Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2015

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ki/5

 

15.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 531

Yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

HEL 2015-010386 T 00 01 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä rakennusviraston toimintasuunnitelman vuodeksi 2016 sekä siihen sisältyvät käyttötalous- ja investointiosien tulosbudjetit seuraavin muutoksin:

Muutetaan toimintasuunnitelman sivulla 42 kolmas kappale muotoon:

        Pysäköinnintarkastajien liikkuvuuden parantamiseksi kokeillaan Segway -tyyppisiä laitteita sekä sähköavusteisia polkupyöriä. Näiden ja kamera- auton tuomien mahdollisuuksien avulla valvontaprosessia uudistetaan. Kesällä 2015 polkupyörän selästä toteutetun pysäköinninvalvontapilotin kokemuksia hyödynnetään vääriin paikkoihin suuntautuvan pysäköinnin valvonnassa. Samalla pysäköinninvalvonnalle asetetaan alueelliset valvontatavoitteet.

Samalla lautakunta päätti, että katu- ja puisto-osaston osastopäälliköllä on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa vähäisiä tarkistuksia katu- ja puistoinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.

Käsittely

Esittelijän muutos: Muutetaan toimintasuunnitelman sivulla 42 kolmas kappale:

“Pysäköinnintarkastajien liikkuvuuden parantamiseksi kokeillaan Segway -tyyppisiä laitteita sekä sähköavusteisia polkupyöriä. Näiden ja kamera- auton tuomien mahdollisuuksien avulla valvontaprosessia uudistetaan. Samalla pysäköinninvalvonnalle asetetaan alueelliset valvontatavoitteet.”

muotoon:

“Pysäköinnintarkastajien liikkuvuuden parantamiseksi kokeillaan Segway -tyyppisiä laitteita sekä sähköavusteisia polkupyöriä. Näiden ja kamera- auton tuomien mahdollisuuksien avulla valvontaprosessia uudistetaan. Kesällä 2015 polkupyörän selästä toteutetun pysäköinninvalvontapilotin kokemuksia hyödynnetään vääriin paikkoihin suuntautuvan pysäköinnin valvonnassa. Samalla pysäköinninvalvonnalle asetetaan alueelliset valvontatavoitteet.”

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Tarja Nieminen, vs. talouspäällikkö, puhelin

tarja.nieminen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimintasuunnitelma 2016

2

Investointiohjelma 2016 kadut ja liikenneväylät

3

Investointiohjelma 2016 puistot

4

Katu- ja puistohankkeet 2016 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslia, talous-  ja suunnitteluosasto

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä rakennusviraston toimintasuunnitelman vuodeksi 2016 sekä siihen sisältyvät käyttötalous- ja investointiosien tulosbudjetit.

Samalla lautakunta päättänee, että katu- ja puisto-osaston osastopäälliköllä on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa vähäisiä tarkistuksia katu- ja puistoinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.

Esittelijän perustelut

Esityslistan tämän asian liitteenä on rakennusviraston toimintasuunnitelma vuodeksi 2016. Toimintasuunnitelman ja sen liitteinä olevien tulosbudjettien tarkoituksena on tarkistaa toimintavuotta koskevat suunnitelmat vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita sekä nettoyksikön toimintakatetta. Toimintasuunnitelmassa varmistetaan myös, että sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet voidaan saavuttaa käytettävissä olevin määrärahoin.

Toimintasuunnitelma on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymien vuoden 2016 talousarviomäärärahojen ja muiden sitovien kohtien mukaisesti. Toimintasuunnitelman pohjana ovat olleet vuoden 2016 talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä sekä talousarvioneuvotteluissa valmistellut suunnitelmat ja ehdotukset. Toimintasuunnitelma on koottu osastojen suunnitelmista ja niiden yhteensovittamisesta.

Rakennusviraston ja yleisten töiden lautakunnan toimintasuunnitelma sisältää käyttötalousosan ja investointiosan.

Tilaajatoiminta esitetään yhtenä talousarviokohtana, nimeltään ”Katu- ja viheralueiden ylläpito”. Kohtaan sisältyvät seuraavat yksiköt ja erillistehtävät:

        Katu- ja puisto-osasto

        Hallinto-osasto

        Arkkitehtuuriosasto

        Palveluosasto

        Kestävän kehityksen erityispalvelut

Lisäksi rakennusvirastossa on seuraava itsenäinen, nettoperusteinen
osasto:

        HKR-Rakennuttaja

Toimintasuunnitelman kokonaismenot ovat 127,7 milj. euroa. Menot pienenevät vuoden 2015 tulosbudjettiin verrattuna 2,3 milj. euroa. Kokonaistulot ovat 74,0 milj. euroa. Tulot  kasvavat vuoden 2015 tulosbudjettiin verrattuna 0,4milj. euroa. Koko viraston toimintakate eli tulojen ja menojen erotus vuonna 2016 tulee olemaan – 53,7 milj. euroa. Käyttöomaisuudesta tehtävät poistot tulevat toimintavuotena olemaan 78,8 milj. euroa.

HKR-Rakennuttajan talousarvio perustuu nollatulokseen. Tuloilla katetaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Nettoyksikön sitova tulostavoite on toimintakate.

Rakennusviraston talousarvion investointimäärärahoja ovat katujen, liikenneväylien ja ratojen investoinnit, puistoinvestoinnit ja irtaimen omaisuuden hankinta.

Rakennusviraston talousarvion investointimäärärahat ovat 118,1 milj. euroa. Rakennusviraston investointiosan talousarvio kasvaa 3,4 milj. euroa verrattuna vuonna 2015 käytettävissä oleviin talousarviomäärärahoihin. Investointihankkeista on esitetty toimintasuunnitelman liitteessä hankekohtainen investointisuunnitelma.

Henkilöstösuunnittelu on keskeinen osa viraston toiminta- ja taloussuunnittelua. Sen avulla varmistetaan, että virastossa on riittävästi osaavia tekijöitä myös tulevaisuudessa. Suunnitelman kautta luodaan myös mahdollisuudet jatkuvaan kehittymiseen ja uusiutumiseen sekä luodaan pohja muutosten toteutumiselle.

Henkilöstösuunnittelu rakentuu niin rakennusviraston henkilöstömäärän kuin myös osaamisen kokonaistarpeen arvioinnille. Lisäksi tarkastellaan ikärakennetta, henkilöstövaihtuvuutta ja eläköitymiseen varautumista. Lähtökohtana tällöin ovat mm. kaupungin ja viraston strategiat sekä havaitut toimintaympäristön muutokset.

Rakennusviraston talousarvio sisältää viisi valtuuston hyväksymää sitovaa toiminnallista tavoitetta:

  1. Rakennusviraston energiansäästötavoite vuonna 2016 on energiansäästö-neuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. 
  2. Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 prosenttia hyötykäytetään kaupungin rakennuskohteissa.
  3. Asunto-ohjelman mukaisille tonteille rakennetaan katu sellaiseen vaiheeseen, että tontin rakentaminen on oikea-aikaisesti mahdollista. 
  4. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä edistetään kehittämällä talvihoitoa. Tehdään tärkeimpien jalankulku- ja pyörätieyhteyksien verkostotarkastelu sisältäen yhteydet joukkoliikennepysäkeille koko kaupungissa. Kehitetään Helsingin olosuhteisiin sopivia pyöräteiden talvihoitomenetelmiä pilotin avulla. 
  5. Sähköisesti käytettävissä olevien asiointipalveluiden osuutta lisätään vuodesta 2014 vuoden 2016 loppuun mennessä 30 prosenttiyksiköllä.

Virasto laatii talouden seurantaraportin lautakunnalle neljä kertaa vuodessa; maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja marraskuun lopun tilanteista. Raportti sisältää talousarvion toteutuman ja toteutumisennusteen sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tunnuslukujen toteutuman ja ennusteen.

Henkilöstön osallistuminen vuoden 2016 toimintasuunnitelman laadintaan on varmistettu osastojen valmistelussa.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Tarja Nieminen, vs. talouspäällikkö, puhelin

tarja.nieminen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimintasuunnitelma 2016

2

Investointiohjelma 2016 kadut ja liikenneväylät

3

Investointiohjelma 2016 puistot

4

Katu- ja puistohankkeet 2016 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslia, talous-  ja suunnitteluosasto

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Hallinto-osasto/HKR

Arkkitehtuuriosasto

Katu- ja puisto-osasto

HKR-Rakennuttaja

Palveluosasto

Kaupungininsinööri

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 01.12.2015 § 502

HEL 2015-010386 T 00 01 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Tarja Nieminen, vs. talouspäällikkö, puhelin

tarja.nieminen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566