Helsingin kaupunki

Esityslista

3/2015

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Ysp/15

 

10.2.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 25.02.2014 § 67

HEL 2014-001602 T 11 00 02

Päätös

Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi yhteenvedon pilaantuneen maaperän kunnostamisesta Helsingissä vuonna 2013.

Helsingissä kunnostettiin vuonna 2013 pilaantunutta maaperää 33 eri kohteessa. Näistä kaivettiin pilaantunutta maata muualla käsiteltäväksi tai hyötykäytettäväksi yhteensä 121 665 tonnia. Eräissä kunnostuskohteissa pilaantuneita maita on riskien arvioinnin jälkeen jätetty alueelle puhtaan täyttömaakerroksen tai muun eristerakenteen alle. Yhdellä kunnostusalueella jatkettiin maaperän puhdistamista käsittelyllä, jossa huokosilmaimulla poistetaan maaperästä haihtuvia hiilivety-yhdisteitä.

Pilaantuneita kaivumaita on yleisimmin käytetty hyödyksi kaatopaikkojen peittorakenteissa ja rakennettavien puistojen maisemamuotoiluun.

Helsingin alueelta poistettiin pilaantunutta maata yhteensä 121 665 tonnia. Näistä 41 080 tonnia oli öljyillä pilaantuneita, 23 586 tonnia raskasmetalleilla pilaantuneita ja 98 tonnia syanideilla pilaantuneita. Öljyillä ja raskasmetalleilla sekapilaantuneita maita oli 23 834 tonnia. Lisäksi poistettiin pilaantumattomia maita, joissa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia (ns. kynnysarvomaita) 33 067 tonnia.

Helsingin kaupunki toimitti pilaantuneita maita käsittelyyn tai loppusijoitukseen 42 811 tonnia ja yksityiset maanomistajat tai muut toiminnanharjoittajat 78 854 tonnia. Maat toimitettiin 12 eri luvalliseen käsittely- tai loppusijoituspaikkaan, joille kuljetusmatkat olivat noin 1–130 kilometriä.

Poiskaivetut pilaantuneet maat Helsingissä 1994–2013, maiden määrät tonneina.

1994

    8 000

1995

103 000

1996

363 000

1997

 83 745

1998

140 761

1999

 93 162

2000

102 580

2001

133 859

2002

199 230

2003

347 668

2004

199 101

2005

607 784

2006

304 508

2007

311 006

2008

195 011

2009

280 191

2010

316 762

2011

265 110

2012

198 980

2013

121 665

 

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eija-Leena Ranta, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32004

eija-leena.ranta(a)hel.fi