Helsingin kaupunki

Esityslista

14/2016

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/3

 

19.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kalasatamanpuiston rakentaminen, 1. vaihe, urakoitsijan valinta, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (Stara), enimmäishintaan 1 778 000 euroa (alv 0 %)

HEL 2016-004187 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston tilaamaan Kalasatamanpuiston 1. vaiheen rakentamisen Helsingin kaupungin rakentamispalvelulta (Stara) 1 778 000 euron arvonlisäverottomaan urakkahintaan sekä käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja muutostöihin sekä tilauksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 180 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Yleistä rakennuskohteesta

Kalasataman keskeisin puisto on Kalasatamanpuisto. Noin kahden ja puolen hehtaarin laajuinen, kiilamainen puisto ulottuu Redistä Sompasaarenaltaaseen. Puistosta tulee kaupunkimainen puisto, joka toimii myös erilaisten tapahtumien näyttämönä. Kalasatamanpuiston puistosuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 8.12.2014.

Kalasatamanpuisto toteutetaan vaiheittain siten, että ensimmäinen vaihe ajoittuu vuodelle 2016. Työ alkaa etelästä Parrulaiturin suunnasta. 1. vaiheeseen sisältyy väliaikainen leikkipaikka. Puiston rakentamista jatketaan pohjoiseen alueiden vapautuessa tilapäiskäytöstä alueen rakentuessa.

Rakennettavan leikkipaikan on oltava käyttöönotettavissa 30.6.2016 mennessä ja kaikkien töiden on oltava valmiina viimeistään 30.9.2016.

Tarjouspyynnön mukainen kustannusarvio on 1 689 000 euroa (alv 0 %).

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 06 30 3, Kalasataman puistot.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Sauli Hakkarainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39 494

sauli.hakkarainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjous Kalasatamanpuisto 1vaihe 2016

2

Tarjous Kalasatamanpuisto 1vaihe 2016, julkaisuversio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoaja

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Talouspalvelut

Liite 1

Valmistelija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515

Elimäenkatu 5

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058890

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38674

 

FI02012566