Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ka/1

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 250

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien julkisen käymälän saamista Alppipuistoon

Pöydälle 04.06.2013

HEL 2013-001445 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Arkkitehtuuriosasto

 

Katu- ja puisto-osasto

 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin yleisen käymäläverkon yleissuunnitelmassa vuodelta 2011 on linjattu, että Alppipuistoon sijoitetaan kausikäymälä. Alppipuiston käyttö on lisääntynyt parin viime vuoden aikana muun muassa puistossa järjestettävien tapahtuminen vuoksi. Näin myös pysyvän käymälän tarve on kasvanut. Vuoden 2014 lopussa päättyy 15 vanhan käymälän vuokrasopimus. Poistuvat käymälät korvataan uusilla käymälöillä. Rakennusvirasto tutkii tässä yhteydessä näiden 15 käymälän sijaintipaikat uudelleen ja mahdollisuutta sijoittaa Alppipuistoon käymälä samalla ottaen huomioon mahdollisen Pisararadan rakentamisesta aiheutuvat muutokset.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

Kaupunginvaltuutettu Sami Muttilainen ja 24 muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan, että Alppipuiston viihtyvyyttä parannetaan ja sinne rakennetaan kiinteät viemäröidyt saniteettitilat lastenhoitohuoneineen. Aloitteessa todetaan, että kesäisin Alppipuistossa järjestetään lukuisia tapahtumia joiden sisältö vaihtelee teatterista musiikkiin.

Kaupunginhallitus on pyytänyt aloitteesta yleisten töiden lautakunnan lausunnon 28.6.2013 mennessä.

Käymäläverkosto ja hankintasopimus

Vuonna 2011 valmistunut Helsingin yleisen käymäläverkoston yleissuunnitelma käsittää tavoitteellisen suunnitelman Helsingin kantakaupungin pysyvästä käymäläverkostosta sekä ehdotuksen tilapäisten käymälöiden sijoittamisesta kaupungin keskeisimmille tapahtuma-alueille. Suunnitelma pohjautuu kantakaupungin osalta Kantakaupungin käymäläverkoston kokonaissuunnitelmaan vuodelta 2008.

Rakennusvirasto ylläpitää tällä hetkellä 36 leasing-periaatteella hankittua, yleiseen käyttöön tarkoitettua käymäläyksikköä. Lisäksi Sofiankatu 2:ssa sijaitsee valvottu yleinen käymälä. Rakennusviraston lisäksi liikuntaviraston ja liikennelaitoksen hallinnassa on yleisiä käymälöitä.

Rakennusvirastolla on niin kutsutuista City-käymälöistä hankintasopimus vuosille 2011 - 2016 Oy Shippax Ltd:n kanssa. Hankintasopimuksessa rakennusvirasto on sitoutunut hankkimaan vuokralle vuosina 2013 - 2014 yhden käymälän vuodessa ja vuosina 2015 - 2016 noin 15 uutta käymälää. Näillä korvataan vanhoja poistuvia käymälöitä, sillä vuoden 2014 loppuun mennessä päättyy 15 vuokratun City-käymälän vuokrasopimus.

Tässä yhteydessä tarkastellaan uusittavien City-käymälöiden sijainti kertaalleen. Rakennusvirasto ei voi lukumääräisesti kasvattaa käymälöiden määrää nykyisillä resursseilla. Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella verkostoa kriittisesti ja määrävälein. Löytämällä toimivampia paikkoja käymälöille voidaan niiden käyttöastetta kasvattaa samalla palvellen suurempaa asiakaskuntaa tehokkaammin.

Kolme City-käymälämallia

City-käymälä, joka on Helsingin kaupunkikalusteohjeen kortti J1. Tämän mallin mukaisia käymälöitä on toteutettu 36 kappaletta. Käymälälle on haettu rakennusvalvontaviraston mallihyväksyntä. Oy Shippax Ltd:n toimittamassa city-käymälämallissa esteetön wc-puoli on maksullinen toimien myös lastenhoitotilana. Pisoaaripuoli on maksuton, ja se soveltuu sekä miehille että naisille. Käymälän julkisivut ovat emaloitua teräskasettia.

Pieni City-käymälä on Helsingin kaupunkikalusteohjeen kortti J2 mukainen malli, joka on city-käymälän perusmallia pienempi, ainoastaan pisoaaripuolen käsittävästä malli. Tämän mallin mukaisia käymälöitä ei ole vielä käytössä Helsingissä. Tälläkin mallilla on rakennusvalvontaviraston mallihyväksyntä. Pieni malli käsittää pisoaarin ja teknisen tilan. Se on maksuton soveltuen sekä miehille että naisille. Käymälä ei ole esteetön. Ulkonäöltään ja materiaaleiltaan se on samanlainen kuin perusmalli kuuluen samaan tuoteperheeseen.

Kausikäymälä on Helsingin kaupunkikalusteohjeen kortti J3. Malli on kuten pieni City-käymälä sillä poikkeuksella, että kausikäymälää käytetään lämpimänä vuodenaikana. Näin sitä ei tarvitse lämmittää eikä sen vesihuoltotekniikkaa tarvitse suojella jäätymiseltä. Kausikäymälä asennetaan kiinteäksi. Tämän mallin mukaisia käymälöitä ei ole vielä käytössä Helsingissä.

Tapahtumien järjestäminen

Yleisten töiden lautakunnan 4.12.2012 hyväksymissä ulkoilmatapahtumien yleisissä ehdoissa todetaan: "Luvansaaja tai tapahtuman järjestäjä on velvollinen järjestämään paikalle lainsäädännön (STM:n asetus 405/2009) edellyttämän määrän yleisökäymälöitä, sekä jäteastioita yms. varusteita ja laitteita, sekä tiedottamaan yli 500 hengen tapahtumissa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikköä tapahtumaan liittyvistä huoltojärjestelyistä." Kaupungin omistamien yleisten katu- ja puistoalueiden maanomistajan luvat myöntää rakennusviraston alueiden käyttöyksikkö. Poliisi, pelastusviranomaiset ja ympäristökeskus valvovat ja antavat tarvittavat muut luvat tapahtumiin.

Pisararata

Liikennevirasto hyväksyi Pisararadan yleissuunnitelman helmikuussa 2012. Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto, jossa tunneliosuus alkaa Pasilan aseman eteläpuolelta Eläintarhan ja Alppipuiston kohdalta. Valittu linjaus todettiin taloudellisesti ja teknisesti parhaaksi vaihtoehdoksi. Maanalaisia rautatieasemia on suunnitelmassa kolme: Töölö, Keskusta ja Hakaniemi. Rakentamispäätöstä ei ole tehty. Nyt käynnissä on suunnitteluvaihe, jonka tehtävänä on tuottaa riittävä aineisto päätöksentekoa varten. Eduskunta tekee lopullisen rakentamispäätöksen. Päätöksiä voidaan tehdä aikaisintaan vuonna 2014.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 30.1.2013 asia 24

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginhallitus

 

Arkkitehtuuriosasto

Esitysteksti

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1530, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566