Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitos

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

10.05.2017

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

1 §

Oiva Akatemian käyttöomaisuuskirjanpidosta poistettavat KOM -kohteet

HEL 2017-005389 T 02 06 01 00

Päätös

Johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi Oiva Akatemian käyttöomaisuuskirjanpidosta poistetaan liitteen mukaiset vanhentuneet ja käytöstä poistetut KOM-kohteet.

Lisätiedot

Anne Suominen, Johdon assistentti, puhelin: 310 28697

anne.suominen(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttöomaisuuden poistot Oiva Akatemia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut/Tyystjärvi Leena

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1200

Siltasaarenkatu 18-20 C

+358 9 310

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

oiva@hel.fi

http://www.hel.fi/oiva

+358 9 310 28451