Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2014

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Po/1

 

06.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 179

Yleisten töiden lautakunnan hallinnassa olevien alueiden ja liiketilojen luovuttaminen kioskitoimintaan

HEL 2012-006090 T 10 01 01 04

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti, että alueidenkäyttötoimiston päälliköllä on oikeus luovuttaa lautakunnan hallinnassa olevia alueita ja  liiketiloja kioskitoimintaan korkeintaan kymmeneksi vuodeksi vuosina 2014 – 2024 seuraavasti:

1. Liiketilat kilpailutetaan ja vuokrataan liitteen 1 mukaisilla ehdoilla.

2. Pysyvät kioskipaikat kilpailutetaan ja vuokrataan liitteen 2 mukaisilla ehdoilla. Yrittäjän itsensä ehdottama hyväksyttävä paikka tarjotaan ensisijaisesti hänelle.

3. Ketterät kioskit käyttävät aluetta kokeiluluontoisesti noudattaen liitteen 3 mukaista menettelyä, jonka kehittämistä jatketaan. Ketterien kioskien osalta ensimmäisen toimintavuoden kokemukset tuodaan yleisten töiden lautakunnan käsittelyyn vuoden 2015 alkuun mennessä. Kokeilusta saatujen kokemusten pohjalta lautakunta voi tarkistaa kioskitoiminnan toimintaedellytyksiä, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

4. Muilla alueilla olevista kioskeista tai kioskitoiminnasta veloitetaan 750 euroa päivässä ja noudatetaan soveltavin osin liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisia ehtoja.

5. Tarjousten valintaperusteena käytetään ensisijaisesti palvelutarjonnan laajentamista ja toissijaisesti hintaa.

Samalla lautakunta päätti, että alueidenkäyttötoimiston päälliköllä on oikeus tarkistaa liitteenä olevia ehtoja kaupungin edun niin vaatiessa.

Edelleen lautakunta päätti, että kioskipaikan vähimmäisvuokra on 300 euroa ja kioskin 200 euroa (alv 0) kuukaudessa (Ytlk 22.5.2012 § 280) ja että vuokra sidotaan indeksiin.

Käsittely

Esittelijän muutos: Lisätään päätösehdotuksen kohdan kolme loppuun seuraava virke: "Ketterien kioskien osalta ensimmäisen toimintavuoden kokemukset tuodaan yleisten töiden lautakunnan käsittelyyn vuoden 2015 alkuun mennessä. Kokeilusta saatujen kokemusten pohjalta lautakunta voi tarkistaa kioskitoiminnan toimintaedellytyksiä, mikäli siihen ilmenee tarvetta."

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikehuoneenvuokra, sopimusluonnos

2

Kioskialueenvuokra, sopimusluonnos

3

Ketterät kioskit, sopimusluonnos

4

Elinkeino-osaston lausunto

5

Oikeuspalveluiden lausunto

6

Kioskit keskustassa

7

Kioskit koko kaupunki

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin grillikioskikauppiaat ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Palveluosasto

 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää, että alueidenkäyttötoimiston päälliköllä on oikeus luovuttaa lautakunnan hallinnassa olevia alueita ja  liiketiloja kioskitoimintaan korkeintaan kymmeneksi vuodeksi vuosina 2014 – 2024 seuraavasti:

1. Liiketilat kilpailutetaan ja vuokrataan liitteen 1 mukaisilla ehdoilla.

2. Pysyvät kioskipaikat kilpailutetaan ja vuokrataan liitteen 2 mukaisilla ehdoilla. Yrittäjän itsensä ehdottama hyväksyttävä paikka tarjotaan ensisijaisesti hänelle.

3. Ketterät kioskit käyttävät aluetta kokeiluluontoisesti noudattaen liitteen 3 mukaista menettelyä, jonka kehittämistä jatketaan.

4. Muilla alueilla olevista kioskeista tai kioskitoiminnasta veloitetaan 750 euroa päivässä ja noudatetaan soveltavin osin liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisia ehtoja.

5. Tarjousten valintaperusteena käytetään ensisijaisesti palvelutarjonnan laajentamista ja toissijaisesti hintaa.

Samalla lautakunta päättää, että alueidenkäyttötoimiston päälliköllä on oikeus tarkistaa liitteenä olevia ehtoja kaupungin edun niin vaatiessa.

Edelleen lautakunta päättää, että kioskipaikan vähimmäisvuokra on 300 euroa ja kioskin 200 euroa (alv 0) kuukaudessa (Ytlk 22.5.2012 § 280) ja että vuokra sidotaan indeksiin.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta on käsitellyt päätettävänä olevaa asiaa neljä kertaa. Viimeksi asiaa käsiteltiin 18.3.2014 § 120, jolloin todettiin että asiasta tulee pyytää elinkeino-osaston lausunto ja tehdä selkeä ehdotus yhdelle vuokraajalle samaan aikaan vuokrattavien kioskien määrästä ja ketterien kioskien vuokra-ajasta sekä tarkennetava sopimukset ja ohjeet vastaamaan toisiaan.

Elinkeino-osaston lausunto

Elinkeino-osaston lausunto ja tämän pyytämät oikeuspalveluiden kannanotot ovat liitteinä 4 ja 5.

Elinkeino-osasto on kiinnittänyt huomiota useaan  kioskiohjeen kohtaan ja kioskiasian monimutkaisuuteen. Ohje tarkennetaan ennen sen julkaisemista ja sitä päivitetään saatujen kokemusten perusteella. Tammikuussa tehdyn kioskikyselyn ja pidetyn kioski workshopin yhteydessä sitä ei pidetty monimutkaisena.

Hyvänä elinkeino-osasto pitää ohjeen visuaalisuutta ja uudenlaisen kioskitoiminnan mahdollistamista. Kilpailuttamista elinkeino-osasto pitää ymmärrettävänä. Elinkeino-osasto ilmoittaa olevansa valmis yhteistyöhön liikeideoiden arviointiin kioskiasioissa.

Sopimusluonnoksiin on tehty oikeuspalveluiden huomioiden mukaisia tarkistuksia. Kioskiasiaa ja sopimusluonnoksia valmisteltiin jo ennen ensimmäistä lautakuntakäsittelyä yhteistyössä oikeuspalveluiden kanssa, joten asia on oikeuspalveluille tuttu. Myös päätöksen kohta muilla alueilla olevista kioskeista on muutettu sen alkuperäiseen muotoon oikeuspalveluiden lausunnon perusteella.

Kioskiasian valmistelu ja rakennusviraston rooli

Rakennusvirasto on vuosina 2012 - 2013 selvittänyt Helsingin kioskien nykytilaa. Virasto teetti myös kaupallisen selvityksen. Selvityksen  loppuraportin   johtopäätöksissä todetaan muun muassa, että parhaat kioskisijainnit ovat samoja kuin muutkin parhaat liikepaikat. Kuitenkin, jos kioskiyrittäjällä on vetovoimainen konsepti, voi yritys toimia heikommallakin alueella.

Kioskeihin liittyvässä keskustelussa on syytä muistaa rakennusviraston rooli: virasto antaa oikeuden alueen käyttöön, ja siten, lähinnä sopimusperusteisesti ohjaa toimintaa. Ympäristökeskus ottaa kantaa
ainakin elintarvikeasioihin ja rakennusvalvontavirasto antaa kioskille rakennus- tai toimenpideluvan.

Määritelmät ja kioskien sijainnit

Liiketilalla tarkoitetaan esimerkiksi lippa- ja lankarullakioskeja eli pääsääntöisesti kiinteistöviraston omistamia, mutta rakennusviraston vuokraamia kioskiliiketiloja.

Pysyvä kioskipaikka tarkoittaa maa-alaa, jonka käyttöön annetaan oikeus yhdelle toimijalle siten, että alue on yhden toimijan käytössä ympäri vuorokauden tai vain osan vuorokautta. Esimerkkejä ovat
Oopperan grilli tai yöksi Asema-aukiolle metron sisäänkäynnin viereen hinattava grillivaunu.

Liikkuva kioskipaikka tarkoittaa oikeutta pitää kioskia tietyllä alueella, jos alueella ei ole muuta toimintaa. Myös muilla toimijoilla voi olla oikeus pitää kioskia samalla alueella.

Rakennusviraston hallinnassa ovat liitteiden 6 ja 7 mukaiset liiketilat ja pysyvät kioskipaikat. Kioskipaikat ja liiketilat säilyvät pääosin vanhoilla paikoillaan. Helsingissä on myös liikuntaviraston ja kiinteistöviraston
vuokraamia kioskeja. Rakennusviraston hallinnassa olevat kioskipaikat on määritetty yhteistyössä rakennusvalvonnan ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Kilpailutus

Kioskit ja kioskipaikat kilpailutetaan noudattaen kaupungin pysyväispäätöksen (Khs 14.10.2002 § 1302) periaatteita. Kilpailuttamisessa noudatetaan lisäksi lautakunnan 14.2.2012 § 81 ilmaisemaa tavoitetta, jonka mukaan kioskipaikkoja vuokrataan siten, että mahdollisimman moni toimija saa kioskille paikan, eivätkä suuret toimijat valtaa kaikkia paikkoja. Esittelijän mielestä on tarkoituksenmukaista noudattaa lautakunnan määrittämää tavoitetta eikä päättää tarkkoja lukumääriä yhdelle toimijalle vuokrattavien kohteiden lukumäärästä.

Ketterää kioskitoimintaa vaihtuvilla kioskipaikoilla

Ehdotuksen mukaan Helsingissä tulisi mahdolliseksi kioskitoiminnan kokeileminen tai pidempiaikainen harjoittaminen siten, että kioskilla ei ole omaa yksilöityä aluetta, vaan käyttöön voi ottaa tiettyjä alueita, jos niillä ei ole muuta toimintaa. Kioskin pitämisen estävä toiminta voi olla esimerkiksi tapahtuma tai vaikkapa lumenvarastointipaikka. Alueet on erikseen määritetty keskustassa. Keskustan ulkopuolelta kioskiyrittäjä voi kaupungin määrittämillä reunaehdoilla määrittää kioskin paikan.

Ketterien kioskipaikkojen käyttö on tarkoitus tehdä mahdollisimman helpoksi kioskiyrittäjälle. Idea on se, että kioskiyrittäjä tuo tullessaan kaiken tarvitsemansa ja lähtiessään vie mukanaan kaiken
kioskitoiminnan jätteistä lähtien. Aluksi oikeus alueen käyttöön ostetaan rakennusviraston asiakaspalvelusta. Samalla kioskiyrittäjä sitoutuu siihen, että kioskiin liittyvät muut velvoitteet tulevat hoidetuksi. Yrittäjien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen alkuvaiheessa on tarkoituksenmukaista, että ketteräksi kioskiyrittäjäksi aikova tavataan ja ohjeistetaan. Riskinä on, että yksiksikin ajattelematon tai epäonninen tapaus ketterän kioskiyrittäjän toimesta voi pilata kaikkien maineen.

Rakennusvirasto saa jatkuvasti kyselyitä ketteriin kioskeihin liittyen. Myös media on osoittanut runsaasti kiinnostusta. Kokeilu tulisi saada käyntiin mahdollisimman nopeasti. Ketterästä kioskitoiminnasta innostuneet yrittäjät ilmoittivat investoineensa kalustoon ja henkilökuntaan. Yli kymmenen yrittäjää suunnittelee yhdessä ketterää kioskitoimintaa ja esimerkiksi varauskalenteria. Yrittäjät ja kioskiasian valmistelijat kävivät yhdessä sopimusta ja kokeiluun liittyviä asioita läpi 23.4.2014. Yrittäjät pitivät sopimusluonnosta hyvänä mukaan lukien neljän tunnin aikarajoitus. Yrittäjät halusivat kiirehtiä kokeilun aloittamista, jotta oikeaa kokemusta päästään kerryttämään.

Helsingin grillikioskikauppiaiden kirje

Helsingin Grillikioskikauppiaat ry on 14.10.2013 päivätyllä kirjeellä ottanut kantaa muun muassa vuokrasopimusten jatkamiseen ja luvattomiin grillikioskeihin. Kioskiasian vireillä ollessa sopimuksia on jatkettu siten, että kilpailutus voidaan järjestää kioskitoiminnan loppumatta. Kilpailuttaminen on kaupungin pysyväispäätöksen (Khs 14.10.2002 § 1302) mukaista. Luvattomiin kioskeihin voidaan puuttua valvontaa lisäämällä ja vaatimalla mahdollista vahingonkorvausta alueenkäytöstä.

Muilla alueilla olevat kioskit

Lähtökohta on, että kioskitoiminta järjestyy lautakunnan hallinnassa olevalla alueella kilpailutettujen sopimusten ja ketterille kioskeille määritetyn menettelyn mukaan. Päätöksellä määritetään hinta alueen
käyttämiselle kioskitoimintaan myös muilla alueilla. Toiminta tehdään siis mahdolliseksi ainakin alueen käytöstä maksettavan korvauksen osalta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikehuoneenvuokra, sopimusluonnos

2

Kioskialueenvuokra, sopimusluonnos

3

Ketterät kioskit, sopimusluonnos

4

Elinkeino-osaston lausunto

5

Oikeuspalveluiden lausunto

6

Kioskit keskustassa

7

Kioskit koko kaupunki

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin grillikioskikauppiaat ry

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Palveluosasto

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566