Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ho/3

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 249

Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätöksestä 2.5.2013 § 218 vahingonkorvausasiassa

HEL 2012-016564 T 03 01 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen palveluosaston lakimiehen 2.5.2013 § 218 tekemästä päätöksestä.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai näyttöä, joiden perusteella voitaisiin todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut Helsingin kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä.

Hakemuksen mukaan hakijan auto on vaurioitunut 6.9.2012 klo 9.00 ajettaessa kiinteistön Tupavuori 3 pysäköintipaikalta Svinhufvudintielle kohtaan, jossa on ajonopeuksia hidastava töyssy.

Kunnossapitopiiristä saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla oleva töyssy on rakennettu 1990 luvulla paikalleen osana hidastejärjestelyjä.  

Hidaste rakennettiin 1990 luvulla alunperin 10 cm korkeaksi, ja sitä madallettiin 7 cm korkeaksi kesällä 2011. Se on ehjä ja normaalikuntoinen osa kadun rakennetta. Töyssy on sen loivien nousujen ja laskujen vuoksi helppo ylittää.

Kunnossapitopiirin 20.5.2013 suorittamassa mittauksessa hidastetöyssyn korkeuden on todettu olevan töyssyn kadunsuuntaisesti ylittävälle liikenteelle 7-9 cm. Tontilta tultaessa töyssyn luiskaus on loiva. Kadun reunakiven vierestä mitattaessa töyssyn korkeus on kadun sivuttaiskallistuksen vuoksi noin 10 cm.
Korkeusero on infrarakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa madalletuille reunatuille asetettujen vaatimusten mukainen. (InfraRYL 2009/2 kohta 2210.3.3)    

Helsingin kaupunki ei ole laiminlyönyt katujen kunnossapitolain mukaisia velvollisuuksiaan.

Esittelijä

osastopäällikkö

Antti Hietala

Lisätiedot

Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

päätös § 218 2.5.2013

2

Oikaisuvaatimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen lähettäjä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Palveluosasto

 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen palveluosaston lakimiehen 2.5.2013 § 218 tekemästä päätöksestä.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai näyttöä, joiden perusteella voitaisiin todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut Helsingin kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä.

Hakemuksen mukaan hakijan auto on vaurioitunut 6.9.2012 klo 9.00 ajettaessa kiinteistön Tupavuori 3 pysäköintipaikalta Svinhufvudintielle kohtaan, jossa on ajonopeuksia hidastava töyssy.

Kunnossapitopiiristä saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla oleva töyssy on rakennettu 1990 luvulla paikalleen osana hidastejärjestelyjä.  

Hidaste rakennettiin 1990 luvulla alunperin 10 cm korkeaksi, ja sitä madallettiin 7 cm korkeaksi kesällä 2011. Se on ehjä ja normaalikuntoinen osa kadun rakennetta. Töyssy on sen loivien nousujen ja laskujen vuoksi helppo ylittää.

Kunnossapitopiirin 20.5.2013 suorittamassa mittauksessa hidastetöyssyn korkeuden on todettu olevan töyssyn kadunsuuntaisesti ylittävälle liikenteelle 7-9 cm. Tontilta tultaessa töyssyn luiskaus on loiva. Kadun reunakiven vierestä mitattaessa töyssyn korkeus on kadun sivuttaiskallistuksen vuoksi noin 10 cm.
Korkeusero on infrarakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa madalletuille reunatuille asetettujen vaatimusten mukainen. (InfraRYL 2009/2 kohta 2210.3.3)    

Helsingin kaupunki ei ole laiminlyönyt katujen kunnossapitolain mukaisia velvollisuuksiaan.

Tiivistelmä

Hakija on tehnyt Helsingin kaupungin kirjaamoon 10.5.2013 saapuneen oikaisuvaatimuksen palveluosaston lakimiehen vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä
Päätös ja oikaisuvaatimus ovat esityslistan tämän asian liitteinä 1 ja 2.

Kuntalain 89.1 ja 2 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen asianomaiselle lautakunnalle.

Kuntalain 92.1 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä sekä kunnan jäsen, että asianosainen eli henkilö, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 93 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta. Hakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaatimusohjeineen 3.5.2013. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisten töiden lautakunnalle määräajan kuluessa 10.5.2013.

Esittelijä

Palveluosaston lakimiehen asiassa 2.5.2013 § 218 tekemää hylkäävää päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Korvausvaatimus

Hakijan ilmoituksen mukaan hänen autonsa etuspoileri rikkoutui 6.9.2012 klo 9.00 ajettaessa kiinteistön Tupavuori 3 pysäköintipaikalta Svinhufvudintielle kohtaan, jossa on ajonopeuksia hidastava töyssy.
Korvausvaatimuksen määräksi on ilmoitettu 166,40 euroa.

Palveluosaston lakimiehen korvauspäätös perusteluineen

"Palveluosaston lakimies päätti hylätä korvausvaatimuksen.

Hakemuksen mukaan hakijan ajoneuvo vaurioitui ajettaessa ajoradalla olevaan töyssyyn.

Kunnossapitopiiristä saamamme selvityksen mukaan vahinkopaikalla oleva töyssy on rakennettu 1990 luvulla paikalleen osana hidastejärjestelyjä.

Hidaste oli alkuun rakennettu 10 cm korkeaksi, ja sitä madallettiin 7 cm korkeaksi kesällä 2011. Se on ehjä ja normaalikuntoinen osa kadun rakennetta.

Edellä olevan perusteella kaupunki ei ole laiminlyönyt katujen kunnossapitolain mukaisia velvollisuuksiaan."

Oikaisuvaatimus

Hakija vaatii oikaisua vahingonkorvausvaatimuksensa hylkäämiseen. Hakija toteaa suorittamiensa mittausten osoittavan, että töyssyn korkeus kriittisessä kohdassa on edelleen 10 cm. Mittauksen tulokset ilmenevät oikaisuvaatimuksen liitteenä olevista kuvista.  

Hakija toteaa, ettei paikalla suoritetulla muulla kuin hänen omistamallaan henkilöautolla suoritetulla koeajolla ole mitään relevanssia hänen autolleen sattuneen vaurion arvioimiseksi. Auton etuspoileri raapii töyssyyn tonttiliittymää ylitettäessä autoa hiljaa valutettaessakin.
Oikaisuvaatimuksen liitteenä olevat valokuvat ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Antti Hietala

Lisätiedot

Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

päätös § 218 2.5.2013

2

Oikaisuvaatimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen lähettäjä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Palveluosasto

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566