Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/1

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 256

Jakomäentie välillä Vuorensyrjä - Suurmetsäntie sekä Jaakobintori, nro 29987, Jakomäenkuja ja Jakomäenpolku, nro 29988, ja Suurmetsäntie välillä Vanha Porvoontie - Huokotie, nro 29990, katusuunnitelmien hyväksyminen, Suurmetsä

HEL 2013-002319 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä Jakomäentien katusuunnitelman välillä Vuorensyrjä – Suurmetsäntie sekä Jaakobintorin nro 29987/1-2, Jakomäenkujan ja Jakomäenpolun katusuunnitelman, nro 29988/1, ja Suurmetsäntien katusuunnitelman välillä Vanha Porvoontie – Huokotie, nro 29990/1.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Erkki Sarvi, projektinjohtaja, puhelin: 310 36198

erkki.sarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

Jakomäentie, Jakomäenkuja, Suurmetsäntie, koostepiirustus nro 29987/2

2

Suunnitelmaselostus nro 29987/1

3

Suunnitelmapiirustus nro 29987/1

4

Suunnitelmaselostus, Jakomäenkuja ja Jakomäenpolku, nro 29988

5

Suunnitelmapiirustus, Jakomäenkuja ja Jakomäenpolku, nro 29988/1

6

Suunnitelmaselostus, Suurmetsäntie välillä Vanha Porvoontie - Huokotie, raitti välillä Suurmetsäntie - Jakomäentie, nro 29990/1

7

Suunnitelmapiirustus, Suurmetsäntie välillä Vanha Porvoontie - Huokotie, raitti välillä Suurmetsäntie - Jakomäentie

8

HEL 2013-002319 muistutus katusuunnitelmaan

9

HEL 2013-002319 muistutus katusuunnitelmaan

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

Piirustusarkisto

 

Muistuttajat

Esitysteksti

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hyväksyä Jakomäentien katusuunnitelman välillä Vuorensyrjä – Suurmetsäntie sekä Jaakobintorin nro 29987/1-2, Jakomäenkujan ja Jakomäenpolun katusuunnitelman, nro 29988/1, ja Suurmetsäntien katusuunnitelman välillä Vanha Porvoontie – Huokotie, nro 29990/1.

Esittelijä

Palautettu uudelleen valmisteltavaksi 14.5.2013.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelmien lähtökohtana on asemakaavan muutos nro 11986 sekä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston laatima liikennesuunnitelma.

Yleisten töiden lautakunta päätti 14.5.2013, § 218, palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että siirretään ostoskeskuksen edustan ohittava pyörätie Jakomäenkujan eteläpuolelle, jotta turvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranee.

Katu- ja puisto-osasto on selvittänyt kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston kanssa Jakomäenkujan pyörätien siirtämistä kadun eteläpuolelle.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston mielestä Jakomäenkujan pyörätien siirtäminen ostoskeskuksen kohdalla kadun eteläpuolelle huonontaa liikenteellisesti alueen yhteyksiä pyöräilyn osalta. Yhteydet Jakomäentieltä ja Mikontieltä Jakomäenkujalle idän suuntaan muuttuisivat mutkikkaammiksi ja kadun ylitysten määrä lisääntyisi yhdellä. Liikennesuunnitteluosasto ei pidä perusteltuna katusuunnitelmaan ehdotettua pyörätiemuutosta.

Suurmetsäntien eteläpuolen erotellun jalkakäytävän leveys on liikennesuunnitteluosaston ohjeiden minimimittojen mukainen ja sitä ei ole tarvetta leventää.

Jakomäentien sijainti Jakomäen ostoskeskuksen kohdalla muuttuu ja katu tulee sijoittumaan osittain nykyisten Jakomäenkujan ja Huokotien paikalle. Jakomäentien ja Suurmetsäntien liittymään rakennetaan uusi kiertoliittymä. Jakomäentien rakentaminen mahdollistaa uuden ostoskeskuksen rakentamisen entiselle Jakomäentien kohdalle ja parantaa alueen liikennejärjestelyjä. Jakomäentien molemmille puolille Jakomäenkujan liittymäalueen pohjoispuolelle rakennetaan Jaakobintori.

Jakomäenkujan liittymä Jakomäentiehen siirtyy uuteen sijaintiin ja kadun toimintoja selkeytetään.

Suurmetsäntien ajokaistoja vähennetään siten, että molempiin suuntiin jää käyttöön 4,5 metriä leveät ajokaistat. Lännestä Mätästielle kääntyville jää käyttöön kääntyvien kaista. Suurmetsäntien eteläreunaan välillä Tattariharjuntie – Jakomäentie rakennetaan eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie.

Suunnitelma

Jakomäentie on alueellinen kokoojakatu, jolla on myös joukkoliikennettä. Katu päättyy Suurmetsäntien risteykseen rakennettavaan uuteen kiertoliittymään. Jakomäentieltä on kevyen liikenteen yhteys Lahdenväylän alikulun kautta Alppikylän asuinalueelle. Yhteys toteutetaan eroteltuna jalankulku- ja pyörätienä.

Jakomäentiellä välillä Jakomäenkuja - Suurmetsäntie ajokaistojen leveydet ovat 3,5 metriä ja niiden keskellä on 2,5 m leveä ajokaista liikekiinteistöille kääntyville. Ajoradan länsireunaan rakennetaan 4,0 m leveä eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie sekä itäreunaan 3,0 m leveä jalkakäytävä. Esteettömät bussipysäkit sijoitetaan molemmin puolin katua Jaakobintorin pohjoispuolelle. Bussipysäkit toteutetaan ajoratapysäkkeinä.

Ajoradat, jalkakäytävä, eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie päällystetään asfaltilla. Bussipysäkkien odotusalueella käytetään betonikiveä. Keskikaista kivetetään nupukivellä ja erotetaan ajokaistoista upotetulla reunatuella. Reunatuet ja nupukivet ovat harmaata graniittia. Jalkakäytävän ja pyörätien erotusraita tehdään mustalla graniittisella noppakivellä. Molemmin puolin katua istutetaan katupuurivit ja niiden juurelle istutetaan matalaa pensasta.

Jakomäentien itäpuoleinen Jaakobintorin toriaukio rajataan pohjoispuolen tontin pysäköintialueista 120 cm korkealla graniittisella tukimuurilla. Jaakobintorille sijoitetaan pyörätelineet yhteensä 30 polkupyörälle, joista 25 kpl on Jakomäentien itäpuolella ja 5 kpl Jakomäentien länsipuolella. Molemmille toriaukioille rajataan paasikivimuuriset istutusaltaat, joihin istutetaan pensaita. Idänpuoleisen toriaukion istutusalueelle jää nykyinen lehtipuu. Istutusaltaiden paasikivimuureille sijoitetaan penkkejä. Toriaukioiden pintamateriaalina käytetään ruskeaa betonikiveä, jota jaotellaan mustilla noppakiviraidoilla.

Jakomäenkuja on tonttikatu. Jakomäenkuja liittyy lännessä Jakomäentiehen ja päättyy idässä Jakomäenaukioon. Ajoradan eteläreunassa on noin 3,5 m leveä jalkakäytävä ja kadun pohjoisreunaan rakennetaan eroteltuna noin 1,7 m leveä jalkakäytävä ja 2,25 m leveä pyörätie. Jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan ajoradasta noin 1,0 m leveällä erotuskaistalla. Jakomäenkadun itäosaan rakennetaan ajoradan molemmille reunoille poikittaisia pysäköintipaikkoja. Lännempänä pysäköintipaikat ovat pitkittäin.

Suurmetsäntien ajokaistoja vähennetään siten, että molempiin suuntiin jää käyttöön 4,5 m leveät ajokaistat. Lännestä Mätästielle kääntyville jää käyttöön kääntyvien kaista. Mätästien liittymää kavennetaan ja Mätästietä risteävän kevyen liikenteen väylän kohdalle rakennetaan korotettu suojatie. Suurmetsäntien eteläreunaan välillä Tattariharjuntie – Jakomäentie rakennetaan eroteltuna 1,5 m leveä jalkakäytävä ja 2,0 m leveä pyörätie. Jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan ajoradasta noin 0,8 m leveällä erotuskaistalla.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Katusuunnitelmien luonnokset olivat esillä Jakomäen kirjastossa ja  rakennusviraston Internet-sivuilla 7. - 14.12.2012. Katusuunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä Suurmetsä-Jakomäki seura ry:lle.

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti osalta 20.2. – 5.3.2013. Suunnitelmista on tehty kaksi muistutusta.

Suurmetsä-Jakomäki seura ry on tehnyt muistutuksen 5.3.2013, jossa he esittävät katusuunnitelmaa muutettavaksi siten, että Mätästie liitetään Suurmetsäntien sijasta suoraan uuteen rakennettavaan kiertoliittymään.

Esittelijä

Uuden rakennettavan kiertoliittymän sijainti on 40 m päässä Mätästien nykyisestä liittymästä. Mätästien liittäminen kiertoliittymään edellyttää sitä, että se linjataan nykyisen asemakaavassa asuintontiksi merkityn alueen kautta. Tämä edellyttäisi asemakaavan muuttamisen ko. kohdalta. Asemakaavan muuttamisen ajankohta ko. kohdalla liittyy kiinteästi ko. kohdalle mahdollisesti toteutettavaan liittymään Lahdentielle.

Suurmetsä-Jakomäki seura ry:n laatima ehdotus uudeksi kiertoliittymän sijainniksi ja muodoksi ei ole mahdollinen, koska se ei mahdu nykyiselle kaava-alueelle. Liikenneympyrässä on myös raskasta jakelu- ja joukkoliikennettä, joten liikenneympyrän muoto ja koko on otettava tarkasti huomioon katu- ja rakennussuunnitelmassa.

Helsingin polkupyöräilijät ry on jättänyt muistutuksen 5.3.2013 ja esittänyt muistutuksessaan seuraavia muutoksia katusuunnitelmaan:

-        Suurmetsäntien ja Jakomäentien liikenneympyrässä sekä Suurmetsäntien ja Tattariharjuntien liikenneympyrässä pyörätie linjataan ympyrän muotoiseksi ja pyörätien jatkeet sijoitetaan lähelle kiertotilaa

-        Suurmetsäntien ja Mätästien risteyksessä Mätästietä pohjoiseen kulkeva jalkakäytävä merkitään liikennemerkillä 421

-        raitin välillä Suurmetsäntie – Jakomäentie liittymää levennetään ja selkeytetään tiemerkintöjä

-        Vuorensyrjäntien pohjoispuolella pyöräkaistan linjausta oikaistaan ja pyöräilijöiden turvallisuutta parannetaan

-        Jakomäentien mutkassa väistämisvelvollisuudet osoitetaan selvästi liikennemerkein

-        Jakomäentien itäpuolen pyöräkaistaa jatketaan Suurmetsäntien risteykseen

-        Jaakobintorin kohdalla oleva Jakomäentien ylitys siirretään lähelle risteystä ja pyörätie linjataan suoraksi

-        Jakomäenkujan pyörätie muutetaan sekaliikenne- ja pyörätieratkaisuksi, jalkakäytävää levennetään ja varmistetaan etteivät pysäköidyt autot aiheuta pyöräilijöille vaaraa

-        pyörätiet levennetään 2,5 - 3 -metrisiksi

-        pyöräteiden jatkeet toteutetaan ilman poikki kulkevaa reunatukea

Esittelijä

Suurmetsäntien ja Tattariharjuntien liikenneympyrään ehdotetut toimenpiteet eivät kuulu hyväksyttävien katusuunnitelmien alueeseen.

Katusuunnitelmissa on noudatettu katuverkkohierarkiaa, jossa pääkatuja ovat Suurmetsäntie ja Huokotie sekä paikallinen kokoojakatu Jakomäentie. Pääpyöräreitti, joka palvelee pitkämatkaisia ja nopeavauhtisia polkupyöräilijöitä, kulkee Suurmetsäntien pohjoispuolella, Somerikkotiellä ja Jakomäentien eteläpäässä. Jakomäenkujalla kulkee pyöräilyverkon paikallisreitti.

Pyöräteiden rakenteelliset ratkaisut on suunniteltu katuverkkohierarkian mukaisesti. Ratkaisut viestittävät pyöräilijän väistämisvelvollisuudesta autoliikenteeseen nähden.

Liikenneympyröihin on suunniteltu raskaalle liikenteelle yliajettavia korokkeita. Kiertotilasta poistuvat henkilöautot kiertävät korokkeet ja näin ollen hidastavat ajonopeutta. Liittymissä pyörätie on linjattu kohtisuoraan autoliikenteen liittymähaaraan nähden, jolloin havainnointi helpottuu. Pyörätien jatkeiden etäisyydet kiertotilasta on noin 6 m, jolloin kiertotilasta poistuva auto ei estä pysähtyessään suoraan Huokotielle jatkavaa autoliikennettä.

Jakomäentiellä pyöräkaistan ja pysäköinnin välillä on 0,6 metrin suojakaista ovenavaustilaksi. Pyöräkaista tuodaan Jakomäentien mutkassa jalkakäytävätasoon, jolloin pyöräilijä on väistämisvelvollinen autoihin nähden. Jakomäentien mutkan takia autoilijat joutuvat hidastamaan ja ajonopeudet suojatien kohdalla ovat matalat sekä kohdan näkemät ovat hyvät.

Jakomäentien itäpuolelle ostoskeskukselta Suurmetsäntielle ei ole mahdollista sijoittaa pyörätietä tilan puutteen takia.

Jaakobintorin kohdalla oleva pyörätie ei ole pääreitti ja siinä on tarkoituskin, että torialueella pyöräilijöiden vauhti hiljenee ja pyörältä useimmiten jalkaudutaan asioimaan liikekeskuksen tiloihin. Alhaiset ajonopeudet ovat kaavan mukaisella torialueella tarkoituksellisia.

Jakomäenkujan kohdalla pyörätie on jalkakäytävän tasossa, jolloin se myös helpottaa ostoskeskukselle pääsyä. Jakomäenkujalla on paljon lyhytaikaista asiointi- ja taksipysäköintiä, joka tarkoittaa vilkasta autoliikennettä alueella. Lisäksi ostoskeskuksen huoltoliikenne tapahtuu Jakomäenkujan kautta.

Katumitoitus Jakomäentiellä ja Jakomäenkujalla eivät mahdollista esitettyjä mitoituksia pyöräilylle. Ratkaisut on tehty kaikkien liikkumismuotojen hyvän sujuvuuden ja turvallisuuden sekä tonttien toimivuuden ehdoilla.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien arvonlisäverottomat rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 1 556 000 euroa, keskimäärin 75 euroa/m2.

Katualueen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 42 000 euroa.

Jakomäen liikekeskuksen katujen rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuoden 2013 investointiohjelmissa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Erkki Sarvi, projektinjohtaja, puhelin: 310 36198

erkki.sarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

Jakomäentie, Jakomäenkuja, Suurmetsäntie, koostepiirustus nro 29987/2

2

Suunnitelmaselostus nro 29987/1

3

Suunnitelmapiirustus nro 29987/1

4

Suunnitelmaselostus, Jakomäenkuja ja Jakomäenpolku, nro 29988

5

Suunnitelmapiirustus, Jakomäenkuja ja Jakomäenpolku, nro 29988/1

6

Suunnitelmaselostus, Suurmetsäntie välillä Vanha Porvoontie - Huokotie, raitti välillä Suurmetsäntie - Jakomäentie, nro 29990/1

7

Suunnitelmapiirustus, Suurmetsäntie välillä Vanha Porvoontie - Huokotie, raitti välillä Suurmetsäntie - Jakomäentie

8

HEL 2013-002319 muistutus katusuunnitelmaan

9

HEL 2013-002319 muistutus katusuunnitelmaan

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

Piirustusarkisto

 

Muistuttajat

Esitysteksti

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 14.05.2013 § 218

HEL 2013-002319 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että siirretään ostoskeskuksen edustan ohittava pyörätie Jakomäenkujan eteläpuolelle, jotta turvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranee.

Käsittely

14.05.2013 Palautettiin

Palautusehdotus:
Antti Möller: Palautetaan suunnitelma valmisteluun siten, että siirretään ostoskeskuksen edustan ohittava pyörätie Jakomäenkujan eteläpuolelle, jotta turvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranee.

Kannattajat: Aura Kostiainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan suunnitelma valmisteluun siten, että siirretään ostoskeskuksen edustan ohittava pyörätie Jakomäenkujan eteläpuolelle, jotta turvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranee.

Jaa-äänet: 1
Mikko Virkamäki

Ei-äänet: 4
Pirjo Kivistö, Aura Kostiainen, Antti Möller, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 0
 

Poissa: 4
Tuula Hänninen, Matti Kopra, Jarmo Nieminen, Dennis Pasterstein

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Erkki Sarvi, projektinjohtaja, puhelin: 310 36198

erkki.sarvi(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 07.05.2013 § 202

Pöydälle 07.05.2013

HEL 2013-002319 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Erkki Sarvi, projektinjohtaja, puhelin: 310 36198

erkki.sarvi(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 23.04.2013 § 188

Pöydälle 23.04.2013

HEL 2013-002319 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Erkki Sarvi, projektinjohtaja, puhelin: 310 36198

erkki.sarvi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566