Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/2

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 257

Mannerheimintie, jalankulun ja pyöräilyn yhteys Kiasmanpuistoon ja Baanalle, katu- ja puistosuunnitelman hyväksyminen, Kluuvi, nro 29364/1.

HEL 2013-003908 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä Mannerheimintie, jalankulun ja pyöräilyn yhteyden Kiasmanpuistoon ja Baanalle yhdistetyn katu- ja puistosuunnitelman nro 29364/1.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Kaija Laine, projektinjohtaja, puhelin: 310 38625

kaija.laine(a)hel.fi

Liitteet

1

Mannerheimintie, jalankulun ja pyöräilyn yhteys Kiasman puistoon ja Baanalle (Ratakuiluun), suunnitelmaselostus, nro 29364/1

2

Mannerheimintie, jalankulun ja pyöräilyn yhteys Kiasman puistoon ja Baanalle (Ratakuiluun), suunnitelmapiirustus, nro 29364/1

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys

Esitysteksti

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

Piirustusarkisto

 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hyväksyä Mannerheimintie, jalankulun ja pyöräilyn yhteyden Kiasmanpuistoon ja Baanalle yhdistetyn katu- ja puistosuunnitelman nro 29364/1.

Esittelijä

Lähtökohdat ja tavoitteet

Mannerheimintie, jalankulun ja pyöräilyn yhteyden yhdistetty katu- ja puistosuunnitelma on 2.4.2004 voimaan tulleen asemakaavan 10920 mukainen.

Mannerheimintien jalankulun ja pyöräilyn yhteyden katu- ja puistosuunnitelma korvaa kokonaan yleisten töiden lautakunnan 26.6.2008 hyväksymän Mannerheimintien kevyen liikenteen väylän Kiasman kohdalla katusuunnitelman 29364 ja korvaa osittain kaupunginvaltuuston 18.3.2009 hyväksymän Kiasmanpuiston puistosuunnitelman nro 5479/1. Edellä mainittujen katu- ja puistosuunnitelmien hyväksymisen jälkeen on alueen jalankulku- ja pyöräilytilanne muuttunut merkittävästi Baanan valmistumisen myötä. Pyöräliikenne on vilkastunut ja Kiasmanpuistossa sijaitseva väylien risteyskohta on osoittautunut turvattomaksi ja riskialttiiksi paikaksi. Nyt laaditulla katu- ja puistosuunnitelmalla parannetaan jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta. 

Suunnitelma

Jalankulun ja pyöräilyn yhteys sijaitsee Mannerheimintien itäpuolella lähellä Kiasmaa ja Musiikkitaloa. Kiasmanpuistossa väylä risteää Baanasta tulevan väylän kanssa.

Etelässä jalankulun ja pyöräilyn yhteys liittyy Mannerheimintien nykyiseen kevyen liikenteen väylään ja pohjoisessa se liittyy Baanasta tulevaan väylään.

Pyörätien leveys on 3,0 m ja se on kaksisuuntainen. Itäpuolelle sijoittuva jalkakäytävä erotetaan pyörätiestä 0,08 m:n korkuisella luonnonkivisellä reunatuella. Jalkakäytävän leveys on 3,0 m muuttuen Kiasmanpuistossa 2,25 metriin. Pyörätien länsipuolella jalkakäytävän leveys vaihtelee 0,8 metrin ja 6,5 metrin välillä.

Pyörätie päällystetään punaruskealla asfaltilla ja viereiset jalkakäytävät päällystetään harmaalla noppakiveyksellä.

Kiasmanpuistossa olevaa luonnonkivimuuria siirretään enimmillään noin 4 metriä itäänpäin. Lisäksi nykyiset kolme hevoskastanjaa siirretään puistossa uusille kasvupaikoille muurin siirrosta johtuen.

Reunakivimateriaalina käytetään harmaata luonnonkiveä.

Vuorovaikutus

Katu- ja puistosuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston kanssa. 

Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen toimijoille ja Töölö-Seuralle. Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 30.4. - 14.5.2013. Suunnitelmista ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katu- ja puistosuunnitelman arvonlisäverottomat rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 200 000 euroa, keskimäärin noin 200 euroa/m2.

Jalankulun ja pyöräilyn yhteyden vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 12 000 euroa.

Jalankulun ja pyöräilyn yhteys toteutetaan talousarvion kohdan 8 03 09 määrä-rahasta ”Jalankulun ja pyöräilyn väylät”.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Kaija Laine, projektinjohtaja, puhelin: 310 38625

kaija.laine(a)hel.fi

Liitteet

1

Mannerheimintie, jalankulun ja pyöräilyn yhteys Kiasman puistoon ja Baanalle (Ratakuiluun), suunnitelmaselostus, nro 29364/1

2

Mannerheimintie, jalankulun ja pyöräilyn yhteys Kiasman puistoon ja Baanalle (Ratakuiluun), suunnitelmapiirustus, nro 29364/1

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys

Esitysteksti

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

Piirustusarkisto

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566