Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/5

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 260

Siilitien metroaseman liityntäpysäköinti ja Siilitien liikennejärjestelyt, katujen rakentaminen, maanrakennus- ja kunnallistekniikan työt, urakoitsijan valinta

HEL 2013-007557 T 02 08 03 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston tilaamaan Siilitien metroaseman liityntäpysäköinnin ja Siilitien liikennejärjestelyiden maanrakennus- ja kunnallistekniset työt Helsingin kaupungin rakentamispalvelulta (Stara) 1 248 900 euron arvonlisäverottomaan urakkahintaan. Samalla lautakunta oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja muutostöihin sekä tilauksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 249 780 euroa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Anne Tanhuanpää, projektinjohtaja, puhelin: 310 38428

anne.tanhuanpaa(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

Hallinto-osasto

Esitysteksti

Rakentamispalvelu (Stara)

Esitysteksti

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa katu- ja puisto-osaston tilaamaan Siilitien metroaseman liityntäpysäköinnin ja Siilitien liikennejärjestelyiden maanrakennus- ja kunnallistekniset työt Helsingin kaupungin rakentamispalvelulta (Stara) 1 248 900 euron arvonlisäverottomaan urakkahintaan. Samalla lautakunta oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin lisä- ja muutostöihin sekä tilauksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 249 780 euroa.

Esittelijä

Yleistä rakennuskohteesta

Siilitien metroaseman viereistä liityntäpysäköintialuetta laajennetaan ja Siilitien liikennejärjestelyitä muutetaan Siilitien metroaseman läheisyydessä.

Siilitiellä Itäväylän ramppien liittymät rakennetaan pisaratyyppiseksi kiertoliittymäpariksi. Ajoradan pohjoisreunaan rakennetaan jalkakäytävä ja pyörätie sekä lisää pysäköintipaikkoja henkilöautoille. Kadun eteläreunaan rakennetaan kuorma-autojen pysäköintikaista sekä säilytetään jalkakäytävä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen vesihuolto uusii rakentamisen yhteydessä vesihuoltolinjan Siilitien ja Mekaanikonkadun välillä. Vesihuollon rakentaminen Mekaanikonkadun liittymästä Siilitielle päin on aloitettu erillisenä työnä.

Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt alueen katusuunnitelmat 30.10.2012, § 488.

Kustannukset

Suunnitteluvaiheen arvonlisäveroton katurakentamisen kustannusarvio on yhteensä 1 206 544 euroa.

Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutetaan yhteisenä kunnallisteknisenä työmaana kaupungin muiden kunnallistekniikkaa toteuttavien tilaajien kanssa.

Stara / Kaupunkitekniikan rakentaminen 1 248 900 euroa, alv 0 %.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Anne Tanhuanpää, projektinjohtaja, puhelin: 310 38428

anne.tanhuanpaa(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

Hallinto-osasto

Esitysteksti

Rakentamispalvelu (Stara)

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566