvelutasoisen kokonaisuuden toimintaa, taloutta ja henkilöstöä ja vastata sen tuloksellisuuden ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Viestintäpalvelujen tehtävänä on toimialan viestinnän johtaminen ja kehittäminen, toimialan keskistetty sisäinen ja ulkoinen viestintä, mediasuhteet ja sidosryhmäviestintä, valmistelu- ja päätösviestintä, henkilöstön viestintävalmennus sekä viestintämateriaalin tuottaminen. Palvelu vastaa asiakaskokemuksen ja osallisuuden kehittämisestä, seurannasta ja raportoinnista, asiakaspalautteiden hallinnoinnista sekä asiamiestoiminnasta.

Henkilöstömäärä on noin 20 ja budjetti 1 milj. euroa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä sekä taloushallinnon osaamista. Lisäksi eduksi luettiin sosiaali- ja terveystoimialan tuntemus.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva henkilöistä ja päädytty esittämään sosiaali- ja terveystoimialan viestintäpäällikön tehtävään Jaana Juutilainen-Saarta. 

Jaana Juutilainen-Saaren valintaa viestintäpäällikön tehtävään puoltaa laaja kokemus niin viestinnän asiantuntijana toimimisesta kuin viestinnän kokonaisuuden johtamisesta.

Lisätiedot

Jolkkonen Juha, toimialajohtaja, puhelin: 310 42215

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijoiden yhteenveto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tehtävään valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tehtävän muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Toimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566