Helsingin kaupunki

Esityslista

10/2013

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ypst/4

 

11.6.2013

 

 

 

 

 

 

4

Lausunto Keskuspuiston keskiosan asemakaavaehdotuksesta

Pöydälle 21.05.2013

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee antaa seuraavan lausunnon.

Kaava-aineistossa on paneuduttu tavallista perusteellisemmin luontoarvoihin, mikä on alueen luonteen vuoksi hyvä lähestymistapa. Luonnonsuojelua koskevat kaavamerkinnät ja –määräykset ovat yksityiskohtaisia ja hyvin muotoiltuja. Erityisesti luo-merkinnän käyttö arvokkaissa kasvillisuuskohteissa ja puronvarsissa korostaa olemassa olevia luontoarvoja ja osoittaa samalla alueita, joiden kunnostamis- ja hoitotarvetta on syytä tutkia. Kaava-alueella on myös metsäluonnon monimuotoisuuskohteiden inventoinnissa esiin tulleita metsän rakenteeseen ja lahopuustoon liittyviä luontoarvoja, jotka on liitetty luontotietojärjestelmään kaavoitustyön loppuvaiheessa. Ne tullaan ottamaan huomioon luonnonhoidon suunnittelussa kaavamerkinnästä riippumatta. Kaavaselostuksesta ilmenee, että Keskuspuiston metsien luontoarvot ovat yleisesti huomattavat. Tästä syystä luo-merkintä olisi mahdollinen myös metsäluonnon monimuotoisimmille osille.

Suojeltu luontotyyppi, pähkinäpensaslehto, on merkitty asianmukaisella suojelumerkinnällä S-1, joka myös mahdollistaa hoitotoimet siinä tapauksessa, että pähkinäpensaat jäisivät liiaksi nopeampikasvuisen puuston varjoon.

Entisen Maunulan ampumarata-alueen voimakkaimmin pilaantunut alue on kaavassa osoitettu ohjeelliseksi alueeksi, jolla on maaperän pilaantuneisuudesta johtuva riskinhallintatarve. Aloitettuja riskitarkasteluja on tarpeen jatkotyöstää. Tarvittavat kunnostus- ja riskinhallintatoimet tulee priorisoida ja ne tulee suunnitella ja aikatauluttaa alueella lähivuosina tehtävien luonnonhoitotöiden kanssa samanaikaisiksi, etenkin kun metsänhoitotoimia voidaan mahdollisesti hyödyntää osana riskinhallintaa.

Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän varsille on osoitettu meluntorjuntatarve.  Hämeenlinnanväylän varret Pohjois-Haagan kohdalla ovat mukana meluestekohteena Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnoksessa vuosille 2013-2018. Helsingin kaupungin edustajat toivat suojaustarpeen esiin suunnitelmaa valmistelevassa työpajassa. Tavoitteena on suojata länsipuolen asuinalueiden lisäksi myös itäpuolella sijaitsevaa vilkkaassa virkistyskäytössä olevaa Keskuspuistoa. Kaavakartassa meluntorjuntatarvetta osoittava merkintä olisi tarpeen tuoda selvemmin näkyviin merkitsemällä se virkistysalueen reunaviivan sisäpuolelle erillisenä kaavamerkintänä.

Esittelijä

Kaupunkisuunnittelulautakunta pyytää ympäristökeskuksen/ympäristölautakunnan lausuntoa Keskuspuiston keskiosan asemakaavaehdotuksesta 18.6.2013 mennessä.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Maunulanpuisto ja Pirkkolan liikuntapuisto. Kyseessä on Yleiskaava 2002:een merkityn Keskuspuiston alueen viimeinen asemakaavoittamaton osa, joka varataan yleiskaavan mukaisesti virkistyskäyttöön. Kaava turvaa osaltaan Keskuspuiston aseman kaupunkirakenteessa. Keskuspuiston keskiosan maisema, luonne ulkoilumetsänä ja luonto- ja retkeilyalueena säilytetään. Samalla parannetaan alueen ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia ja suojellaan alueen arvokkaat luontokohteet ja kulttuuriympäristön osat. Kaava turvaa myös tärkeät seudulliset virkistysyhteydet.

Kaava mahdollistaa Maunulan ulkoilumajan ympäristön parantamisen sekä ulkoilupalvelujen kehittämisen. Pirkkolan liikuntapuistoon on varattu alue palloiluhallille sekä uimahallin ja jäähallin laajennukselle.

Maunulan uurnahautausmaa ja viljelypalsta-alue on merkitty kaavaan. Kaava mahdollistaa yleiskaavaan merkityn poikittaisen joukkoliikenneväylän (Raide-Jokerin) rakentamisen sekä Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n eritasoliittymän parantamisen. Vanha Käskynhaltijantien jatkeen katuvaraus on poistettu. Kaava mahdollistaa paikallisen lumenvastaanottopaikan perustamisen alueen lounaiskulmaan. Raide-Jokerin linjan alle jäävälle taimimyymälälle on osoitettu uusi paikka. Maakaasuputkelle on osoitettu ohjeellinen linja.

Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu pähkinäpensaslehto ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat linnoituslaitteet on merkitty kaavaan. Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennuskanta (Pirkkolan uimahalli, henkilökunnan asunnot ja lämpökeskus, Maunulan ulkoilumaja ja entinen torpparakennus) on suojeltu. Kaava-alueella on kerrosalaa yhteensä 43 105 k-m², josta 20 230 k-m² on jo olemassa olevaa ja 20 875 k-m² uutta. 

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 selostus, päivätty 26.3.2013, päivitetty Kslk:n 26.3.2013 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 kartta, päivätty 26.32013

3

0692_1_ak12185_HavainnekuvaA4_netti.pdf

Otteet

Ote

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 500

Viikinkaari 2a

+358 9 310 1635

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00790

Faksi

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

www.hel.fi/ymk

+358 9 310 31633

 

FI02012566