Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ho/1

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätöksestä 25.4.2013 § 193 vahingonkorvausasiassa

HEL 2013-003446 T 03 01 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen palveluosaston lakimiehen 25.4.2013 § 193 tekemästä päätöksestä.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai näyttöä, joiden perusteella voitaisiin todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut Helsingin kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä

Ajoneuvo ********** on siirretty 6.3.2013 klo 12.09 osoitteesta Isokaari 8 osoitteeseen Myllykalliontie 2 kadun kunnossa- ja puhtaanapitotyötä haittaavana.

Korvaushakemuksen mukaan auton etupuskurin maalipinta on vaurioitunut siirron yhteydessä.

Ajoneuvojen siirtoja valvova siirronvalvoja merkitsee siirroista laadittavaan lähisiirtopöytäkirjaan  ajoneuvolle mahdollisesti siirtotoimenpiteiden yhteydessä aiheutuneet vauriot.

Hakijan ajoneuvoa koskevassa siirtopöytäkirjassa 6.3.2013 ei ole merkintää siitä, että ajoneuvo olisi vaurioitunut siirron aikana.

Hakijan ajoneuvossa on todettu siirronvalvojan lausunnon mukaan olleen etupuskurin maalipinnassa vaurio jo ennen suoritettua siirtoa. Vaurio on todettavissa siirronvalvojan ennen siirtoa ottamasta valokuvasta.

Saadun selvityksen perusteella ajoneuvo ei ole vaurioitunut ajoneuvolle tehdyn lähisiirron yhteydessä. Kaupunki ei näin ollen ole vahingonkorvausvastuussa hakijan ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta.

Ajoneuvon siirtokustannusten korvausvelvollisuudesta on tehty pysäköinninvalvonnan korvauspäätös 25.3.2013. Siirtokustannusten korvattavuuden osalta hakijan oikaisuvaatimus on siirretty pysäköinninvalvonnan käsiteltäväksi.

Esittelijä

osastopäällikkö

Antti Hietala

Lisätiedot

Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Päätös § 193, 25.4.2013

2

Oikaisuvaatimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen lähettäjä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Palveluosasto

 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen palveluosaston lakimiehen 25.4.2013 § 193 tekemästä päätöksestä.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai näyttöä, joiden perusteella voitaisiin todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut Helsingin kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä

Ajoneuvo ********** on siirretty 6.3.2013 klo 12.09 osoitteesta Isokaari 8 osoitteeseen Myllykalliontie 2 kadun kunnossa- ja puhtaanapitotyötä haittaavana.

Korvaushakemuksen mukaan auton etupuskurin maalipinta on vaurioitunut siirron yhteydessä.

Ajoneuvojen siirtoja valvova siirronvalvoja merkitsee siirroista laadittavaan lähisiirtopöytäkirjaan  ajoneuvolle mahdollisesti siirtotoimenpiteiden yhteydessä aiheutuneet vauriot.

Hakijan ajoneuvoa koskevassa siirtopöytäkirjassa 6.3.2013 ei ole merkintää siitä, että ajoneuvo olisi vaurioitunut siirron aikana.

Hakijan ajoneuvossa on todettu siirronvalvojan lausunnon mukaan olleen etupuskurin maalipinnassa vaurio jo ennen suoritettua siirtoa. Vaurio on todettavissa siirronvalvojan ennen siirtoa ottamasta valokuvasta.

Saadun selvityksen perusteella ajoneuvo ei ole vaurioitunut ajoneuvolle tehdyn lähisiirron yhteydessä. Kaupunki ei näin ollen ole vahingonkorvausvastuussa hakijan ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta.

Ajoneuvon siirtokustannusten korvausvelvollisuudesta on tehty pysäköinninvalvonnan korvauspäätös 25.3.2013. Siirtokustannusten korvattavuuden osalta hakijan oikaisuvaatimus on siirretty pysäköinninvalvonnan käsiteltäväksi.

Tiivistelmä

Hakija on tehnyt Helsingin kaupungin kirjaamoon 14.5.2013 saapuneen oikaisuvaatimuksen palveluosaston lakimiehen vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä
25.4.2013 § 193. Päätös ja oikaisuvaatimus ovat esityslistan tämän asian liitteinä 1 ja 2.

Kuntalain 89.1 ja 2 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen asianomaiselle lautakunnalle.

Kuntalain 92.1 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä sekä kunnan jäsen, että asianosainen eli henkilö, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 93 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta. Hakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaatimusohjeineen 26.4.2013. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisten töiden lautakunnalle määräajan kuluessa 14.5.2013.

Esittelijä

Palveluosaston lakimiehen asiassa 25.4.2013 § 193 tekemää hylkäävää päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Korvausvaatimus

Hakijan ilmoituksen mukaan hänen autonsa etupuskurin maalipinta on vaurioitunut 6.3.2013 tehdyn lähisiirron yhteydessä. Korvausvaatimuksen määräksi on ilmoitettu 300 euroa.

Palveluosaston lakimiehen korvauspäätös perusteluineen

"Palveluosaston lakimies päätti hylätä korvausvaatimuksen.

Hakemuksen mukaan hakijan ajoneuvo on vaurioitunut siirron yhteydessä.

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 828/2008 6 §:n 1 momentin mukaan ajoneuvo voidaan siirtää, jos se on sijoitettu siten, että se aiheuttaa ilmeistä haittaa kadun kunnossa- ja puhtaanapitämiselle.

Ajoneuvojen siirtoyksiköstä saamamme selvityksen mukaan hakijan ajoneuvo ********** on jouduttu siirtämään kunnossapitotöiden takia 6.3.2013 klo 12.09 osoitteesta Isokaari 8 osoitteeseen Myllykalliontie 2.

Kunnossa- tai puhtaanapitoa haittaavan ajoneuvon siirtotyön suorittaa yksityinen urakoitsija siirronvalvojan valvonnassa. Siirronvalvojan selvityksen mukaan ajoneuvo ********** on nostettu edestä
hinausauton hydrauliseen nostoaisaan. Lähisiirrossa on käytetty apupyöriä. Lähisiirron aikana ajoneuvo on liikkunut vetävät etupyörät ylhäällä, hinausauton hydrauliseen nostoaisaan kiinnitettynä. Siirtonopeus on pieni ja siirronvalvoja tarkkailee, että siirto tapahtuu asianmukaisesti. Siirron aikana hinausautosta ei kohdistu hinattavaan ajoneuvoon sellaisia voimia, jotka rikkoisivat ajoneuvoa.

Jos ajoneuvo vahingoittuu siirron yhteydessä, siirronvalvoja merkitsee vahingon ajoneuvon lähisiirtopöytäkirjaan, sekä jättää ajoneuvoon siirtäjän yhteystiedot. Hinausyrittäjä vastaa siirron aikana tapahtuvista mahdollisista vahingoista, hinauspalvelusopimuksen mukaisesti.

Hakijan ajoneuvoa koskevassa siirtoraportissa ei ole merkittynä, että ajoneuvolle olisi siirtotoimenpiteiden yhteydessä aiheutunut vaurioita.

Edellä olevan perusteella siirto on tehty lainmukaisesti, eikä vahingonkorvaukseen ole aihetta."

Oikaisuvaatimus

Hakija vaatii oikaisua vahingonkorvausvaatimuksensa hylkäämiseen. Lisäksi hakija vaatii oikaisua hänelle lähetetyn hinauslaskun summaan.

Hakija toteaa, että hänen autonsa vauriot ovat aiheutuneet sitä siirrettäessä etupyörät ylhäällä hinausauton hydrauliseen nostoaisaan kiinnitettynä. Hän toteaa myös pyytäneensä siirtovirastolta ennen siirtoa otettua valokuvaa, mutta ei ole sitä pyynnöstään huolimatta saanut.

Esittelijä

osastopäällikkö

Antti Hietala

Lisätiedot

Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Päätös § 193, 25.4.2013

2

Oikaisuvaatimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen lähettäjä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Palveluosasto

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566