Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/4

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 259

Selkämerenpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, liikuntakenttä, Länsisatama, nro VIO 5672/1

HEL 2013-005176 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä Selkämerenpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5672/1.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa katu- ja puisto-osastoa huolehtimaan siitä, että rakennussuunnittelussa tarkistetaan mahdollisuuksien mukaan seuraavat asiat:

1.     Nuorisotalon pyöräparkkeerauksen lisääminen

2.     Leikkipaikkojen turva-alustojen mitoituksen pienentäminen lailliseen minimiin

3.     Turva-aidan korotusmahdollisuus Messitytönkujan varressa.

Käsittely

Esittelijän muutos: Lisätään päätösehdotukseen seuraava uusi kappale: "Lisäksi lautakunta päätti kehottaa katu- ja puisto-osastoa huolehtimaan siitä, että rakennussuunnittelussa tarkistetaan mahdollisuuksien mukaan seuraavat asiat:

1.     Nuorisotalon pyöräparkkeerauksen lisääminen

2.     Leikkipaikkojen turva-alustojen mitoituksen pienentäminen lailliseen minimiin

3.     Turva-aidan korotusmahdollisuus Messitytönkujan varressa."

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Petra Rantalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Selkämerenpuisto, suunnitelmaselostus, nro VIO 5672/1

2

Selkämerenpuisto, suunnitelmapiirustus, nro VIO 5672/1

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

Piirustusarkisto

 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hyväksyä Selkämerenpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5672/1.

Esittelijä

Lähtökohdat ja tavoitteet

Selkämerenpuisto sijaitsee Jätkäsaaressa, Länsisataman kaupunginosassa.

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Messitytönkatuun ja lännessä Messitytönkujaan. Etelässä aluetta rajaa Välimerenkadun varrella sijaitseva kerrostalokortteli. Itäpuolella on Kansainvälinen koulu, Selkämerenpolku ja kerrostalokortteli.

Suunnittelualue on osa Selkämerenpuistoa (VP).

Selkämerenpuiston suunnittelu liittyy Hyväntoivonpuiston rakentamiseen. Lisäksi liikuntakentän pinnoitteet ovat nykyisellään huonokuntoisia ja alueen kuivatus ei toimi kunnolla, mikä haittaa alueen käyttöä.

Suunnitelman sisältö

Hyväntoivonpuistoon rakennettavaa pyörätietä jatketaan Selkämerenpuiston läpi. Pyörätie ja sen ympäristön pinnoitteet uusitaan yhtenäisiksi tulevan Selkämerenpuiston kaakkoisosan ja Hyväntoivonpuiston kanssa.

Liikuntakentän kaikki pinnoitteet uusitaan ja samalla toimintoja sijoitellaan uudelleen sekä alueen kuivatusta tehostetaan. Alueelle sijoittuvat tekonurmipinnoitteinen pallokenttä, juoksurata, pituushyppypaikka, peliruudukkoja, koripallon heittelyalueet ja kuntoiluvälineitä.

Kentän itäpuoleiseen reunaan muotoillaan nurmikumpareet, joita rajaamaan suunnitellut betonimuurit toimivat samalla kentän katsomoina.

Kentän eteläpään aidat uusitaan 5 metrin korkeuteen siten, että aita suojaa viereistä kerrostalokorttelia nykyistä paremmin. Kenttäaluetta rajataan idästä uudella metrin korkuisella aidalla ja kulku kentälle tapahtuu uuden kulkuportin ja -aukon kautta.

Leikkikentän ja oleskelupuiston alueella tehdään pieniä kunnostustoimenpiteitä. Huonokuntoisia leikkivälineitä uusitaan ja korjataan sekä yhden nykyisen välineen alle lisätään synteettinen turva-alusta. Leikkikentän pohjoisosaa rajaava pensasaita poistetaan.

Vuorovaikutus

Selkämerenpuiston puistosuunnitelma on laadittu rakennusviraston katu- ja puisto-osaston toimeksiannosta. Puiston suunnittelu on tehty yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, Kansainvälisen koulun ja Helsingin Energian edustajien kanssa.

Suunnitelma on ollut nähtävillä 10.4. – 19.4.2013 Jätkäsaaren infokeskus Huutokonttorissa, Ruoholahden nuorisotalo Korallissa ja verkkosivuilla.

Nähtävillä olon aikana puistosuunnitelmasta annettiin kolme palautetta.

As. Oy Maltan asukasjohtoryhmä esitti, että puiston kaakkoiskulmalta järjestetään esteetön kulkuyhteys pihalta puistoon. Suunnitelmaa on muutettu siten, että pihalta on mahdollista toteuttaa esteetön yhteys portin kautta puistoon.

Ryhmä As. Oy Maltaan muuttavia lapsiperheitä toivoi, että puiston leikkikenttää laajennettaisiin vähintään väliaikaisesti. Leikkikenttää ei ole mahdollista laajentaa nykyisestä, sillä tilaa ja resursseja siihen ei ole. Liikuntakentän pohjoisreunaan leikkikentän viereen on suunniteltu alue leikkejä ja pelejä varten.

As. Oy Maltaan muuttava henkilö kommentoi purettavan betonikatoksen korkean muuriosan tulevaa käyttötarkoitusta ja toivoi sen madaltamista puolen metrin korkuiseksi. Muuriosaa ei ole mahdollista madaltaa, sillä se on osa alkuperäistä suunnitteluideaa ja lisäisi rakentamiskustannuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Selkämerenpuiston kokonaispinta-ala on 19 880 m2, josta nyt suunniteltavan osan pinta-ala on 14 335 m2.

Puiston ympäristörakentamisen kustannukset ovat noin 617 000 euroa, 43,00 euroa/m2. Arvonlisäverottomat vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat uusittavan liikuntakentän, pyörätien ja kävelyalueen osalta 9 175 euroa, 1,30 euroa/m2.

Puiston hoitoluokka on A2 (käyttöviheralue).

Kentän perusparannus toteutetaan vuonna 2014.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Petra Rantalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Selkämerenpuisto, suunnitelmaselostus, nro VIO 5672/1

2

Selkämerenpuisto, suunnitelmapiirustus, nro VIO 5672/1

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

Piirustusarkisto

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566