Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2016

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Po/1

 

02.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49

Vaasanaukion telttakatoksen vuokrasopimuksen jatkoaikahakemus

HEL 2016-000989 T 10 01 01 04

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti olla hyväksymättä hakijan hakemuksen (25.1.2016, liite 1) telttakatoksen sijoittamisesta Vaasanaukiolle.

Saadut palautteet (liite 2) ja kannanotto (liite 4) huomioon ottaen lautakunta katsoo, että hakijan tulee yhteistyössä rakennusviraston kanssa etsiä telttakatokselle paremmin soveltuva paikka esimerkiksi Dallapen puistosta.

Samalla lautakunta kehottaa rakennusvirastoa selvittämään vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia Vaasanaukion elävöittämiseksi sekä kutsumaan kevään aikana koolle työpajan, jossa kaupungin virastojen, yrittäjien ja asukkaiden edustajat miettivät yhdessä rakenteellisia ratkaisuja viihtyisyyden lisäämiseksi ja ruokarekkatoiminnan edistämiseksi alueella.

Alueelle tulee tehdä nopeassa aikataulussa kaavamuutos mahdollistaakseen aukion kehittämisen kokonaisvaltaisesti, jotta esimerkiksi metron ulostulon siirtämistä aukiolta lähikiinteistöihin selvitettäisiin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Henrik Nyholm: Lisäys päätösehdotukseen neljänneksi kappaleeksi:

        "Alueelle tulee tehdä nopeassa aikataulussa kaavamuutos mahdollistaakseen aukion kehittämisen kokonaisvaltaisesti, jotta esimerkiksi metron ulostulon siirtämistä aukiolta lähikiinteistöihin selvitettäisiin."

Vastaehdotus:
Tuomo Valokainen: Lisätään esittelijän perusteluihin viimeiseen kappaleeseen seuraava teksti:

        "Telttakatokselle voidaan osoittaa korvaava paikka esimerkiksi Dallapen puistosta. Rakennusvirasto voi selvittää yhdessä alueen asukkaiden, Kallio-liikkeen ja kaupungin suunnitteluviraston kanssa vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä, jolla saataisiin Vaasanaukio viihtyisämmäksi."

Vastaehdotus:
Antti Möller: Muutetaan päätösehdotuksen kappale kolme muotoon:

        "Samalla lautakunta kehottaa rakennusvirastoa selvittämään vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia Vaasanaukion elävöittämiseksi sekä kutsumaan kevään aikana koolle työpajan, jossa kaupungin virastojen, yrittäjien ja asukkaiden edustajat miettivät yhdessä rakenteellisia ratkaisuja viihtyisyyden lisäämiseksi ja ruokarekkatoiminnan edistämiseksi alueella."

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Antti Mäkinen, valmistelija, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi

, puhelin

Liitteet

1

Kallio -liike Vaasanaukion pavlijongin vuokrasopimuksen jatkohakemus 25.1.2016

2

Asukkailta saadut palautteet (julkaisuversio)

3

Asukkailta saadut palautteet

4

Helsingin poliisilaitoksen kannanotto Vaasanaukion telttakatokseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää olla hyväksymättä hakijan hakemuksen (25.1.2016, liite 1) telttakatoksen sijoittamisesta Vaasanaukiolle.

Saadut palautteet (liite 2) ja kannanotto (liite 4) huomioon ottaen lautakunta katsoo, että hakijan tulee yhteistyössä rakennusviraston kanssa etsiä telttakatokselle paremmin soveltuva paikka esimerkiksi Dallapen puistosta.

Samalla lautakunta kehottaa rakennusvirastoa selvittämään vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia Vaasanaukion elävöittämiseksi.

Esittelijän perustelut

Kallio-liikkeelle myönnettiin ensimmäisen kerran 2.10.2013 alueidenkäyttöpäällikön päätöksellä lupa telttakatoksen sijoittamiselle Vaasanaukiolle 1.10.2013–15.9.2014. Katosta ei poistettu luvan päätyttyä lupaehtojen mukaisesti. Kallio-liike jätti rakennusvirastolle 26.9.2014 päivätyn kirjelmän, jolla se haki jatkoa telttakatoksen pitämiselle.

Alueen asukkailta tuli vuoden 2014 aikana runsaasti valituksia telttakatokseen liittyvästä häiriöstä. Valitusten mukaan telttakatoksen suojaan kerääntyy päihteiden ja muiden huumaavien aineiden väärinkäyttäjiä, jotka aiheuttavat ympärivuorokautista häiriötä telttakatoksen ympäristössä ja alueen asukkaille.

Telttakatoksen tiimoilta käytiin rakennusviraston ja Kallio-liikkeen edustajien kanssa kaksi neuvottelua 15.10.2014 ja 2.12.2014, joista jälkimmäiseen osallistui myös alueen asukkaiden edustajina asunto-osakeyhtiöiden edustajia. Neuvottelujen tarkoituksena on ollut löytää yhteisymmärrys telttakatoksen siirtämiseksi pois Vaasanaukiolta toiseen korvaavaan paikkaan tai kokonaan sen poistaminen aukiolta. Neuvottelut eivät tuottaneet tulosta, yhteisymmärrystä Kallio-liikkeen ja alueen asukkaiden kesken ei löytynyt.

Edellä kuvattujen häiriötekijöiden sekä järjestettyjen tapaamisten perusteella alueidenkäyttöpäällikkö päätti 30.3.2015, ettei Kallio-liike saa jatkoa telttakatoksen pitämiselle Vaasanaukiolla. Päätöksessä velvoitettiin telttakatoksen omistaja määräpäivään 15.4.2015 mennessä poistamaan telttakatos Vaasanaukiolta teettämisuhalla. Päätöksessä varattiin Kallio-liikkeelle mahdollisuus siirtää telttakatos korvaavaan paikkaan Dallapen puistoon.

Kallio-liike jätti 14.4.2015 alueidenkäyttöpäällikön 30.3.2015 päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen, jossa vaadittiin päätöksen kumoamista ja hakemuksen hyväksymistä. Yleisten töiden lautakunta päätti 16.6.2015 §:ssa 305 myöntää Kallio-liikkeen hakemalle telttakatokselle jatkoluvan vuoden 2015 loppuun.

Helsingin poliisilaitos esitti kannanoton 11.5.2015 Vaasanaukion telttakatosta koskien. Kannanoton mukaan poliisin näkemys on, että telttakatos kerää suojiinsa päihteiden käyttäjiä sekä muita häiriötä ja rikoksia aiheuttavia henkilöitä ja ryhmiä. Poliisi perustaa näkemyksensä sille, että poliisin paljastamien huumausainerikosten määrä alueella on kasvanut voimakkaasti viimeisen reilun vuoden aikana. Helsingin poliisilaitos on puoltanut kannanotossaan telttakatoksen siirtämistä pois Vaa- sanaukiolta. Poliisin näkemyksen mukaan toimenpide voi yhtenä muiden joukossa lieventää ongelmia.

Hakija on 25.1.2016 hakenut jatkoaikaa Vaasanaukion telttakatokselle. Hakija on ensisijaisesti hakenut vuokrasopimuksen jatkamista toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella tai vaihtoehtoisesti määräaikaisella vuokrasopimuksella lokakuun 2016 loppuun saakka.

Esittelijän mielestä alueen asukkailta saadut palauteet ja poliisin kannanotto huomioon ottaen Vaasanaukion telttakatoksen jatkoaikahakemusta ei tule hyväksyä. Telttakatokselle voidaan osoittaa korvaava paikka esimerkiksi Dallapen puistosta. Rakennusvirasto voi selvittää vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia Vaasanaukion elävöittämiseksi.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Antti Mäkinen, valmistelija, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi

, puhelin

Liitteet

1

Kallio -liike Vaasanaukion pavlijongin vuokrasopimuksen jatkohakemus 25.1.2016

2

Asukkailta saadut palautteet (julkaisuversio)

3

Asukkailta saadut palautteet

4

Helsingin poliisilaitoksen kannanotto Vaasanaukion telttakatokseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1520

Elimäenkatu 5

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058890

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38674

 

FI02012566