Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ki/5

 

29.10.2013

 

 

 

 

 

 

§ 435

Rakennusviraston seurantaraportti 30.9.2013 ja talousarvion toteutumisennuste 3/2013

HEL 2013-004155 T 02 02 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että rakennusvirasto saa ylittää vuoden 2013 talousarvion mukaiset käyttömäärärahat talousarviokohdan 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto osalta. Rakennusviraston laatiman vuoden 2013 kolmannen ennusteen mukaan talousarviokohdan menoylitys on 5,3 milj. euroa. Yleisten töiden lautakunta on pyytänyt tarkempaa selvitystä lumen kuljetukseen liittyvistä kustannuksista Helsingin rakentamispalvelusta. Tarkka ylityssumma ilmoitetaan vuoden 2013 päätyttyä.

Käsittely

Esittelijän muutokset:

Lisätään päätösehdotukseen ennen viimeistä virkettä seuraava virke: "Yleisten töiden lautakunta on pyytänyt tarkempaa selvitystä lumen kuljetukseen liittyvistä kustannuksista Helsingin rakentamispalvelusta."

Lisätään esittelijän esitykseen kappaleen yhdeksän loppuun ennen viimeistä virkettä seuraava virke: "Lisäksi edellinen ennuste ei sisältänyt yksityisten alueurakoiden lisätöitä (lumenkuljetus) täysimääräisenä."

Saman kappaleen viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Virheet on korjattu tähän ennusteeseen, joka sisältää myös varauksen yhteensä 11 000 lumikuorman kuljetukseen loppuvuoden 2013 aikana."

Esityksen kappale yksitoista korvataan seuraavasti: "Palveluosaston tuloennuste on 1,1 milj. euroa talousarviota pienempi. Pysäköintivirhemaksutulojen pienentymiseen on vaikuttanut kovan lumitalven lisäksi virhemaksun korotusta seurannut parempi pysäköintikulttuuri, jossa pysäköinti maksetaan huolellisemmin. Ajoneuvojen siirtokorvaukset ovat kovan lumitalven takia kasvaneet talousarvioon verrattuna noin 0,8 milj. euroa. Tuloista noin 0,7 milj. euroa on kaupungin sisäisiä.  Palveluosaston menoennuste on 1,0 milj. euroa talousarviota pienempi."

Esityksen kappaleen yhdeksäntoista loppuun lisätään seuraavat virkkeet: ”Uudisrakentaminen” ja ”Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt” alakohdissa joudutaan tekemään sisäisiä määrärahasiirtoja. Uudisrakentamisessa erityisesti läntisen ja koillisen suurpiirin sekä meluesteiden määrärahat ylittyvät. Perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen osalta ylitystä on liikennejärjestelyissä ja siltojen peruskorjauksessa. Alakohdan sisäiset määrärahasiirrot vuodelle 2014 ehdotetaan toteutettavaksi siten, että ne eivät kohdistu jalankulun ja pyöräilyn väyliin ja siltoihin osoitettuihin määrärahoihin."

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841

mia.numminen(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttötalousosa 3/2013

2

Investointiosa 3/2013

3

Sitovat ja muut tavoitteet 3/2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että rakennusvirasto saa ylittää vuoden 2013 talousarvion mukaiset käyttömäärärahat talousarviokohdan 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto osalta. Rakennusviraston laatiman vuoden 2013 kolmannen ennusteen mukaan talousarviokohdan menoylitys on 5,3 milj. euroa. Tarkka ylityssumma ilmoitetaan vuoden 2013 päätyttyä.

Esittelijä

Rakennusvirasto on laatinut vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeen ja talous- ja suunnittelukeskuksen ohjeen mukaisesti talousarvion osavuosiraportin 1.1. – 30.9.2013 ja talousarvion toteutumisennusteen koko vuodelta. Ennuste sisältää myös sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tavoitteiden toteutumisennusteen.

Osavuosiraportti ja toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuodessa. Laadittu ennuste on kolmas vuodelta 2013 ja perustuu toteutuneeseen tilanteeseen 30.9.2013.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaan virastojen tulee saattaa talousarvion toteutumisennuste lautakunnalle tiedoksi. Lautakunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Käyttötalous (liite 1)

Käyttötalouden toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden tulojen ja menojen sekä tehtyjen tilausten, sitoumusten ja sopimusten perusteella.  Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko virastosta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta.

Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2013 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 2,0 milj. euroa eli 2,9 % talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste ylittää talousarvion 4,1 milj. eurolla eli 2,9 %. Poistojen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Bruttoyksiköt

Bruttoyksiköt eli katu- ja puisto-osasto, arkkitehtuuriosasto, palveluosasto ja hallinto-osasto ovat samassa talousarviokohdassa nimeltä Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto. Bruttoyksiköiden toiminta rahoitetaan pääosin verovaroilla. Talousarvion sitovuustaso on menot yhteensä.

Katu- ja puisto-osaston vuoden kolmas tuloennuste 6,5 milj. euroa on 0,1 milj. euroa talousarviota suurempi. Kasvua on katualueille sijoitettujen kiinteistöjen pysäköintipaikkojen laskutuksissa. Tuloista noin 0,7 milj. euroa on kaupungin sisäisiä. Katu- ja puisto-osaston käyttömenoennuste on 102,8 milj. euroa, mikä on 6 prosenttia eli 5,8 milj. euroa 96,9 milj. euron talousarviota suurempi. Ylitys johtuu talvihoidon budjetoitua suuremmista menoista. Ylitystä pienentävät säästöt muissa toiminnoissa. Ylläpitoon vuodelle 2013 osoitettu käyttömenobudjetti on ylittymässä 6,3 milj. eurolla. Katualueiden ja rakennettujen puistojen talvihoitoon toimintasuunnitelmassa osoitettu 24,6 milj. euroa ei riitä runsaslumisesta talvesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen, vaan tuorein ennuste on 31 milj. euroa, ylitystä 6,4 milj. euroa. Ylitys johtuu runsaslumisesta ja pitkään jatkuneesta talvesta. Lisäkustannusten suurin aiheuttaja on lumenkuljetus. Lisäkustannuksia aiheutui myös lumenvaravastaanottopaikkojen avaamisesta ja niiden ylläpidosta, ajoneuvojen lähisiirroista sekä lumenvastaanottotoiminnasta. Ylitysennusteen voimakas kasvu verrattuna edelliseen ennusteeseen johtuu siitä, että edellisestä menoennusteesta puuttui jo kevään aikana toteutuneet Staran menot 17 000 lumikuorman kuljetuksesta ja vastaanotosta. Virheen syynä oli lumenajon suoritteiden atk-koontivirhe edellistä ennustetta (2/2013) varten. Virhe on korjattu tähän ennusteeseen, joka sisältää myös varauksen yhteensä 11 000 lumikuorman kuljetukseen loppuvuoden 2013 aikana.  

Hallinto-osaston tuloennuste vastaa talousarviota. Hallinto-osaston menoennuste on kiinteistön Kasarmikatu 21 korjauskustannusten takia 0,6 milj. euroa talousarviota suurempi. Rakennuksen eri alueilla on ollut kosteusvaurioita ja henkilöstö on niiden johdosta oireillut. Korjaustoimenpiteillä ei nosteta rakennuksen tasoa, vaan niissä korjataan rakennuksen vaipan vedeneristystä ja tiiviyttä maanalaisissa ja maanpäällisissä tiloissa. Korjaustoimenpiteillä parannetaan virastotalon sisäilman laatua ja pyritään varmistamaan kohteen terveellisyys ja turvallisuus käyttäjille. Korjauskustannukset ovat 1,6 milj. euroa, josta tilakeskus on tilannut ja maksanut hätätyönä 1,0 milj. euroa. Tilakeskus on korjauksia koskevan hankesuunnitelman käsittelyn yhteydessä ilmoittanut edellyttävänsä, että rakennusvirasto rahoittaa jäljellä olevan osan korjauskustannuksista 0,6 milj. euroa.

Palveluosaston tuloennuste on 1,1 milj. euroa talousarviota pienempi. Pysäköintivirhemaksutulojen pienentymiseen ovat vaikuttaneet kova lumitalvi, uusien pysäköinnintarkastajien työhön opastaminen sekä PDA-laitteen käyttöönotto. Ajoneuvojen siirtokorvaukset ovat vastaavasti kasvaneet talousarvioon verrattuna noin 0,8 milj. euroa. Tuloista noin 0,7 milj. euroa on kaupungin sisäisiä. Palveluosaston menoennuste on 1,0 milj. euroa talousarviota pienempi.

Arkkitehtuuriosaston tuloennuste on 0,3 milj. euroa talousarviota pienempi. Tulojen pienentymiseen ovat vaikuttaneet sisäisen asiantuntijatyön kasvu sekä saamatta jääneet täyttöluvat. Arkkitehtuuriosaston tulokertymä riippuu myös muiden hallintokuntien käytössä olevista määrärahoista, joilla he tilaavat suunnittelutyötä. Arkkitehtuuriosaston menoennuste on 0,1 milj. euroa talousarviota pienempi.

Nettoyksikkö

Talousarviokohdan HKR-Rakennuttaja tuloennuste on 0,7 milj. euroa talousarviota pienempi ja menoennuste 1,1 milj. euroa talousarviota pienempi.

Talousarviokohdan talousarvion sitovuustaso on toimintakate. Yksikön sitovana tavoitteena on hankkia riittävä tulorahoitus, jolla voidaan kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Ennusteen mukaan tulos muodostuu noin 0,4 milj. euroa positiiviseksi.

HKR- Rakennuttajan vuosi on käynnistynyt suunniteltua vähäisemmin henkilöresurssein ja palkkakustannuksissa on ensimmäisellä vuosipuoliskolla saavutettu säästöä. Pitkäaikainen työkanta huomioiden rekrytointeja tehdään vain akuuttiin pitkän aikajänteen tarpeeseen. Toinen merkittävä säästö saavutetaan palvelujen ostoissa.

Investoinnit (liite 2)

Investointimenojen toteutumisennuste on laadittu toteutuneiden, sidottujen ja tiedossa olevien urakkahintojen perusteella.

Vuodelle 2013 myönnettyjä investointimäärärahoja on 123,16 milj. euroa. Lisäksi virastolla on käytettävissä edellisenä vuonna keskeneräisiksi jääneiden investointihankkeiden ylitysoikeuksia 15,03 milj. euroa. Yhteensä investointirahaa on 138,19 milj. euroa.

Talousarvioennusteen 03/2013 mukaan investointien käyttö tulisi olemaan 95,0 milj. euroa.

Katurakentamisen investointimäärärahojen käyttöennuste on noin 67 % 124,1 milj. eurosta eli 83 milj. euroa. Yksikään sitovista talousarviokohdista ei ole ylittymässä, kun huomioidaan kaupunginvaltuuston 30.1.2013 § 20 myöntämät ylitysoikeudet.

Ilman yhteishankkeita tiehallinnon kanssa olisi toteumaennuste 78 %. Yhteishankkeet liikenneviraston (tiehallinnon) kanssa (-17,6 milj. euroa), eivät ole edenneet valtion osallistumisen (rahoitusosuuden) viivästymisen tai puuttumisen vuoksi. Kehä I / Kivikontien eritasoliittymän 2. vaiheen kaupungin osuus käynnistyi tänä syksynä ilman valtion osuutta. Muut yhteishankkeet liikenneviraston kanssa eivät tule käynnistymään kuluvan vuoden aikana.

Kalasataman (-5,8 milj. euroa) keskuksen rakentaminen on viivästynyt kaavavalituksen vuoksi. Pasilassa (-9,4 milj. euroa) on Keski-Pasilan suunnittelukilpailu vasta ratkennut ja Pohjois-Pasilan alueelle on tulossa kaavamuutos. Kruunuvuorenrannassa (-3,1 milj. euroa) ovat Itäväylä-Linnanrakentajantien rakentaminen ja Kruunuvuorenrannan raitiotiesillan suunnittelukilpailu viivästyneet, kun taas katurakentaminen on edennyt suunniteltua nopeammin. Jätkäsaaressa (-1,5 milj. euroa) ei rakentaminen ole edennyt suunnitellulla volyymilla.

Koko katuinvestointien talousarviosta on 37 % varattu projektialueiden toteutukseen.

Puistorakentamisen investointimäärärahat talousarvioylitysoikeuksineen vuodelle 2013 ovat yhteensä 9,54 milj. euroa. Määrärahojen käytön toteumaennuste on 8,1 milj. euroa eli 85 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet (liite 3)

Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet koskevat pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien lumenaurausta ja liukkaudentorjuntaa, kaivutöiden haittojen vähentämistä, keskeisten alueiden siivoamista työmatkaliikenteen alkuun mennessä, kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistämistä sekä katupölyn raja-arvojen noudattamista. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Muut kuin sitovat tavoitteet ovat määrällisiä suoritteita ja tunnuslukuja, jotka kuvaavat viraston katu- ja vihertoimen, pysäköinninvalvonnan sekä rakentamisen laajuutta.

Yhteenveto

Rakennusviraston kokonaistulojen ennuste on 2,0 milj. euroa eli 2,9 % talousarviota pienempi. Kokonaismenojen ennuste ylittää talousarvion 4,1 milj. eurolla eli 2,9 %.

Investointiosan talousarvioennuste täyttää talousarvion sitovuustasovaatimukset.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841

mia.numminen(a)hel.fi

Liitteet

1

Käyttötalousosa 3/2013

2

Investointiosa 3/2013

3

Sitovat ja muut tavoitteet 3/2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 22.10.2013 § 425

Pöydälle 22.10.2013

HEL 2013-004155 T 02 02 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841

mia.numminen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 13.08.2013 § 305

HEL 2013-004155 T 02 02 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä seurantaraportin ja ennusteen 02/2013 tiedoksi.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841

mia.numminen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 07.05.2013 § 195

HEL 2013-004155 T 02 02 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä seurantaraportin ja ennusteen 01/2013 tiedoksi.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841

mia.numminen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566