Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/2

 

18.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

Mechelininkatu, välillä Leppäsuonkatu- Nordenskiöldin aukio, katusuunnitelman hyväksyminen, Töölö, nro 29998, 1-3

HEL 2013-014751 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä Mechelininkadun (välillä Leppäsuonkatu – Pohjoinen Hesperiankatu) katusuunnitelman nro:t 29998/1-3 siten tarkistettuna, että kadun rakennussuunnitelmassa pyöräteiden ja -kaistojen reunatukiratkaisut muutetaan keväällä 2014 hyväksyttävien pyöräliikenteen risteysratkaisujen suunnitteluohjeen ja siihen perustuvien katualueiden tyyppipiirustusten mukaiseksi.

Käsittely

Esittelijän muutokset: Muutetaan päätösehdotus kuulumaan seuraavasti: "Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä Mechelininkadun (välillä Leppäsuonkatu – Pohjoinen Hesperiankatu) katusuunnitelman nro:t 29998/1-3 siten tarkistettuna, että kadun rakennussuunnitelmassa pyöräteiden ja -kaistojen reunatukiratkaisut muutetaan keväällä 2014 hyväksyttävien pyöräliikenteen risteysratkaisujen suunnitteluohjeen ja siihen perustuvien katualueiden tyyppipiirustusten mukaiseksi."

Muutetaan esityksen otsikon "Liikennesuunnitelma" alla olevan neljännen kappaleen kaksi viimeistä virkettä kuulumaan seuraavasti: "Jakelu- ja huoltoliikenteeseen voidaan tehdyn huoltoliikenneselvityksen pohjalta tarvittaessa varautua erityisillä huoltoliikennepaikoilla, joissa pysäyttäminen on sallittua. Mahdolliset huoltoliikennepaikat päätetään liikennesuunnitteluosaston laatimassa liikenteenohjaus- suunnitelmassa eikä niiden osoittaminen katusuunnitelmassa ole tarpeen."

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

Liitteet

1

Mechelininkatu, suunnitelmaselostus, nro 29998/1-7

2

Mechelininkatu, suunnitelmapiirustus,  nro 29998/1

3

Mechelininkatu, suunnitelmapiirustus, nro 29998/2

4

Mechelininkatu, suunnitelmapiirustus nro 29998/3

5

Lyhennelmät muistutuksista ja vastineet 26.2.2013

6

Muistutukset

7

Puiden inventointitulokset

8

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma, Kslk 5.11.2013 Lsp/1

9

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma, Kslk 5.11.2013 Lsp/1, kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutusraportti, Kslk 22.10.2013

10

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma, Kslk 5.11.2013 Lsp/1, jakelu- ja huoltoliikenteen järjestelyt

11

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma, Kslk 5.11.2013 Lsp/1, mielipiteet

12

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma, Kslk 5.11.2013 Lsp/1, oikaisuvaatimukset

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys

Esitysteksti

Muistuttajat

Esitysteksti

Piirustusarkisto

 

Valmistelija

Esitysteksti

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hyväksyä Mechelininkadun (välillä Leppäsuonkatu – Pohjoinen Hesperiankatu) katusuunnitelman nro:t 29998/1-3.

Esittelijä

Suunnittelun lähtökohdat

Yleisten töiden lautakunta palautti katusuunnitelman 29998/1-7 Mechelininkatu (välillä Leppäsuonkatu – Nordenskiöldin aukio) 19.3.2013 uudelleen valmisteltavaksi siten, että ”otetaan huomioon seuraavat asiat:

-        tehdään laaja vuorovaikutus alueen asukkaiden ja yrittäjien kanssa yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja HSL:n kanssa muun muassa liikennejärjestelyjen ja puukujanteiden uusimisen osalta

-        selvitetään raitiovaunupysäkkien tilantarve ja sijainti turvallisuuden näkökulmasta

-        selvitetään mahdollisten muutosten johdosta poistuville asukas- ja asiointipysäköintipaikoille riittävät korvaavat paikat

-        selvitetään mahdollisuudet suorittaa Mechelininkadun viemäröinnin, sähkökaapeleiden ja vesijohtojen saneeraustyöt siten, että asukkaille ei aiheudu kohtuutonta haittaa

Tässä otetaan huomioon Mechelininkadun asukasyhdistysten toiveet.”

Katusuunnitelman tultua palautetuksi uudelleen valmisteltavaksi kaupunkisuunnitteluvirasto käynnisti laajan vuorovaikutusmenettelyn Mechelininkadun (välillä Leppäsuonkatu−Nordenskiöldin aukio) liikennesuunnitelmasta. Keskustelun pohjaksi laadittiin kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaluonnosta. Suunnittelussa selvitettiin aiempaa perusteellisemmin kadun ajokaistojen määrän vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja huoltoliikenteen järjestämistä. Lisäksi tarkasteltiin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia sijoittaa eri toiminnot kadun poikkileikkaukseen ja vaihtoehtoisia tapoja korvata poistuvat pysäköintipaikat. Raitiotien pysäkkijärjestelystä keskusteltiin HKL:n ja HSL:n edustajien kanssa.

Liikennesuunnitelma esiteltiin tutustumista ja kommentointia varten kaupunkisuunnitteluviraston Internet -sivuston KSV Forumin keskustelupalstalla 20.5.-9.6.2013. Lisäksi kaupunkisuunnitteluvirastossa järjestettiin 30.5.2013 Töölön liikenneilta, johon osallistui noin 100 henkeä. Liikenneillassa oli mukana myös HKL / HSL:n (joukkoliikennejärjestelyt) ja katu- ja puisto-osaston (katupuiden uusiminen) asiantuntijat. Asukasryhmä esitteli tilaisuudessa Mechelininkadun liikennejärjestelyistä oman vaihtoehtonsa.

Nähtävilläolosta, asukastilaisuudesta ja kommentointimahdollisuudesta tiedotettiin kattavasti eri kanavilla. Vuorovaikutusmenettelyn tuloksena saadut palautteet ja kaupunkisuunnitteluviraston niitä koskevat vastineet on esitetty liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Liikennesuunnitelma

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 5.11.2013 piirustusten 6234-7, 6235-7 ja 6236-7 mukaisen liikennesuunnitelman (VE1).

Hyväksytyn liikennesuunnitelman (VE1) mukaisesti Mechelininkatu on jatkossakin 2+2 -kaistainen pääkatu. Pyöräliikenne kulkee ajoradan tasossa olevilla pyöräkaistoilla Pohjoinen Hesperiankatu – Hietaniemenkatu osuudella ja Pohjoisen Hesperiankadun pohjoispuolella pääosin jalkakäytävän tasossa yksisuuntaisilla pyöräteillä.

Caloniuksenkadun ja Hietaniemenkadun raitiovaunupysäkit yhdistetään Arkadiankadun risteyksen kohdalle. Ratkaisu on raitiolinja 8 kehittämisohjelman (Kslk 9.6.2011) mukainen. Kehittämisohjelman toimenpiteillä parannetaan linjan 8 nopeutta ja luotettavuutta ja saadaan liikennöintikustannussäästöjä.

Mechelininkadun ilta-, yö- ja viikonloppupysäköinti (noin 100 pysäköintipaikkaa) poistetaan Eteläisen Hesperiankadun ja Hietaniemenkadun väliseltä osuudelta ja korvaavat asukaspysäköintipaikat osoitetaan Hietaniemen alueelta. Jakelu- ja huoltoliikenteen tarpeisiin tullaan varaamaan tehdyn huoltoliikenneselvityksen pohjalta kahdeksan huoltoliikennepaikkaa, joilla pysäyttäminen on sallittua. Huoltoliikennepaikat osoitetaan liikenteenohjaussuunnitelmassa eivätkä siten vaadi rakenteellisia järjestelyjä katusuunnitelmaan.

Liikennesuunnitelma ei muuta kadun kaupunkikuvallista ilmettä. Kaksirivinen puukujanne säilyy välillä Leppäsuonkatu – Sibeliuksenkatu. Liikennesuunnitelmassa ei oteta kantaa Mechelininkadun puiden uusimiseen eikä sen toteutustapaan. 

Hyväksytty ehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan aiemmin 24.1.2012 hyväksymän liikennesuunnitelman mukainen siten muutettuna, että Mechelininkadulle osoitetaan yhteensä kahdeksan lastaus- ja purkauspaikkaa jakelu- ja huoltoliikenteen käyttöön.

Mechelininkadun nykytilanne ja suunnittelutavoitteet

Mechelininkatu välillä Leppäsuonkatu – Nordenskiöldin aukio on nykyinen, pohjoisesta Ruoholahteen ja Länsisatamaan johtava, vilkkaasti liikennöity pääkatu. Kadun etelä- ja pohjoispäässä on molemmin puolin asuin- ja liikerakennuksia. Kaupunkikuvallisesti katua leimaa kaksirivinen puukujanne välillä Leppäsuonkatu – Sibeliuksenkatu. Kujanteessa kulkee raitiotie välillä Leppäsuonkatu – Caloniuksenkatu, mistä kujanne jatkuu jalankulkualueena Sibeliuksenkatuun saakka.

Mechelininkadun eteläosa kuuluu osittain alueeseen, joka on luokiteltu ”Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö” -alueeksi.  Mechelininkatu sijaitsee Yleiskaava 2002:n mukaan kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävällä kantakaupungin niemellä. Nämä kaupunkiympäristön erityispiirteet ovat lähtökohtana kadun poikkileikkausjärjestelyille ja materiaalivalinnoille.

Katusuunnitelman tavoitteena on Mechelininkadun pyöräkaistojen rakentaminen sekä siihen liittyvät kadun poikkileikkauksen muutokset ja rakenteellinen peruskorjaus. Pyöräilyjärjestely on osa kantakaupungin pyöräilyn tavoiteverkon toteuttamista.

Kadun peruskorjauksen yhteydessä uusitaan myös kunnallistekniset verkostot (HSY, Helen, Gasum, teleoperaattorit) ja raitiotie pysäkkijärjestelyineen (HKL).

Samoin tarkoituksena on uusia kadun keskiosan puukujanne yhtenäisinä kokonaisuuksina tarvittavilta osin. Uusimisen tavoitteena on varmistaa, että kadun yhtenäiseen puukujanteeseen perustuva historiallinen luonne ja rytmi säilyvät, ja estää vanhasta, suurelta osin huonokuntoisesta puustosta aiheutuvat riskit kadun käyttäjille.

Katusuunnitelman liikennejärjestelyjen lähtökohtana on kaupunkisuunnittelulautakunnan 5.11.2013 hyväksymä Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma.

Katusuunnitelma

Mechelininkatu esitetään hyväksyttäväksi kahdessa osassa: (1) eteläosa välillä Leppäsuonkatu – Pohjoinen Hesperiankatu ja (2) pohjoisosa välillä Pohjoinen Hesperiankatu – Nordenskiöldin aukio. Tämä esitys koskee Mechelininkadun eteläosaa välillä Leppäsuonkatu – Pohjoinen Hesperiankatu. 

Kadulla on kaksi ajokaistaa suuntaansa ja ajoradat ovat 6,25−6,50 metriä leveitä. Mechelininkadulta pohjoisesta itään Hietaniemenkadulle osoitetaan uusi kääntymiskaista ajoneuvoliikenteelle.  Muilta osin ajoneuvoliikenteen kaistamäärät säilyvät ennallaan. Risteykset ovat valo-ohjattuja. Nykyiset kadun varrella olevat ilta- ja yöpysäköintipaikat välillä Hietaniemenkatu – Eteläinen Hesperiankatu (noin 100 kpl) poistuvat koko katuosuudelta.

Kadun molemmin puolin rakennetaan 1,50−1,75 metriä leveät yksisuuntaiset pyöräkaistat ajoradan tasoon. Hietaniemen hautausmaan muurin vieressä säilyy nykyinen kaksisuuntainen pyörätie.

Jalkakäytävän leveys vaihtelee 2,65−4,00 metrin välillä. Suojatieylitykset on suunniteltu esteettömyyden erikoistaso huomioon ottaen. Keskikaistan puukujanne on suunniteltu uudistettavaksi välillä Hietaniemenkatu – Eteläinen Hesperiankatu. Keskikaistan puukujanteen kävelyraitit yhdistetään uusin suojatieylityksin Eteläisen ja Pohjoisen Hesperiankadun katuliittymissä.

Kiskoalue on 5,60 metriä leveä. Raitiolinjan 8 kehittämisohjelman mukaisesti raitioliikennepysäkit Caloniuksenkadun ja Perhonkadun kohdilla poistetaan ja niitä korvaava pysäkkipari rakennetaan Arkadiankadun kohdalle. Kiskotus uusitaan välillä Hietaniemenkatu – Caloniuksenkatu.

Bussilinjan 24 reittimuutoksen takia tarpeettomat pysäkit välillä Hietaniemenkatu – Eteläinen Hesperiankatu poistetaan. Myös Eteläisen ja Pohjoisen Hesperiankadun välillä oleva länsipuolen bussipysäkki poistetaan reittimuutoksen takia tarpeettomana.

Ajoradat ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Pyöräkaistat sekä raitiotien kiskoalue päällystetään punaruskealla väriasfaltilla. Kiskoalueen asfaltin värisävy poikkeaa pyöräkaistoilla käytettävästä. Reunatuet ovat punaista graniittia. Puukujanteen keskellä sekä puistoalueilla olevat raitit säilyvät kivituhkapintaisina.

Raitiovaunupysäkit ovat betonikivipäällysteisiä ja linja-autopysäkit ovat asfalttipäällysteisiä. Pysäkeillä on katokset.

Ajoradan tasossa oleva pyöräkaista erotetaan ajoradasta massamerkinnällä ja jalkakäytävästä reunakivellä. Suojatiet rakennetaan esteettömiksi käyttämällä luiskattua reunatukea ja varustamalla ne varoalueilla, jotka ovat vaaleaa luonnonkiveä. Vinot suojatiet rajataan ajoradasta kahden kiven levyisillä nupukiviraidoilla.

Keskikorokkeet ja erotuskaistat kivetään noppakivillä ja viherkaistat nurmetetaan. Erotuskaistoilla ja kiviraidoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan vanhoja graniittikiviä. Katurakenteen historialliset yksityiskohdat, kuten vanhat kitakaivot, katujen viisteet sekä leveät reunakivet säilytetään mahdollisuuksien mukaan.

Puukujanteen puurivit välillä Leppäsuonkatu – Eteläinen Hesperiankatu uusitaan kokonaisuudessaan. Uudet istutettavat puurivit ovat lehmuksia. Puurivien uudistamistarve perustuu puuston kuntoselvitykseen sekä kokemukseen kadulle tehtävien kunnallisteknisten verkostojen ja raitiotien uusimisen vaikutuksista puiden kasvuedellytyksille. Puuston uusimisella kokonaisuuksina varmistetaan hyvät kasvuolosuhteet ja luodaan edellytykset elinvoimaisen puukujanteen muodostumiselle kohtuullisessa ajassa.

Katuosuudelle tulevat kalusteet ja varusteet (penkit, roska-astiat, pollarit, pyörätelineet jne.) osoitetaan rakennussuunnitelmassa.

Mechelininkadun valaistus uusitaan nykyisen mallin mukaisesti ripustuskiinnityksellä rakennusten julkisivuihin tai pylväisiin.

Vuorovaikutus

I vaihe: katusuunnitelman vuorovaikutus 18.6.2012−22.1.2013 (HKR)

Koko Mechelininkatua koskeva katusuunnitelma välille Leppäsuonkatu – Nordenskiöldin aukio laadittiin yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, HSY- Helsingin seudun ympäristöpalvelujen, HKL- Infrapalvelujen ja Helsingin Energian kanssa.

Katusuunnittelun käynnistymisestä lähetettiin tiedote 18.6.2012 kadun varren kiinteistöille ja alueen kaupunginosayhdistyksille. Katusuunnitelmien luonnoksia esiteltiin asukkaille yleisötilaisuudessa 25.10.2012 ja lisäksi ne olivat esillä rakennusviraston Internet-sivuilla 18.10.2012−31.10.2012.

Suunnitelmien nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöille 2.1.2013. Ne olivat nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 9.1.−22.1.2013. Suunnitelmista saatiin 37 muistutusta.

II vaihe: liikennesuunnitelmaluonnoksen vuorovaikutus 20.5.−9.6.2013 (KSV)

Kaupunkisuunnitteluvirastossa laadittiin keskustelun pohjaksi kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaluonnosta Mechelininkadun liikennejärjestelyiksi. Nähtävilläolosta, asukastilaisuudesta sekä kommentointimahdollisuuksista tiedotettiin kaupungin virallisissa lehdissä (HS, HBL ja Metro). Töölöläinen -lehteen toimitettiin artikkeli aiheesta ja medialle lähetettiin lehdistötiedote. Lisäksi tilaisuudesta ja suunnitelmista tiedotettiin ”Helsinki suunnittelee” - facebook sivuilla ja kaupunkisuunnitteluviraston Internet -sivuilla. Alueen seuroille lähetettiin ennakkotietoa asiasta sähköpostitse.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa järjestettiin 30.5.2013 Töölön liikenneilta–keskustelutilaisuus ja näyttely, johon osallistui noin 100 henkeä. Liikenneillassa oli mukana myös HKL / HSL:n (joukkoliikennejärjestelyt) ja katu- ja puisto-osaston (katupuiden uusiminen) asiantuntijat. Asukasryhmä esitteli Mechelininkadun liikennejärjestelyistä oman vaihtoehtonsa tilaisuudessa.

Suunnitelmavaihtoehtoihin oli mahdollista tutustua ja kommentoida myös Internetissä KSV Forumin keskustelupalstalla joka oli avoinna 20.5.−9.6. Kannanottoja keskustelupalstalle tuli yhteensä 72. Keskustelu on edelleen luettavissa osoitteessa http://www.ksv.hel.fi/keskustelut/. Lisäksi vuorovaikutusmenettelyn tuloksena saadut palautteet ja kaupunkisuunnitteluviraston niitä koskevat vastineet on esitetty liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Vuorovaikutuksen tavoitteena oli ennakoida suunnitelman vaikutuksia ja tuottaa tietoa päätöksentekoa varten. Mechelininkadun liikennesuunnitelman valmisteluun on liittynyt poikkeuksellisen paljon vuorovaikutusta ja sen pohjalta tehtyjä selvityksiä, mikä on parantanut tietopohjaa osallisten näkemyksistä ja suunnitelman vaikutuksista. Mm. mahdollisuuksia vähentää Mechelininkadun kaistojen määrää selvitettiin toimivuustarkasteluilla. Jakelu- ja huoltoliikennetarpeiden selvittämiseksi haastateltiin kadun varren kivijalkayritykset, joista noin 85 % vastasi kyselyyn. Myös vaihtoehtoisia tapoja korvata poistuvat pysäköintipaikat on selvitetty, mihin liittyen Uudenmaan Autokouluyhdistys ry. teki kyselyn jäsenilleen.

III vaihe: katusuunnitelmaa koskevat kannanotot 20.5.−9.6.2013 (HKR)

Hyväksyttäväksi esitettävä katusuunnitelma on yhtenevä yleisten töiden lautakunnan palauttaman katusuunnitelmaehdotuksen kanssa, koska kaupunkisuunnittelulautakunnan 5.11.2013 liikennesuunnitelmaan (VE1) tehdyt muutokset ovat niin vähäisiä, että ne voidaan tehdä kadun rakennussuunnittelussa. Näin ollen katusuunnitelmaa ei ole asetettu uudelleen nähtäville.

Kuitenkin kaikki katusuunnitelmaa koskevat, maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisen nähtävilläoloajan (9.1.− 22.1.2013) jälkeen rakennusvirastolle osoitetut palautteet (yhteensä 3 kpl) on tuotu lautakunnan tiedoksi. Samoin kaupunkisuunnittelulautakunnan liikennesuunnitelman hyväksymispäätöksestä esitetyt kolme oikaisuvaatimusta ovat esityslistan liitteenä.     

Katusuunnitelmaa koskevat muistutukset ja huomautukset ovat esityslistan liitteenä henkilötietolakia ja lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta koskevin rajoituksin. Jäljennökset kaikista kannanotoista ja mielipiteistä ovat nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11−13. Seuraavassa on yhteenvetona suunnitelmaa koskevat kannanotot ja niitä koskevat vastineet:

Turvallisuus

Kannanotoissa pyydettiin vastaamaan, miten pidetään autojen liian suuret ajonopeudet aisoissa ja turvataan jalankulkijoiden turvallisuus kapenevilla jalkakäytävillä. Esitettiin valvontakameraa ajonopeuksia hillitsemään.

Vastine: Kaventuvat ajokaistat (3.25 + 3.0 m) rauhoittavat ajonopeuksia. Mechelininkadun pohjoissuunnan liikenteelle tullaan lisäksi harkitsemaan valvontakameraa ajonopeuksien hillitsemiseksi erityisesti vähäisemmän liikenteen aikaan. Eteläsuunnan ajonopeuksia hillitsevä valvontakamera on jo olemassa Eteläisen Hesperiankadun risteyksen eteläpuolella.

Talvikunnossapito

Kannanotoissa epäiltiin jalkakäytävien kapeuden haittaavan entisestään talvista lumenaurausta ja kunnossapitoa. Lisäksi tuotiin esille riski katoilta jalankulkijoiden päälle putoavasta lumesta ja jäästä.

Vastine: Jalkakäytävien leveys on riittävä niiden talvikunnossapidossa normaalisti käytetylle kalustolle. Liikennemerkkien asentaminen rakennusten seiniin leventää esteetöntä jalankulkutilaa ja helpottaa osaltaan talvihoitoa.

Kiinteistöjen kattolumista aiheutuvien riskien ehkäiseminen kuuluu kiinteistöille kuten muukin jalkakäytävien talvihoito (auraus ja hiekoitus sekä lumen poiskuljetus). Jalkakäytävien vähäinen kaventuminen ei vaikuta kiinteistöjen vastuisiin eikä velvoitteisiin. 

Puukujanne

Puukujannetta esitettiin siirrettäväksi jalkakäytävien, mahdollisten pyöräkaistojen ja ajoradan väliin. Myös pysäköintiä ehdotettiin puiden väliin. Koko puurivin uusimista yhdellä kerralla vastustettiin. Ehdotettiin myös toisesta puurivistä luovuttavan jotta saadaan pyörätielle tilaa.

Vastine: Mechelininkadun nykyinen puukujanne ei ole enää kaupunkikuvallisesti eikä puuston kunnon perusteella arvioituna sijaintipaikkansa ansaitsemassa kunnossa.

Suunnittelualueen kaikille puille tehtiin kesällä 2012 laaja kuntoselvitys. Puukujanteen puuston uudistamistarve perustuu kuntoselvitykseen sekä kadulle tehtävien kunnallisteknisten verkostojen ja raitiotien uusimiseen. Puuston uusiminen kokonaisuuksina mahdollistaa uusien kasvualustojen toteuttamisen puurivistölle. Näin varmistetaan puustolle hyvät kasvuolosuhteet ja luodaan edellytykset elinvoimaisen puukujanteen muodostumiselle kohtuullisessa ajassa.

Mechelininkadun puukujanteen uusiminen ja täydentäminen vaiheistetaan katutöiden etenemisen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Uusimissuunnitelma tarkentuu rakennussuunnitelmien edetessä ja työmaan vaiheistuksen suunnittelussa. Vanhojen puiden kaato etenee kadunrakentamisen aikataulussa ja uudet taimet istutetaan mahdollisimman kookkaina.

Toteutus, kustannukset ja aikataulu

Mechelininkadun liikennejärjestelyt ja peruskorjaus toteutetaan yhteisen kunnallisteknisen työmaan periaatteiden mukaisesti. Menettelyssä jo hankkeen suunnittelun yhteydessä on kartoitettu ja sovitettu yhteen osapuolten (HKL, HELEN, HSY, teleoperaattorit) laitoskohtaiset hanketavoitteet siten, että kaikki osapuolet ovat voineet sitoutua yhteiseen suunnittelu- ja toteutusaikatauluun. Näin on varmistettu hankkeen sujuva, häiriötön ja viivytyksetön toteutus, mikä vähentää asukkaiden ja liikenteen häiriöitä sekä mahdollistaa kustannussäästöjä toteutusvaiheessa.

Mechelininkadun liikennejärjestelyn välillä Leppäsuonkatu−Pohjoinen Hesperiankatu arvonlisäverottomat rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 2,9 miljoonaa euroa, eli noin 75 euroa/m². Kustannukset sisältävät pyöräkaistojen rakentamisen, jalkakäytävien ja ajoratojen muutostyöt ja puukujanteiden uusimisen. Teknisten verkostojen omistajat ja HKL vastaavat osaltaan kustannuksistaan.

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 280 000 euroa.

Katujen ja puistoraittien rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston vuosien 2014−2015 investointiohjelmassa. Hankkeen muut osapuolet varautuvat sen toteutukseen tämän aikataulun mukaisesti.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

Liitteet

1

Mechelininkatu, suunnitelmaselostus, nro 29998/1-7

2

Mechelininkatu, suunnitelmapiirustus,  nro 29998/1

3

Mechelininkatu, suunnitelmapiirustus, nro 29998/2

4

Mechelininkatu, suunnitelmapiirustus nro 29998/3

5

Lyhennelmät muistutuksista ja vastineet 26.2.2013

6

Muistutukset

7

Puiden inventointitulokset

8

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma, Kslk 5.11.2013 Lsp/1

9

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma, Kslk 5.11.2013 Lsp/1, kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutusraportti, Kslk 22.10.2013

10

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma, Kslk 5.11.2013 Lsp/1, jakelu- ja huoltoliikenteen järjestelyt

11

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma, Kslk 5.11.2013 Lsp/1, mielipiteet

12

Nordenskiöldin aukion ja Mechelininkadun liikennesuunnitelma, Kslk 5.11.2013 Lsp/1, oikaisuvaatimukset

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys

Esitysteksti

Muistuttajat

Esitysteksti

Piirustusarkisto

 

Valmistelija

Esitysteksti

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 11.02.2014 § 60

HEL 2013-014751 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566