Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ysp/13

 

10.2.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.04.2014 § 415

HEL 2014-002841 T 11 01 00 00

Lausunto

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin Energian hakemuksesta, joka koskee Munkkisaaren huippu- ja varalämpökeskuksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 1.4.2014 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin Energian hakemuksesta.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja puoltaa Helsingin Energian hakemuksen hyväksymistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 01.04.2014 § 118

HEL 2014-002841 T 11 01 00 00

ESAVI/317/04.08/2013.

Lausunto

Ympäristölautakunta Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena antoi seuraavan lausunnon aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle asioista dnro ESAVI/317/04.08/2013.

Helsingin Energian Munkkisaaren huippu- ja varalämpökeskuksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus täyttää lupahakemukselta edellytettävät vaatimukset, joten laitoksen toimintaa sääteleviä lupamääräyksiä voidaan hakemuksen perusteella tarkistaa.

Polttoaineen muuttaminen vaiheittain raskaasta polttoöljystä kevyeen polttoöljyyn tulee vähentämään laitoksen päästöjä ilmaan. HSY:n mittausten mukaan vuonna 2012 Hernesaaren eteläkärjessä rikkidioksidipitoisuudet olivat erityisesti Munkkisaaren lämpökeskuksesta johtuen ajoittain huomattavan korkeita vaikka eivät ylittäneetkään raja- tai ohjearvoja.

Käsittely

01.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Leo Stranius

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Taiju Virtanen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32084

taiju.virtanen(a)hel.fi