Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ki/5

 

03.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 221

Yleisten töiden lautakunnan lausunto rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikön viran täyttämisestä

HEL 2013-015415 T 01 01 01 01

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta esitti lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaan (vakanssinumero 055100) tulisi ottaa 1.9.2014 lukien virkaan kuuluvin kokonaispalkan mukaisin eduin diplomi-insinööri **********

Lisäksi yleisten töiden lautakunta päätti esittää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamisesta koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Perustelut

Haku

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virka on ollut julkisesti haettavana 7.2. – 7.3.2014. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin rekrytointijärjestelmän lisäksi kaupungin ilmoituslehdissä sekä Rakennuslehdessä, Uratiessä, HS iPadissä, Oikotiessä ja Kuntatekniikan foorumin ja KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n verkkosivuilla.

Viran kuvaus

Katu- ja puisto-osasto toimii kadun ja tien pitäjänä ja huolehtii katujen, torien ja lautakunnan hallinnassa olevien viher- ja muiden yleisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon järjestämisestä, ellei muissa johtosäännöissä ole toisin määrätty. Osaston päällikkö johtaa yksikön toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan (rakennustoimen johtosäännön §:t 6 ja 10).

Rakennustoimen johtosäännön 15 §:n mukaisesti osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus yleisten töiden lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Rakennustoimen johtosäännön 14 §:n perusteella katu- ja puisto-osaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisen pätevyyden lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää ja kannustavaa johtamistaitoa, monipuolista ammatillista osaamista ja laajaa näkemystä osaston toimialoilta sekä kehittämishakuisuutta. Myös yhteistyökykyä, viestintätaitoja, kielitaitoa sekä kunnallishallinnon tuntemusta arvostetaan.

Virkaan valittaessa valitsijan tulee kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 21 mukaisesti. Vaativuusluokassa 21 maksettava kokonaispalkka on 6038,90 – 8722,52 euroa kuukaudessa. Katu- ja puisto-osaston osastopäällikön nykyisen viranhaltijan kokonaispalkka on 6449,27 euroa sekä virkaan liittyvä nykyisen auton autoetu 690 euroa.

Hakijat

Virkaa haki määräajassa 37 henkilöä.

Yhteenveto viran hakijoista on ollut esityslistan liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijoiden hakemuksessa antamiin tietoihin. Hakemukset kokonaisuudessaan ovat olleet nähtävillä kokouksessa.

Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto on 32 hakijalla. Heistä viisi hakijaa ei ole osoittanut hakemuksessaan kelpoisuusvaatimuksen edellyttämää kokemusta johtamistehtävistä. Yksi hakijoista ei osoittanut hakemuksessaan kokemusta hallinto- eikä johtamistehtävistä.

Katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaa hakeneista 26 täyttävät viran pätevyysvaatimukset.

Hakijoiden arviointi

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa.

Haastattelun suorittivat kaupungininsinööri sekä yleisten töiden lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan keskuudestaan valitsemat jäsenet.

Haastatellut hakijat ovat:

**********

Psycon Oy:n suorittamissa psykologisissa henkilöarvioinneissa kävivät:

**********

Henkilöarviointien tulokset ovat olleet lautakunnan kokouksessa nähtävillä.

Yleisten töiden lautakunnan mielestä hakukriteerit huomioon ottaen pätevyydeltään, ammattitaidoltaan ja muulta soveltuvuudeltaan kaksi ansioituneinta hakijaa ovat **********

Yleisten töiden lautakunta on kuullut ja haastatellut heidät kokouksessaan 27.5.2014.

********** on diplomi-insinööri (2004). Hän on toiminut vuodesta 2013 Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Starassa kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajana. Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston ohjelmointitoimiston toimistopäällikkönä hän oli vuosina 2011 – 2013 sekä ylläpitotoimistossa projektinjohtajana vuosina 2008 - 2011.  Lisäksi hän on ollut WSP Finland Oy:llä T&K päällikkönä vuonna 2008 ja Teknillisen korkeakoulussa tutkijana 2002 – 2008.

********** on maatalous- ja metsätieteiden maisteri (1986). Hän on toiminut vuodesta 2012 Helsingin kaupungin rakennusviraston hallinto-osastolla kehittämispäällikkönä. Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston hallintotoimiston toimistopäällikkönä hän oli vuosina 2004 – 2011 sekä viherosaston kunnossapitotoimiston toimistopäällikkönä vuosina 1997 – 2004 ja rakennusvirastossa projektisuunnittelijana vuosien 2003 ja 2004 aikana. Lisäksi hän on ollut Helsingin kaupungin rakennusviraston viherosastolla luonnonhoidon tilaajatehtävissä vuonna 1996 ja kiinteistövirastossa suunnittelijatehtävissä vuosina 1986 – 1995.

Rakennusviraston henkilöstöryhmällä oli mahdollisuus haastatella ********** Henkilöstöryhmä ei kuitenkaan katsonut haastattelua tarpeelliseksi tilanteessa, jossa molemmat hakijat ovat virastossa työskentelynsä perusteella entuudestaan tuttuja. Henkilöstöryhmä ei siten anna lausuntoa asiassa.

Hakijoiden esittämät muut ansiot ilmenevät hakemuksista ja liitteenä olevasta yhteenvedosta.

Yleisten töiden lautakunnan käsityksen mukaan hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella diplomi-insinööri ********** on virkaan parhaiten soveltuva.

********** on kokemusta ja asiantuntemusta katu- ja puisto-osaston toimialaan liittyvistä tehtävistä sekä hallinto- ja johtamistehtävistä. Hänen diplomi-insinöörin tutkintonsa on erittäin sopiva osastopäällikön viran menestykselliselle hoitamiselle. Hänellä on myös hyvä kokemus kunnallishallinnosta sekä median kanssa toimimisesta. Katu- ja puisto-osaston toimialan, katu- ja puistojen  rakentamisen ja erityisesti kunnossapidon tehtävät ja kehittämistarpeet hän tuntee hakijoista parhaiten. Hän toimii myös aktiivisesti oman alansa kehittäjänä. Hän on tehtävissään osoittanut kehittymishakuisuutta ja omaa yleisten töiden lautakunnan arvion mukaan parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaa.

Edellä esitetyn perusteella yleisten töiden lautakunta esittää, että katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaan valitaan diplomi-insinööri **********

Lausunto ja yhteenveto hakijoista sekä hakemusasiakirjat toimitetaan kaupunginhallitukselle.

Käsittely

Esittelijän muutokset:

Täydennetään lausuntoehdotuksen ensimmäisen kappaleen loppu muotoon " tulisi ottaa 1.9.2014 lukien virkaan kuuluvin kokonaispalkan mukaisin eduin diplomi-insinööri **********

Lisätään esittelijän perustelujen ennen "Hakijat" väliotsikkoa olevan viimeisen kappaleen loppuun: "Katu- ja puisto-osaston osastopäällikön nykyisen viranhaltijan kokonaispalkka on 6449,27 euroa sekä virkaan liittyvä nykyisen auton autoetu 690 euroa."

Lisätään esittelijän perustelujen neljännen ja viidennen viimeisen kappaleen väliin seuraavat uudet virkkeet: "Rakennusviraston henkilöstöryhmällä oli mahdollisuus haastatella ********** Henkilöstöryhmä ei kuitenkaan katsonut haastattelua tarpeelliseksi tilanteessa, jossa molemmat hakijat ovat virastossa työskentelynsä perusteella entuudestaan tuttuja. Henkilöstöryhmä ei siten anna lausuntoa asiassa."

Muutetaan esittelijän perustelujen neljänneksi viimeinen kappale muotoon: "Yleisten töiden lautakunnan käsityksen mukaan hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella diplomi-insinööri ********** on virkaan parhaiten soveltuva."

Lisätään esittelijän perustelujen kolmanneksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava: ********** on kokemusta ja asiantuntemusta katu- ja puisto-osaston toimialaan liittyvistä tehtävistä sekä hallinto- ja johtamistehtävistä. Hänen diplomi-insinöörin tutkintonsa on erittäin sopiva osastopäällikön viran menestykselliselle hoitamiselle. Hänellä on myös hyvä kokemus kunnallishallinnosta sekä median kanssa toimimisesta. Katu- ja puisto-osaston toimialan, katu- ja puistojen  rakentamisen ja erityisesti kunnossapidon tehtävät ja kehittämistarpeet hän tuntee hakijoista parhaiten. Hän toimii myös aktiivisesti oman alansa kehittäjänä. Hän on tehtävissään osoittanut kehittymishakuisuutta ja omaa yleisten töiden lautakunnan arvion mukaan parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaa."

Muutetaan esittelijän perustelujen toiseksi viimeinen kappale muotoon "Edellä esitetyn perusteella yleisten töiden lautakunta esittää, että katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaan valitaan diplomi-insinööri **********

Vastaehdotus:
Pörrö Sahlberg: Ehdotan, että virkaan valitaan ********** ja muutetaan lausuntoehdotusta ja esityksen perusteluja seuraavasti:

Täydennetään lausuntoehdotuksen ensimmäisen kappaleen loppu muotoon " tulisi ottaa 1.9.2014 lukien virkaan kuuluvin kokonaispalkan mukaisin eduin maatalous- ja metsätieteiden maisteri **********

Muutetaan esityksen perustelujen neljänneksi viimeinen kappale muotoon: "Yleisten töiden lautakunnan käsityksen mukaan hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella maatalous- ja metsätieteiden maisteri ********** on virkaan parhaiten soveltuva."

Lisätään esityksen perustelujen kolmanneksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava: ********** on hyvä kokemus ja asiantuntemus erilaisista haasteellisista hallinnon tehtävistä sekä monipuolinen kokemus asiantuntijaorganisaatioiden esimiestehtävistä. Hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta vaativissa johtamistehtävissä. Lisäksi hänellä on toimialan tuntemusta. Hän on tehtävissään osoittanut kehittymishakuisuutta sekä yhteistyökykyä ja omaa yleisten töiden lautakunnan arvion mukaan parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaa."

Muutetaan esityksen perustelujen toiseksi viimeinen kappale muotoon "Edellä esitetyn perusteella yleisten töiden lautakunta esittää, että katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaan valitaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri **********

Kannattajat: Antti Möller

1 äänestys

JAA-ehdotus:
Esittelijän muutettu ehdotus

Täydennetään lausuntoehdotuksen ensimmäisen kappaleen loppu muotoon " tulisi ottaa 1.9.2014 lukien virkaan kuuluvin kokonaispalkan mukaisin eduin diplomi-insinööri **********

Lisätään esittelijän perustelujen ennen "Hakijat" väliotsikkoa olevan viimeisen kappaleen loppuun: "Katu- ja puisto-osaston osastopäällikön nykyisen viranhaltijan kokonaispalkka on 6449,27 euroa sekä virkaan liittyvä nykyisen auton autoetu 690 euroa."

Lisätään esittelijän perustelujen neljännen ja viidennen viimeisen kappaleen väliin seuraavat uudet virkkeet: "Rakennusviraston henkilöstöryhmällä oli mahdollisuus haastatella ********** Henkilöstöryhmä ei kuitenkaan katsonut haastattelua tarpeelliseksi tilanteessa, jossa molemmat hakijat ovat virastossa työskentelynsä perusteella entuudestaan tuttuja. Henkilöstöryhmä ei siten anna lausuntoa asiassa."

Muutetaan esittelijän perustelujen neljänneksi viimeinen kappale muotoon: "Yleisten töiden lautakunnan käsityksen mukaan hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella diplomi-insinööri ********** on virkaan parhaiten soveltuva."

Lisätään esittelijän perustelujen kolmanneksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava: ********** on kokemusta ja asiantuntemusta katu- ja puisto-osaston toimialaan liittyvistä tehtävistä sekä hallinto- ja johtamistehtävistä. Hänen diplomi-insinöörin tutkintonsa on erittäin sopiva osastopäällikön viran menestykselliselle hoitamiselle. Hänellä on myös hyvä kokemus kunnallishallinnosta sekä median kanssa toimimisesta. Katu- ja puisto-osaston toimialan, katu- ja puistojen  rakentamisen ja erityisesti kunnossapidon tehtävät ja kehittämistarpeet hän tuntee hakijoista parhaiten. Hän toimii myös aktiivisesti oman alansa kehittäjänä. Hän on tehtävissään osoittanut kehittymishakuisuutta ja omaa yleisten töiden lautakunnan arvion mukaan parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaa."

Muutetaan esittelijänperustelujen toiseksi viimeinen kappale muotoon "Edellä esitetyn perusteella yleisten töiden lautakunta esittää, että katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaan valitaan diplomi-insinööri **********

EI-ehdotus:
Pörrö Sahlberg: Ehdotan, että virkaan valitaan ********** ja muutetaan lausuntoehdotusta ja esityksen perusteluja seuraavasti:

Täydennetään lausuntoehdotuksen ensimmäisen kappaleen loppu muotoon "tulisi ottaa 1.9.2014 lukien virkaan kuuluvin kokonaispalkan mukaisin eduin maatalous- ja metsätieteiden maisteri **********

Muutetaan esityksen perustelujen neljänneksi viimeinen kappale muotoon: "Yleisten töiden lautakunnan käsityksen mukaan hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella maatalous- ja metsätieteiden maisteri ********** on virkaan parhaiten soveltuva."

Lisätään esityksen perustelujen kolmanneksi viimeiseksi kappaleeksi seuraava: ********** on hyvä kokemus ja asiantuntemus erilaisista haasteellisista hallinnon tehtävistä sekä monipuolinen kokemus asiantuntijaorganisaatioiden esimiestehtävistä. Hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta vaativissa johtamistehtävissä. Lisäksi hänellä on toimialan tuntemusta. Hän on tehtävissään osoittanut kehittymishakuisuutta sekä yhteistyökykyä ja omaa yleisten töiden lautakunnan arvion mukaan parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaa."

Muutetaan esityksen perustelujen toiseksi viimeinen kappale muotoon "Edellä esitetyn perusteella yleisten töiden lautakunta esittää, että katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaan valitaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri **********

Jaa-äänet: 6
Joona Iso-Lotila, Matti Kopra, Jarmo Nieminen, Dennis Pasterstein, Tuomo Valokainen, Mikko Virkamäki

Ei-äänet: 3
Aura Kostiainen, Antti Möller, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Äänin 6-3 lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Raimo K. Saarinen, kaupungininsinööri, puhelin: 310 38801

raimo.k.saarinen(a)hel.fi

Tuula Mäkelä, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 38401

tuula.m.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaa hakeneista (henkilörekisteri; julkisuus rajoitettu)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginhallitus

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Valmistelija

 

Lausuntoehdotus

Yleisten töiden lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaan (vakanssinumero 055100) tulisi ottaa 1.9.2014 lukien xxxx.xx euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin eduin xxx xxx xxx.

Lisäksi yleisten töiden lautakunta päättänee esittää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamisesta koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijän perustelut

Haku

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virka on ollut julkisesti haettavana 7.2. – 7.3.2014. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin rekrytointijärjestelmän lisäksi kaupungin ilmoituslehdissä sekä Rakennuslehdessä, Uratiessä, HS iPadissä, Oikotiessä ja Kuntatekniikan foorumin ja KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n verkkosivuilla.

Viran kuvaus

Katu- ja puisto-osasto toimii kadun ja tien pitäjänä ja huolehtii katujen, torien ja lautakunnan hallinnassa olevien viher- ja muiden yleisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon järjestämisestä, ellei muissa johtosäännöissä ole toisin määrätty. Osaston päällikkö johtaa yksikön toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan (rakennustoimen johtosäännön §:t 6 ja 10).

Rakennustoimen johtosäännön 15 §:n mukaisesti osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus yleisten töiden lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Rakennustoimen johtosäännön 14 §:n perusteella katu- ja puisto-osaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisen pätevyyden lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää ja kannustavaa johtamistaitoa, monipuolista ammatillista osaamista ja laajaa näkemystä osaston toimialoilta sekä kehittämishakuisuutta. Myös yhteistyökykyä, viestintätaitoja, kielitaitoa sekä kunnallishallinnon tuntemusta arvostetaan.

Virkaa valittaessa valitsijan tulee kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 21 mukaisesti. Vaativuusluokassa 21 maksettava kokonaispalkka on 6038,90 – 8722,52 euroa kuukaudessa.

Hakijat

Virkaa haki määräajassa 37 henkilöä.

Yhteenveto viran hakijoista on esityslistan liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijoiden hakemuksessa antamiin tietoihin. Hakemukset kokonaisuudessaan ovat nähtävissä kokouksessa.

Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto on 32 hakijalla. Heistä viisi hakijaa ei ole osoittanut hakemuksessaan kelpoisuusvaatimuksen edellyttämää kokemusta johtamistehtävistä. Yksi hakijoista ei osoittanut hakemuksessaan kokemusta hallinto- eikä johtamistehtävistä.

Katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaa hakeneista 26 täyttävät viran pätevyysvaatimukset.

Hakijoiden arviointi

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa.

Haastattelun suorittivat kaupungininsinööri sekä yleisten töiden lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan keskuudestaan valitsemat jäsenet.

Haastatellut hakijat ovat:

**********

Psycon Oy:n suorittamissa psykologisissa henkilöarvioinneissa kävivät:

**********

Henkilöarviointien tulokset ovat kokouksessa nähtävillä.

Yleisten töiden lautakunnan mielestä hakukriteerit huomioon ottaen pätevyydeltään, ammattitaidoltaan ja muulta soveltuvuudeltaan kaksi ansioituneinta hakijaa ovat **********

Yleisten töiden lautakunta on kuullut ja haastatellut heidät kokouksessaan 27.5.2014.

********** on diplomi-insinööri (2004). Hän on toiminut vuodesta 2013 Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Starassa kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajana. Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston ohjelmointitoimiston toimistopäällikkönä hän oli vuosina 2011 – 2013 sekä ylläpitotoimistossa projektinjohtajana vuosina 2008 - 2011.  Lisäksi hän on ollut WSP Finland Oy:llä T&K päällikkönä vuonna 2008 ja Teknillisen korkeakoulussa tutkijana 2002 – 2008.

********** on maatalous- ja metsätieteiden maisteri (1986). Hän on toiminut vuodesta 2012 Helsingin kaupungin rakennusviraston hallinto-osastolla kehittämispäällikkönä. Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston hallintotoimiston toimistopäällikkönä hän oli vuosina 2004 – 2011 sekä viherosaston kunnossapitotoimiston toimistopäällikkönä vuosina 1997 – 2004 ja rakennusvirastossa projektisuunnittelijana vuosien 2003 ja 2004 aikana. Lisäksi hän on ollut Helsingin kaupungin rakennusviraston viherosastolla luonnonhoidon tilaajatehtävissä vuonna 1996 ja kiinteistövirastossa suunnittelijatehtävissä vuosina 1986 – 1995.

Hakijoiden esittämät muut ansiot ilmenevät hakemuksista ja liitteenä olevasta yhteenvedosta.

Yleisten töiden lautakunnan käsityksen mukaan hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella xxx xxx xxx  on virkaan parhaiten soveltuva.

(Perustelu)

Edellä esitetyn perusteella yleisten töiden lautakunta esittää, että katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaan valitaan xxx xxx xxx.

Lausunto ja yhteenveto hakijoista sekä hakemusasiakirjat toimitetaan kaupunginhallitukselle.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Raimo K. Saarinen, kaupungininsinööri, puhelin: 310 38801

raimo.k.saarinen(a)hel.fi

Tuula Mäkelä, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 38401

tuula.m.makela(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virkaa hakeneista (henkilörekisteri; julkisuus rajoitettu)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginhallitus

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Valmistelija

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2014 § 69

HEL 2013-015415 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa julistamaan rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikön viran haettavaksi rakennustoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 21 mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 17.12.2013 § 534

HEL 2013-015415 T 01 01 01 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää kehottaa rakennusvirastoa julistamaan katu- ja puisto-osaston osastopäällikön virka haettavaksi rakennustoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 21 mukaisesti. Vaativuusluokassa 21 maksettava kokonaispalkka on 6038,90 – 8722,52 euroa kuukaudessa.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Tuula M Mäkelä, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 38401

tuula.m.makela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566