Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Rt/1

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 246

Rakennesuunnittelun puitesopimus 2013 - 2014, yksilöimättömät rakennesuunnittelutehtävät, suunnittelijoiden valinta ennen 31.12.2014 tehtävissä toimeksiannoissa

HEL 2012-016162 T 02 08 02 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR - Rakennuttajan tilaamaan yksilöimättömiä rakennesuunnittelutehtäviä seuraavilta kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset antaneilta 6 suunnittelutoimistolta:

1.

Amhold AS

2.

WSP Finland Oy

3.

Insinööritoimisto Pontek Oy

4.

Ideastructura Oy

5.

Finnmap Consulting Oy

6.

Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy

 

Tehtävä voi olla mikä tahansa voimassa olevan rakennesuunnittelun tehtäväluettelon (tällä hetkellä RAK 95) perustehtävistä korjausrakennus- tai uudisrakennuskohteessa, jonka kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa yleensä ovat enintään 3 miljoonaa euroa. Poikkeuksellisesti hanke voi olla suurempikin, kuitenkin niin, että suunnittelupalkkio ei ylitä EU-hankinnan kynnysarvoa.

Suunnittelutoimistot valitaan edellä olevassa edullisuusjärjestyksessä. Poikkeuksena on tilanne, jossa vuorossa olevalla ei ole sillä hetkellä käytettävissä riittäviä resursseja tehtävän suorittamiseen.

Tätä hankintamenettelyä ja valittuja suunnittelijoita voidaan käyttää ennen 31.12.2014 tehtävissä toimeksiannoissa. Puitesopimuksella tilattavien kaikkien sopimusten yhteenlaskettu kattohinta on yhteensä enintään 900 000 euroa arvonlisäverottomana.

Esittelijä

tulosryhmän johtaja

Olavi Tikka

Lisätiedot

Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Liitteet

1

Konsultin valintakaavake, rakennesuunnittelun puitesopimu 2013-2014.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HKR-Rakennuttaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR - Rakennuttajan tilaamaan yksilöimättömiä rakennesuunnittelutehtäviä seuraavilta kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset antaneilta 6 suunnittelutoimistolta:

1.

Amhold AS

2.

WSP Finland Oy

3.

Insinööritoimisto Pontek Oy

4.

Ideastructura Oy

5.

Finnmap Consulting Oy

6.

Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy

 

Tehtävä voi olla mikä tahansa voimassa olevan rakennesuunnittelun tehtäväluettelon (tällä hetkellä RAK 95) perustehtävistä korjausrakennus- tai uudisrakennuskohteessa, jonka kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa yleensä ovat enintään 3 miljoonaa euroa. Poikkeuksellisesti hanke voi olla suurempikin, kuitenkin niin, että suunnittelupalkkio ei ylitä EU-hankinnan kynnysarvoa.

Suunnittelutoimistot valitaan edellä olevassa edullisuusjärjestyksessä. Poikkeuksena on tilanne, jossa vuorossa olevalla ei ole sillä hetkellä käytettävissä riittäviä resursseja tehtävän suorittamiseen.

Tätä hankintamenettelyä ja valittuja suunnittelijoita voidaan käyttää ennen 31.12.2014 tehtävissä toimeksiannoissa. Puitesopimuksella tilattavien kaikkien sopimusten yhteenlaskettu kattohinta on yhteensä enintään 900 000 euroa arvonlisäverottomana.

Esittelijä

Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Rakennuttaja teettää rakennesuunnittelun toimialaan kuuluvaa suunnittelua ja muuta asiantuntijatyötä vaihteleviin tarkoituksiin ja erikokoisiin hankkeisiin. Tarjouskilpailulla on tarkoitus valita joukko suunnittelutoimistoja, joiden kanssa voidaan myöhemmin tehdä toimeksiantoja tehtäväkohtaisesti nyt saatujen tarjousten tuntihintoihin perustuen.

Tehtävä voi olla mikä tahansa voimassa olevan rakennesuunnittelun tehtäväluettelon (tällä hetkellä RAK 95) perustehtävistä korjausrakennus- tai uudisrakennuskohteessa, jonka kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa yleensä ovat enintään 3 miljoonaa euroa. Poikkeuksellisesti hanke voi olla suurempikin, kuitenkin niin, että suunnittelupalkkio ei ylitä EU-hankinnan kynnysarvoa.

Tarjouspyynnöt ja suunnittelijan valintaperusteet

Rakennesuunnittelun puitesopimuksesta 2013 – 2014 on jätetty avoimeen hankintamenettelyyn perustuva EU-hankintailmoitus TEM: n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMAssa, pvm. 23.11.2012.

Tarjouspyynnössä suunnittelijan valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellinen edullisuus ja tarjousten vertailuperusteeksi ilmoitettiin tarjoushinta 50 % painoarvolla ja laatuarvio 50 % painoarvolla.

Laatuarviointikriteereiksi painoarvoineen tarjouspyynnössä ilmoitettiin:

- yritys

40 %

- vastuuhenkilöt

60 %

 

Hintavertailun laskentatapa annetuista tuntihinnoista oli määritelty tarjouspyynnössä.

Suunnittelijoiden valinta

Tarjoukset saatiin 15 suunnittelutoimistolta. HKR - Rakennuttajan työryhmä on suorittanut tarjouksen antaneiden suunnittelutoimistojen laatuarvioinnin ja -pisteytyksen sekä pisteyttänyt saadut tarjoushinnat. Kokonaispisteet on saatu laskemalla yhteen em. laatu- ja hintapisteet. Tulokset on esitetty yhteenvetokaavakkeella (liite).

Tarjouspyynnön mukaisesti yksilöimättömiin rakennesuunnittelutehtäviin valitaan 6 eniten kokonaispisteitä saanutta ehdokasta.

Korkeimmat kokonaispisteet saivat seuraavat ehdokkaat, joita esitetään valittaviksi:

1.

Amhold AS

9,00

2.

WSP Finland Oy

7,36

3.

Insinööritoimisto Pontek Oy

6,99

4.

Ideastructura Oy

6,71

5.

Finnmap Consulting Oy

6,64

6.

Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy

6,63

 

Hankinnan valmistelussa noudatettavat periaatteet

Suunnittelutyö tehdään tarjouspyynnön ehdoilla ja saatujen tarjousten tuntihintoja noudattaen. Kunkin yksittäisen tehtävän sisältö ja toimeksiannon kattohinta määritellään neuvottelumenettelyä käyttäen.

Neuvottelu käynnistetään tarjousten edullisuusjärjestyksessä vuorossa olevan suunnittelutoimiston kanssa. Mikäli suunnittelutoimistolla ei resurssisyistä ole mahdollisuutta toteuttaa kyseistä toimeksiantoa tai jos suunnittelutoimiston kanssa ei päästä yksimielisyyteen tehtävän sisällöstä tai kattohinnasta, neuvottelu käynnistetään edullisuusjärjestyksessä seuraavan suunnittelutoimiston kanssa.

Kustakin suunnittelutyöstä tehdään erikseen työkohtainen sopimus tai tilaus. Kustakin hankinnasta päättää voimassa olevien säännösten puitteissa ao. päättäjä valtuuksiensa puitteissa.

Ajankohdan 1.1.2014 jälkeen tehtävien toimeksiantojen tuntiveloitushinnat voidaan tarjouspyynnön mukaisesti tarkistaa tämän ajankohdan jälkeen tapahtuneiden palkka- ja sosiaalikustannusten muutosten perusteella.

Esittelijä

tulosryhmän johtaja

Olavi Tikka

Lisätiedot

Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Liitteet

1

Konsultin valintakaavake, rakennesuunnittelun puitesopimu 2013-2014.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HKR-Rakennuttaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1540, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566