Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ka/2

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 251

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Heikki Takkisen ym. valtuustoaloitteesta koskien rauniopuiston suunnittelun käynnistämistä Käpylään

HEL 2013-001441 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunnan hyväksymässä ja vuorovaikutteisesti laaditussa Käpylän aluesuunnitelmassa (rakennusviraston julkaisu 2009:7) linjataan, ettei nyt meneillään olevalla 10 vuoden mittaisella jaksolla toteuteta Nyyrikinpuistossa investointihankkeita. Nyyrikinpuisto on asutuksen ympäröimä, luonnonläheinen ja kallioinen lähivirkistysalue. Puiston kallioilla kasvaa kulutuksenkestävyydeltään heikkoa ketokasvillisuutta.

Koska Vuoritalo paloi viime syksynä ja hiljattain lainvoiman saanut asemakaava ei vastaa olemassa olevaa tilannetta, kaupunkisuunnitteluviraston tulee tutkia uudelleen alueen maankäyttö. Voimassa olevan asemakaavan takia rakennusvirastolla ei ole toimivaltaa Vuoritalon raunioihin ja sen tonttiin, jotka olisivat ehdotetun rauniopuiston keskiössä.

Nuorisoasiainkeskus laatii parhaillaan yhteistyössä eri virastojen ja sidosryhmien kanssa selvitystä katutaidepaikoista koko Helsingin alueella. Selvityksessä voidaan ottaa kantaa Nyyrikinpuiston sopivuuteen mahdollisena graffitiseinän paikkana.

Rakennusvirastolla on valmius kehittää alueen muita puistopalveluita olemassa olevilla resursseillaan paikallisten järjestöjen ja muiden virastojen kanssa maankäytön selvittyä.

Yleisten töiden lautakunta ei puolla valtuustoaloitteen esittämää rauniopuistoa, mutta pitää tärkeänä, että Nyyrikinpuistoa kehitetään edelleen alueen asukkaiden, yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Takkinen Heikki valtuustoaloite Kvsto 30.1.2013 asia 26

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginhallitus

 

Arkkitehtuuriosasto

Esitysteksti

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunnan hyväksymässä ja vuorovaikutteisesti laaditussa Käpylän aluesuunnitelmassa (rakennusviraston julkaisu 2009:7) linjataan, ettei nyt meneillään olevalla 10 vuoden mittaisella jaksolla toteuteta Nyyrikinpuistossa investointihankkeita. Nyyrikinpuisto on asutuksen ympäröimä, luonnonläheinen ja kallioinen lähivirkistysalue. Puiston kallioilla kasvaa kulutuksenkestävyydeltään heikkoa ketokasvillisuutta.

Koska Vuoritalo paloi viime syksynä ja hiljattain lainvoiman saanut asemakaava ei vastaa olemassa olevaa tilannetta, kaupunkisuunnitteluviraston tulee tutkia uudelleen alueen maankäyttö. Voimassa olevan asemakaavan takia rakennusvirastolla ei ole toimivaltaa Vuoritalon raunioihin ja sen tonttiin, jotka olisivat ehdotetun rauniopuiston keskiössä.

Nuorisoasiainkeskus laatii parhaillaan yhteistyössä eri virastojen ja sidosryhmien kanssa selvitystä katutaidepaikoista koko Helsingin alueella. Selvityksessä voidaan ottaa kantaa Nyyrikinpuiston sopivuuteen mahdollisena graffitiseinän paikkana.

Rakennusvirastolla on valmius kehittää alueen muita puistopalveluita olemassa olevilla resursseillaan paikallisten järjestöjen ja muiden virastojen kanssa maankäytön selvittyä.

Yleisten töiden lautakunta ei puolla valtuustoaloitteen esittämää rauniopuistoa, mutta pitää tärkeänä, että Nyyrikinpuistoa kehitetään edelleen alueen asukkaiden, yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Esittelijä

Kaupunginvaltuutettu Heikki Takkinen ja toinen valtuutettu esittävät valtuustoaloitteessaan kartoitettavaksi mahdollisuudet Käpylässä sijaitsevan Vuoritalon ympäristön muokkaamista asukkaiden käyttöön tulevaksi rauniopuistoksi. Aloitteessa esitetään Vuoritalon raunioiden kunnostamista turvallisiksi ja uusien raunioiden rakentamista esimerkiksi Makasiinien purkutiilistä. Aloitteessa toivotaan myös alueelle ulkokalusteita, laillista graffitiseinää sekä kestäviä taideteoksia. Alueen järjestöt ovat aloitteen mukaan valmiita ja halukkaita tulemaan mukaan suunnittelutyöhön ja kehittämään aluetta.

Kaupunginhallitus on pyytänyt aloitteesta yleisten töiden lautakunnan lausunnon 28.6.2013 mennessä.

Käpylän palanut Vuoritalo sijaitsee Taivaskallion läheisyydessä Nyyrikinpuistossa. Puiston pohjoisella ja läntisellä reunalla sijaitsevat Nyyrikki-korttelin asuinkerrostalot ja puiston eteläpuolella Nyyrikintie ja Puu-Käpylän asuinkorttelit. Puistossa sijainnutta ja nyt palanutta rakennusta kutsuttiin aluksi Seurataloksi, ja sen suunnitteli arkkitehti Martti Välikangas Käpylän vapaapalokuntaa varten. Seuratalon näyttämöosa valmistui vuonna 1921. Rakennukseen suunniteltuja siipiosia ei koskaan rakennettu. Rakennus toimi myös Käpylän ensimmäisenä kansakouluna. Vapaapalokunnan toiminta siirtyi Seurantalolta Käpylän paloasemalle vuonna 1939.

Pysyvän käytön puuttuessa rakennuksen kunto heikkeni, ja 1980-luvun puolivälissä osa vesikatosta, välipohja ja portaikon yläosa sortuivat osittain. Kaupunki osti rakennuksen vuonna 1988 ja vuokrasi sen vuonna 1990 Käpylä-Seura ry:lle nuoriso- ja kulttuuritaloksi. Vesikatto uusittiin samana vuonna. Vuoritalo on ollut tyhjillään huhtikuusta 2006 lähtien. Rakennuksen kaksi kerrosta vaurioitui välipohjasta syttyneessä tulipalossa jo lokakuussa 2010. Viimeisimmän kerran Vuoritalo paloi lokakuussa 2012.

Kaupunkisuunnitteluvirasto aloitti vuonna 2011 Nyyrikinpuiston ja Vuoritalon asemakaavan muutoksen laatimisen tilakeskuksen toiveesta. Asemakaavan muutos mahdollisti alkuperäisestä käytöstä poistuneen Vuoritalon säilyttämisen, kunnostamisen ja sen muuttamisen asuinkäyttöön. Tavoitteena oli myydä talo yksityiselle kunnostettavaksi ja vuokrata asemakaavassa puistosta erotettu tontti, joka on suuruudeltaan 743 neliömetriä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.9.2012 Käpylän puistoalueen (Nyyrikinpuisto, Vuoritalo) asemakaavan muuttamisen. Asemakaava nro 12062 on lainvoimainen, joten rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä toimivaltaa Vuoritalon raunioihin ja tonttiin.

Asemakaavassa vuonna 2012 erotetun Vuoritalon tontin ympärillä on rakennusviraston ylläpitämä Nyyrikinpuisto. Nyyrikinpuisto on luonnontilainen ja kallioinen lähivirkistysalue alueen asukkaille. Kallioalueilla esiintyy ketomaista kasvillisuutta jonka kulutuskestävyys on heikko. Alueen kehittämisessä tulee huomioida alueen luonnon erityispiirteet.

Rakennusviraston laatimassa Käpylän aluesuunnitelmassa (HKR:n julkaisu 2009:7) on linjattu, ettei meneillään olevalla 10-vuotiskaudella Nyyrikinpuistossa toteuteta investointitalouden hankkeita.

Rakennusvirasto ei ole varautunut taloudellisesti palaneen, Käpylässä sijainneen Vuoritalon ja sen tontin sekä Nyyrikinpuiston alueen kehittämiseen.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1

Takkinen Heikki valtuustoaloite Kvsto 30.1.2013 asia 26

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginhallitus

 

Arkkitehtuuriosasto

Esitysteksti

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1530, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566