Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/3

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 258

Ratasmyllyntie välillä Metrovarikonkuja - Ratasmyllynraitti, katusuunnitelman hyväksyminen, Vartiokylä, nro 29227/2-3

HEL 2013-006067 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä Ratasmyllyntien katusuunnitelman välillä Metrovarikonkuja - Ratasmyllynraitti nro 29227/2-3.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ratasmyllyntie välillä Metrovarikonkuja - Ratasmyllynraitti, suunnitelmaselostus, nro 29927/2-3

2

Ratasmyllyntie välillä Metrovarikonkuja - Ratasmyllynraitti, suunnitelmapiirustus, nro 29927/2

3

Ratasmyllyntie välillä Metrovarikonkuja - Ratasmyllynraitti, suunnitelmapiirustus, nro 29927/3

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys

Esitysteksti

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

Piirustusarkisto

 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hyväksyä Ratasmyllyntien katusuunnitelman välillä Metrovarikonkuja - Ratasmyllynraitti nro 29227/2-3.

Esittelijä

Lähtökohdat ja tavoitteet

Ratasmyllyntie on nykyinen katu, joka palvelee läpikulkuliikennettä Roihupellon teollisuusalueen ja Myllypuron välillä.

Ratasmyllyntien eteläpäässä, kadun itäpuolella sijaitsee tennishalli. Ratasmyllynkujan liittymän kohdalla, kadun itäpuolella sijaitsee Myllypuron jäähalli. Ratasmyllynkujalta on kevyen liikenteen yhteys mm. koulukeskukseen ja liikuntapuistoon. Ratasmyllyntien länsipuoli on metrovarikkoaluetta.

Suunnitelma

Ratasmyllyntie on paikallinen kokoojakatu. Ratasmyllyntien ajorata on 7,0 metriä leveä. Itäpuolen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie levennetään 4 metriä leveäksi ja toteutetaan eroteltuna, jolloin pyörätien leveys on 2,5 m ja jalkakäytävän leveys on 1,5 m.

Ajoradat, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Reunatukina käytetään harmaata luonnonkiveä. Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyyden perustason tavoitteet.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin Energian kanssa. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä Myllypuro-Seuralle. Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 30.4 - 14.5.2013. Suunnitelmista ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman arvonlisäveroton rakennuskustannus on noin 850 000 euroa, keskimäärin 65 euroa/m2. 

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 30 000 euroa.

Kadun rakentamiseen on varauduttu katu- ja puisto-osaston kuluvan vuoden investointiohjelmassa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Ratasmyllyntie välillä Metrovarikonkuja - Ratasmyllynraitti, suunnitelmaselostus, nro 29927/2-3

2

Ratasmyllyntie välillä Metrovarikonkuja - Ratasmyllynraitti, suunnitelmapiirustus, nro 29927/2

3

Ratasmyllyntie välillä Metrovarikonkuja - Ratasmyllynraitti, suunnitelmapiirustus, nro 29927/3

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys

Esitysteksti

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

Piirustusarkisto

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566