Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2016

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/5

 

24.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 250

Leikkipuisto Brahe, puistosuunnitelman hyväksyminen, Vallila, nro VIO 5736/1

HEL 2016-002848 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä Leikkipuisto Brahen puistosuunnitelman nro VIO 5736/1.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Jouni Sivonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38443

jouni.sivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5736/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5736/1

3

Poikkileikkaukset nro VIO 5736/2

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

 

Rakennusviraston arkisto

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti kokouksessaan 19.4.2016 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Leikkipuisto Brahe sijaitsee Alppiharjun (12.) kaupunginosassa. Alue on voimassaolevassa asemakaavassa nro 8901 VP merkinnällä. Puiston pinta-ala on 10 397 m². Puistoa rajaa etelässä Kallion urheilukenttä, lännessä Läntinen Brahenkatu pohjoisessa Porvoonkatu ja idässä Kallion peruskoulu. Leikkipuistotoiminnan historian kannalta alue on arvokas.

Puistoa ympäröi lännessä ja pohjoisessa kaupunkikuvallisesti arvokas lehmusrivi. Myös koulun ja puiston välisellä rajavyöhykkeellä on komeaa puustoa. Leikkipuiston sisällä puusto on vähäistä ja pääosin huono- kuntoista. Kahluualtaan tuntumassa olevat kookkaat poppelit ovat tiensä päässä ja niiden juuristo on rikkonut altaan rakenteita ja asfalttipinnan. Rajavyöhyke puiston ja kallion kentän välillä on epäsiisti. Puiston länsiosassa on kaksi nurmipintaista kumpua. Muutoin puiston yleisilmettä hallitsee aukea asfalttikenttä sekä aidoin lokeroidut toiminta-alueet. Puiston lounaiskulmassa on skeittipaikka, jossa on skeittareiden rakentamia obstaakkeleita. Puistoruokailu on leikkipuistorakennuksen edustalla ja leikkipaikka sen itäpuolella. Leikkipaikka on yleisilmeeltään ränsistynyt. Hiekkalaatikkona toimii hiekkakasa asfaltilla, joka tukkii itäisen sisäänkäynnin. Puisto on paahteinen. Varjostavat puut puuttuvat puistosta lähes kokonaan.

Suunnittelun tavoitteena on kunnostaa puisto viihtyisäksi ja monipuoliseksi leikkipuistoksi, joka palvelee eri-ikäisiä käyttäjäryhmiä. Puistoon on suunniteltu avoimia, kumpuilevia nurmipintoja, tekonurmikenttä, joka on talvella jäädytettävä, polkuautoreitti, joka on tarkoitettu myös varttuneelle väestölle ”kuntopoluksi”, pienimuotoinen skeittipiste sekä leikkialueita. Kahluuallas kunnostetaan. Puistoon istutetaan monilajinen puusto vähentämään alueen paahteisuutta.

Suunnitelman sisältö

Puistoa rajaavat lehmusrivit säilytetään ja niiden asemaa korostetaan oleskelunurmikkoa lisäämällä. Puiston ympärille rakennetaan uusi aita, joka täyttää alueen kaupunkikuvalliset vaatimukset aiempaa paremmin. Puiston sisäänkäynnit uusitaan väljemmiksi ja Läntisen Brahenkadun yhteys siirretään 20 metriä pohjoiseen. Uusi yhteys johtaa keskelle puistoa, suoraan leikkipuistorakennuksen eteen. Itäiselle sisäänkäynnille rakennetaan portaat ja lastenvaunuluiskineen. Puiston länsipuolelle muodostetaan selkeitä yhtenäisiä kumpuilevia nurmipintoja, jotka sopivat oleskeluun ja auringonottoon sekä talvisin pulkkailuun. Kummut myös suojaavat aluetta skeittimelulta. Kumpujen lomaan on sovitettu 20x30 metrin kokoinen tekonurmipintainen pelikenttä, joka on talvisin jäädytettävä. Kentän päätyihin asennetaan suojaverkot. Leikkiminen keskittyy suunnittelualueen itäpuolelle.

Pienimuotoinen skeittipiste on sijoitettu puiston lounaiskulmaan lähelle nykyistä sijaintia. Sitä on siirretty hieman altaaseen päin Akukon Oy:n meluselvityksen (selvitys 28.5.2010) ohjeiden mukaisesti. Lisäksi skeittipisteen länsipuolelle on suunniteltu nurmikumpu skeittausmelun torjumiseksi. Skeittipiste on suunniteltu erityisesti pikkulapsille ja se soveltuu muutamalle henkilölle kerrallaan. Skeittipiste on Helsingin skeittiohjelman linjauksen mukainen.

Alueella kasvavat kookkaat poppelit ja kirsikat poistetaan. Muutamat hyväkuntoiset pikkupuut säilytetään. Nykyinen ränsistynyt pensaskasvillisuus aitoineen poistetaan kauttaaltaan. Puiston länsiosassa olevat kultasadeistutukset poistetaan niiden myrkyllisyyden vuoksi. Tällöin puiston komea lehmusrivi tulee esiin aiempaa paremmin. Puistoon istutetaan runsaasti uutta puustoa viihtyisyyden lisäämiseksi ja paahteisuuden vähentämiseksi.

Vuorovaikutus

Leikkipuisto Brahen puistosuunnitelma on laadittu rakennusviraston katu- ja puisto-osaston toimeksiannosta. Puiston suunnittelu on tehty yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, varhaiskasvatusviraston edustajan, leikkipuiston henkilökunnan ja alueen käyttäjien kanssa.

Suunnittelutyö aloitettiin 1.6.2015. Suunnittelun alkuvaiheessa kartoitettiin puiston henkilökunnan näkemyksiä puiston toiminnasta ja kehittämisestä. Eri-ikäisten käyttäjien huomioimista korostettiin ja erityisesti koululaisille tuli kehittää toimintoja ja paikkoja. Valaistuksen, perusvarusteiden ja skeittipaikan uudistaminen koettiin tärkeäksi. Turhista puistoa lokeroivista aidoista haluttiin luopua. Puiston henkilökunnan mielipiteitä kysyttiin uudelleen luonnosvaiheessa. Keskustelun perusteella muutama leikkiväline vaihdettiin paremmin koululaiskäyttäjiä vastaavaksi ja pyöreän pelikentän muotoa muutettiin.

Suunnittelutyön aikana skeittipaikka-asiantuntija piti 2 työpajaa skeittipuiston käyttäjien kanssa. Käyttäjät toivoivat vähintään nykyisen kokoista skeittipaikkaa ja runsaasti rullauspintaa.

Lautakuntakäsittelyn (19.4.2016) perusteella on tehty muutoksia suunnitelmaan. Pulkkamäki merkittiin suunnitelmaan ja sen vierustalle osoitetut penkit siirrettiin kuntoreitin varrelle. Myös pollarivalaisimet siirrettiin toiselle puolelle sisäänkäyntiä. Hiekkalaatikko siirrettiin hieman kauemmaksi kahluualtaasta. Itäisen sisäänkäynnin portaat varustettiin lastenvaunuluiskalla. Henkilökunnan tapaamisen perusteella (22.4.2016) puistoon lisättiin koripalloteline ja juoksueste keinun edustalle sekä osoitettiin paikka kaupunkiviljelylaatikolle.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston kokonaispinta-ala on 10 397 m².

Puiston hoitoluokka on A2 (käyttöviheralue).

Puiston ympäristörakentamisen kustannukset ovat noin 805 540 euroa eli 77,47 euroa/m² (alv 0 %).

Vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat 15 596 euroa eli 1,50 euroa/m² (alv 0 %).

Leikkipuiston Brahen rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto- osaston vuoden 2016−2017 investointiohjelmassa.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 06 08 Puistorakentaminen.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Jouni Sivonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38443

jouni.sivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5736/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5736/1

3

Poikkileikkaukset nro VIO 5736/2

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

 

Rakennusviraston arkisto

 

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 19.04.2016 § 158

HEL 2016-002848 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

19.04.2016 Palautettiin

Palautusehdotus:
Antti Möller: Lisätään uudet kappaleet 8 ja 9, "Suunnitelman sisältö" -kohdan viimeisiksi kappaleiksi:

        "Yleisten töiden lautakunta edellyttää, että jatkosuunnittelussa ratkaistaan kolme seikkaa. Ensinnäkin itäinen sisäänkäynti Porvoonkadulle tulee muuttaa siten, että portista pääsee kulkemaan rattailla myös jatkossa. Toiseksi luoteisnurkan nurmialueelle tulee varata tila pulkkamäelle myös jatkossa esimerkiksi siten, että pääportin vieressä olevat penkit siirretään mäen päälle ja valopylväs asfaltoidun tien itäpuolelle, jotta liuku lounaisnurkan mäeltä itään pääportin suuntaan onnistuu. Kolmanneksi hiekkalaatikon sijainti tulee myös tarkistaa ja estää hiekan kulkeutuminen altaaseen esimerkiksi siten, että hiekkalaatikon ja keinujen paikat vaihdetaan."

        "Mikäli puistosuunnitelma palautetaan tulee suunnitelman tarkistaminen tehdä nopeasti niin, että uusi esitys tulee lautakuntaan vielä kevään aikana ja puistoremontti saadaan käynnistettyä tänä kesänä. Jos puistoremontti viivästyy, tulee leikkipuistotoiminnan olla normaaliin tapaan käynnissä kesän 2016 ajan."

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Jouni Sivonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38443

jouni.sivonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515

Elimäenkatu 5

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058890

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38674

 

FI02012566