Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ho/2

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 248

Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätöksestä 25.4.2013 § 195 vahingonkorvausasiassa

HEL 2013-004657 T 03 01 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen palveluosaston lakimiehen 25.4.2013 § 195 tekemästä päätöksestä.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai näyttöä, joiden perusteella voitaisiin todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut Helsingin kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä.

Hakemuksen mukaan hakijan auto on vaurioitunut 27.3.2013 klo 16.55 Torivoudintien ajoradan reunassa osuessaan peruutettaessa jäätyneeseen lumipenkkaan.

Kunnossapitovastuualuetta hoitavalta urakoitsijalta saadun selvityksen mukaan lumenaurauksesta syntyneet penkat on kasattu vahinkopaikan kohdalla Torivoudintien ajoradan pysäköintikaistan reunaan. Lumen sijoittaminen ja  poiskuljetus on tapahtunut normaalilla tavalla. Kasatun lumen poiskuljetus tapahtuu kaduittain kiireellisyysjärjestyksessä paikan liikenteellisen keskeisyyden mukaan.   

Tieliikennelain 3.1 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta
ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Hakijalle sattunut vahinko olisi ollut vältettävissä, jos hän olisi varmistanut käytettävissä olevan ajoradan esteettömyyden ennen ajoneuvon peruuttamista.

Helsingin kaupunki ei ole laiminlyönyt katujen kunnossapitolain mukaisia velvoitteitaan.

Esittelijä

osastopäällikkö

Antti Hietala

Lisätiedot

Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Päätös § 195, 25.4.2013

2

Oikaisuvaatimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen lähettäjä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Palveluosasto

 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen palveluosaston lakimiehen 25.4.2013 § 195 tekemästä päätöksestä.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai näyttöä, joiden perusteella voitaisiin todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut Helsingin kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä.

Hakemuksen mukaan hakijan auto on vaurioitunut 27.3.2013 klo 16.55 Torivoudintien ajoradan reunassa osuessaan peruutettaessa jäätyneeseen lumipenkkaan.

Kunnossapitovastuualuetta hoitavalta urakoitsijalta saadun selvityksen mukaan lumenaurauksesta syntyneet penkat on kasattu vahinkopaikan kohdalla Torivoudintien ajoradan pysäköintikaistan reunaan. Lumen sijoittaminen ja  poiskuljetus on tapahtunut normaalilla tavalla. Kasatun lumen poiskuljetus tapahtuu kaduittain kiireellisyysjärjestyksessä paikan liikenteellisen keskeisyyden mukaan.   

Tieliikennelain 3.1 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta
ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Hakijalle sattunut vahinko olisi ollut vältettävissä, jos hän olisi varmistanut käytettävissä olevan ajoradan esteettömyyden ennen ajoneuvon peruuttamista.

Helsingin kaupunki ei ole laiminlyönyt katujen kunnossapitolain mukaisia velvoitteitaan.

Tiivistelmä

Hakija on tehnyt Helsingin kaupungin kirjaamoon 26.4.2013 saapuneen oikaisuvaatimuksen palveluosaston lakimiehen vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä
Päätös ja oikaisuvaatimus ovat esityslistan tämän asian liitteinä 1 ja 2.

Kuntalain 89.1 ja 2 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen asianomaiselle lautakunnalle.

Kuntalain 92.1 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä sekä kunnan jäsen, että asianosainen eli henkilö, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Oikaisuvaatimus on kuntalain 93 §:n mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta. Hakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös 26.4.2013. Oikaisuvaatimus on saapunut yleisten töiden lautakunnalle määräajan kuluessa 30.4.2013.

Esittelijä

Palveluosaston lakimiehen asiassa 25.4.2013 § 195 tekemää hylkäävää päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Korvausvaatimus

Hakijan ilmoituksen mukaan hänen autonsa vaurioitui 27.3.2013 klo 16.55 Torivoudintien ajoradan reunassa auton takapuskurin osuessa peruutettaessa jäätyneeseen lumipenkkaan. Korvausvaatimuksen määräksi on ilmoitettu 628,81 euroa.

Palveluosaston lakimiehen korvauspäätös perusteluineen

"Palveluosaston lakimies päätti hylätä korvausvaatimuksen.

Hakemuksen mukaan hakijan ajoneuvo vaurioitui pysäköintipaikalta lähdettäessä.

Lumenaurauksesta syntyy lumipenkat kadun sivuun. Lumen kasaaminen ajoradan pysäköintikaistan reunaan on sallittua. Lumipenkat ajetaan pois tärkeysjärjestyksessä jälkikäteen.

Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tällöin kuljettajan on erityisesti otettava huomioon tien kunto, sää, keli ja näkyvyys.

Edellä olevan perusteella kaupunki ei ole laiminlyönyt katujen kunnossapitolain mukaisia velvollisuuksiaan, eikä ole vastuussa hakijan ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta."

Oikaisuvaatimus

Hakija vaatii oikaisua vahingonkorvausvaatimuksensa hylkäämiseen. Hakija toteaa, että jäätynyt lumivalli ei ole ollut kasattuna ajoradan reunaan vaan se on ollut jätettynä poikittain ajoradalle koko ajoneuvon leveydeltä. Lisäksi jäätynyt valli on ulottunut puoleen väliin jalkakäytävää. Kysymys on aivan toisenlaisesta tilanteesta kuin siitä, että lumenaurauksesta olisi syntynyt lumipenkka ajoradan sivuun tai reunaan.

Hakija katsoo noudattaneensa lain edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Hakijan tullessa juna-asemalta ajoneuvolleen jäätynyt lumivalli on ollut tulosuunnasta katsottuna näkyvyyden ulkopuolella ajoneuvon takana. Tämä on havaittavissa oikaisupyynnön liitteenä olevasta valokuvasta. Myöskään aamulla pysäköidessä jäävallia ei voinut havaita, sillä hakijan ajoneuvo oli pysäköitynä pysäköintialueelle kahden ajoneuvon väliin ja jäätynyt lumivalli on sijainnut tuolloin toisen ajoneuvon takana. Hakijan lähtiessä hänen ajoneuvonsa takana ei enää ole ollut muita ajoneuvoja.
Ajoneuvon oman korkeuden ja kulmien vuoksi takana ollut jäävalli ei ole ollut nähtävissä peruuttaessa. Hakija ei ole perustellusti voinut ennakoida, ettei ajoradan matalalla oleva ajoalue olekaan esteetön. Jäätynyt lumivalli olisi ollut havaittavissa vain, mikäli hakija olisi kiertänyt ajoneuvonsa ympäri. Tällaista varotoimea ei hakijan mukaan kohtuudella voida huolelliseltakaan henkilöltä edellyttää.
Oikaisuvaatimuksen liitteenä olevat valokuvat ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Antti Hietala

Lisätiedot

Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Päätös § 195, 25.4.2013

2

Oikaisuvaatimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen lähettäjä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Palveluosasto

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566