Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Po/4

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 255

Takaisinsaantivaatimuksen hyväksyminen, Pohjola Vakuutus Oy, liukastuminen Postikadulla

Pöydälle 04.06.2013

HEL 2012-006384 T 03 01 00

Postikatu, suojatie välillä Postikatu - Sokos, 10.2.2010 klo 16.30, TA 10-010199-1

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Tuula Maunula, valmistelija, puhelin: 310 38213

tuula.maunula(a)hel.fi

Maksuasiat, puhelin: 310 64410

Otteet

Ote

 

Palveluosasto

 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hyväksyä Pohjola Vakuutus Oy:n rakennusvirastolle 24.5.2013 esittämän 89 093,25 euron suuruisen takaisinsaantivaatimuksen.

Pohjola Vakuutus Oy on esittänyt kaupungille 24.5.2013 tapaturmavakuutuslain 61 §:n mukaisen takaisinsaantivaatimuksen määrältään 89 093,25 euroa.  Vaatimus sisältää korvauksen vahingoittuneelle maksetuista ansionmenetyksistä 51 082,12 euroa, sairaanhoitokuluista 26 449,90 euroa, tapaturmavakuutuslain mukaisesta haittakorvauksesta 9 919,50 euroa sekä tapaturmaeläkkeen indeksikorotuksista 1 641,73 euroa.

Vahingoittunut on liukastunut 10.2.2010 suojatiellä Sokoksen ja Postitalon välissä Helsingin keskustassa. Suojatie oli hakemuksen mukaan tapahtumahetkellä jäässä.

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen säähavaintoaseman tietojen mukaan ilman lämpötila vahinkopäivänä oli -10,2˚C ja -13,6˚C välillä, eikä lunta satanut.

Kunnossapitopiiristä saamamme selvityksen mukaan vahinkopaikalla on vilkas liikenne, joten hiekoituksia suoritettiin vahinkopäivänä klo 7.00, klo 13.00 ja klo 17.00. On mahdollista, koska ajoneuvoliikenne siirtää hiekan pois, ettei suojatie vahingon tapahtumahetkellä ole ollut jalankulkuliikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Samalla lautakunta päättänee oikeuttaa palveluosaston lakimiehen päättämään vammaan liittyvistä mahdollisista lisäkorvausvaatimuksista, jotka perustuvat tositteisiin ja jotka eivät ole harkinnanvaraisia määrän tai perusteen suhteen.

Esittelijä

Pohjola Vakuutus Oy on esittänyt kaupungille 24.5.2013 tapaturmavakuutuslain 61 §:n mukaisen takaisinsaantivaatimuksen määrältään 89 093,25 euroa.  Vaatimus sisältää korvauksen vahingoittuneelle maksetuista ansionmenetyksistä 51 082,12 euroa, sairaanhoitokuluista 26 449,90 euroa, tapaturmavakuutuslain mukaisesta haittakorvauksesta 9 919,50 euroa sekä tapaturmaeläkkeen indeksikorotuksista 1 641,73 euroa.

Vahingoittunut on liukastunut 10.2.2010 suojatiellä Sokoksen ja Postitalon välissä Helsingin keskustassa. Suojatie oli hakemuksen mukaan tapahtumahetkellä jäässä.

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen säähavaintoaseman tietojen mukaan ilman lämpötila vahinkopäivänä oli -10,2˚C ja -13,6˚C välillä, eikä lunta satanut.

Kunnossapitopiiristä saamamme selvityksen mukaan vahinkopaikalla on vilkas liikenne, joten hiekoituksia suoritettiin vahinkopäivänä klo 7.00, klo 13.00 ja klo 17.00. On mahdollista, koska ajoneuvoliikenne siirtää hiekan pois, ettei suojatie vahingon tapahtumahetkellä ole ollut jalankulkuliikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Vahingonkorvauksesta päättää yleisten töiden lautakunta, koska korvausvaatimus ylittää palveluosaston lakimiehen päätösvaltaan kuuluvan 10 000 euron määrän.

Pohjola Vakuutus Oy:n takaisinsaantivaatimus on perusteeltaan oikeutettu. Vaatimus 89 093,25 euroa on vakuutusyhtiön esittämän selvityksen mukainen. Näin ollen takaisinsaantivaatimus tulee hyväksyä. 

Takaisinsaantivaatimus on nähtävänä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Tuula Maunula, valmistelija, puhelin: 310 38213

tuula.maunula(a)hel.fi

Maksuasiat, puhelin: 310 64410

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vireillepanija

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566