Helsingin kaupunki

Esityslista

37/2012

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Po/1

 

6.11.2012

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 24.04.2012 § 215

HEL 2011-010861 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunginhallitus vahvisti yrityspysäköintitunnuksen myöntämisperiaatteet 25.11.1996 ja kaupunkisuunnittelulautakunta tarkisti ne viimeksi 17.1.2012. Yrityspysäköintitunnus myönnetään tietyllä alueella toimivalle yritykselle ja yhtä toimipaikkaa (vyöhykkeet A-K) varten enintään kolme tunnusta. Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2011 § 253, että yrityspysäköintitunnuksen lunastusmaksu on 370 euroa.

Yrityspysäköintitunnuksen myöntämisessä pitää kaikkia yrittäjiä kohdella tasapuolisesti. Sellaisten myöntämisperusteiden luominen, jossa tietyille ammattiryhmille myönnettäisiin kaikki vyöhykkeet kattava yrityspysäköintitunnus, on vaikeaa. Muut yritystunnuksen haltijat, jotka eivät mahdollisesti saa tällaista tunnusta, joutuvat eriarvoiseen asemaan. Lisäksi ongelmaksi tulisi tunnuksen hinnan määrittely.

Kaikki 11 vyöhykettä kattavan yrityspysäköintitunnuksen kehittäminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska ongelmana kantakaupungissa on pysäköintipaikkojen riittämättömyys. Kehittyvät mobiilit maksutavat helpottavat kuitenkin myös työtehtäviin liittyvän pysäköinnin maksamista.

Esittelijä

va. osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Keijo Kuoppala, lakimies, puhelin: 310 38592

keijo.kuoppala(a)hel.fi