Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2015

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/1

 

06.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 431

Munkinpuisto, jalkakäytävä ja pyörätie välillä Ritokalliontie−Munkkiniemenpuistotie, puistosuunnitelman hyväksyminen nrot VIO 5715/1, VIO 5715/2 , VIO 5715/3, Munkkiniemi

HEL 2014-014275 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä Munkinpuiston puistosuunnitelman jalkakäytävä- ja pyörätie välillä Ritokalliontie−Munkkiniemen puistotie, nrot VIO 5715/1, VIO 5715/2 ja VIO 5715/3.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Petra Rantalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nrot VIO 5715/1-3

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5715/1

3

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5715/2

4

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5715/3

5

Ympäristökeskuksen lausunto 11.6.2015

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys

Esitysteksti

Rakennusviraston arkisto

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 14.4.2015 § 180.

Puistosuunnitelma palautettiin valmisteluun turvallisuussyistä. Esityksen mukaan raitin länsipään mutka tulee suoristaa. Lisäksi jalankulun ja pyöräilyn väylät esitettiin toteutettavaksi tasalevyisinä läpi koko puiston. Muutokset on huomioitu esitetyssä suunnitelmassa.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Munkinpuisto sijaitsee Munkkiniemen kaupunginosassa, Vanhan Munkkiniemen osa-alueella. Puistosuunnitelman suunnittelualue käsittää Munkinpuiston läpi itä-länsisuunnassa kulkevan raitin ja sen välittömät reuna-alueet. Suunnittelualue sijaitsee pääosin voimassa olevan asemakaavan 8832 alueella, joka on puisto (VP) merkinnällä. Puisto rajautuu eteläpuolelta asuinrakennusten korttelialueisiin. Puiston pohjoispuoli rajautuu Turunväylään, päiväkoti- ja palvelurakennuksiin sekä asuntorakennusten ja asuinkerrostalojen korttelialueisiin. Puisto päättyy lännessä Ritokalliontiehen ja idässä Kone Oyj:n entisen toimistorakennuksen tonttiin.

Munkinpuiston läpi kulkeva kivituhkapintainen kevyenliikenteen raitti alkaa Munkkiniemen puistotieltä, menee Kone Oyj:n entisen toimistorakennuksen alitse ja päättyy Ritokalliontiehen. Raitti on noin kilometrin pituinen. Raitin varrella itäpäässä on leikki- ja pelikenttiä, länsipäässä koirapuisto ja eteläpuolella frisbeegolf -heittopaikkoja.

Kaupunkisuunnitteluviraston vuonna 2014 julkaisemassa Pyöräilyn edistämisohjelmassa raitti on esitetty osana baana- eli laatukäytäväverkoston luonnosta. Baanoilla eli laatukäytävillä tarkoitetaan autoliikenteestä eroteltuja laadukkaita pyöräteitä, jotka yhdistävät seudun suurimmat asuinkeskittymät suurimpiin työpaikkakeskittymiin ja kampusalueisiin. Munkinpuiston läpi kulkeva raitti toimii yhteytenä kantakaupungista Espooseen.

Raitin eteläpuoli ja länsipää ovat luontoarvoiltaan merkittäviä. Alueella on lepakoita, sammakoita ja monipuolinen linnusto. Munkinpuiston suunnittelun tavoitteena on suunnitella nykyisestä kivituhkapintaisesta puistoraitista laadukas pyörätieverkoston osa.

Suunnitelma

Nykyinen kivituhkaraitti muutetaan 6 metriä asfalttipintaiseksi kevyenliikenteen väyläksi, jossa pyöräily ja jalankulku on erotettu. Ympäristökeskus on antanut puoltavan lausunnon suunnitellulle raitin linjaukselle ja leventämiselle. Suunnittelualueen itäosan polkuverkostoa yksinkertaistetaan raitin kohdalta. Raitin varrelle asennetaan penkkejä ja roska-astioita.

Suunnittelualueen itäpäässä raitin pohjoispuolella oleva kasvillisuus uusitaan. Tilalle istutetaan kookkaita lehtipuita ja alle matalaa lehtipensasta sekä nurmea.

Raitin varrella oleva valaistus uusitaan. Uusi valaistus toteutetaan nykyistä vastaavilla LED-valaisimilla ja 5 metriä korkeilla pylväillä.

Munkinpuiston raitti rakennetaan esteettömyyden perustason mukaisesti.

Vuorovaikutus

Munkinpuiston puistosuunnitelma on laadittu rakennusviraston katu- ja puisto-osaston toimeksiannosta. Puiston suunnittelu on tehty yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Puistosuunnitelman nähtävillä olosta tiedotettiin lähettämällä 2 300 kpl tiedotteita kotitalouksiin. Puistosuunnitelma on ollut nähtävillä rakennusviraston internetsivuilla sekä asiakaspalvelussa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 2.9.−16.9.2015 välisen ajan.

Puistosuunnitelmasta ei ole tehty muistutuksia 2.9.-16.9.2015 nähtävillä olon aikana.

Kustannukset ja aikataulu

Puistoraitin rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 695 000 euroa (alv 0 %).

Rakentamiskustannukset suhteessa puiston kokonaispinta-alaan ovat noin 4,10 euroa/m². Munkinpuiston raitin vuotuinen ylläpitokustannus on noin 8 300 euroa (alv 0 %).

Hanke rahoitetaan talousarvion määrärahasta 8 03 09 Jalankulun ja pyöräilyn väylät.

Rakentaminen aloitetaan talvella 2015.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Petra Rantalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nrot VIO 5715/1-3

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5715/1

3

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5715/2

4

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5715/3

5

Ympäristökeskuksen lausunto 11.6.2015

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys

Esitysteksti

Rakennusviraston arkisto

 

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 14.04.2015 § 180

HEL 2014-014275 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

14.04.2015 Palautettiin

Palautusehdotus:
Antti Möller: Kyseessä on keskeinen jalankulku- ja pyöräreitti, joka on osa pyöräilyn baanaverkostoa. Ehdotan suunnitelman palauttamista valmisteluun erityisesti turvallisuussyistä. Raitin länsipään turha mutka tulee suoristaa. Samoin jalankulun ja pyöräilyn väylät tulee toteuttaa tasalevyisinä läpi koko puiston.

Kannattaja: Pörrö Sahlberg

Yleisten töiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Möllerin palautusehdotuksen.

31.03.2015 Pöydälle

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Petra Rantalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058890

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566