Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Po/2

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 253

Alueen vuokraaminen Kämp Oy:lle Pohjoisesplanadi 29 ja Kluuvikatu 2 kulmasta

HEL 2013-007213 T 10 01 01 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa palveluosaston alueidenkäyttötoimiston vuokraamaan Kämp Oy:lle (y-tunnus 1446572-2) liitteessä 1 yksilöidyn 96 m2:n määräalan Pohjoisesplanadi 29 ja Kluuvikatu 2 kulmasta kymmeneksi vuodeksi liitteen 2 mukaisin ehdoin 35 000 euron indeksiin sidotulla vuosivuokralla.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Jussi Puutio, va. alueidenkäyttöpäällikkö, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokra-alueen yksilöinti

2

Vuokrasopimusluonnos

3

Sijoituslupa 11.1.2011

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Asemakaavaosasto

Liite 1

Kaupunkikuvaosasto

Liite 1

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa palveluosaston alueidenkäyttötoimiston vuokraamaan Kämp Oy:lle (y-tunnus 1446572-2) liitteessä 1 yksilöidyn 96 m2:n määräalan Pohjoisesplanadi 29 ja Kluuvikatu 2 kulmasta kymmeneksi vuodeksi liitteen 2 mukaisin ehdoin 35 000 euron indeksiin sidotulla vuosivuokralla.

Esittelijä

Yleisten töiden lautakunta päätti 14.6.2011 vuokrata Palace Kämp Oy:lle 31.12.2013 asti Kluuvikadun ja Pohjoisesplanadin kulmasta 96 neliön kokoisen alueen, johon Palace Kämp Oy on rakentanut sisätilan kaltaisen lasitetun rakennelman. Rakennelmaa koskeva toimenpidelupa on voimassa 8.4.2014 asti.

Asemakaavan mukaan vuokra-alue on katualuetta. Palace Kämp Oy:n hanke oli luonteeltaan kokeilu, jota kaupunkisuunnitteluvirasto on puoltanut. Kämp Oy (ennen Palace Kämp Oy) on ilmaissut halunsa jatkaa alueen käyttöä seuraavan kymmenen vuoden ajan ja hyväksynyt liitteenä olevat vuokrauksen ehdot. Rakennusviraston tietoon ei ole tullut estettä jatkaa vuokrausta.

Kaupungin terassiohjeistus ei sovellu Kämp Oy:n hankkeeseen.

Vuokra-alue ja määräaika

Vuokra-alue on kaupungin vilkkainta kävelykeskustan alueita. On odotettavissa, että kävelyliikenne alueella tulee edelleen vilkastumaan. Kaupungin kannalta on tärkeää huolehtia, että alue on mahdollista palauttaa kävelyalueeksi. Määräaikainen vuokrasopimus ja vuokralaisen ennallistamisvelvoite mahdollistavat alueen palauttamisen alkuperäiseen muotoon. Ennallistamista on ohjeistettu ennen hankkeen aloittamista haetussa sijoitusluvassa, joka on liitteenä 3.

Vuokra-ajaksi ehdotettu 10 vuotta mahdollistaa hankkeen korkeatasoiset investoinnit ja korkean tason ylläpitämisen.

Vuokran määrä

Kämp Oy on maksanut alueen käytöstä vuoden 2011 hintatason mukaista 35 000 euron vuosivuokraa. Esityksen mukaan vuokran määrä on 35000 euroa vuodessa ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin alueen käytön alusta eli vuodesta 2011 alkaen. Ensimmäinen tarkistus tehdään vuonna 2015. Vuokran määrää ei alenneta tarkistuksissa.

Muut vastaavat hankkeet

Rakennusvirastolle on esitetty toteutettavaksi muita vastaavia hankkeita. Helsingissä on myös toteutettu samankaltaisia terassihankkeita. Kämp Oy:n hanke on kuitenkin omaa luokkaansa lämmitettyine laseineen ja ilmastointeineen. Vastaavissa hankkeissa, joissa vuokra-alue on mahdollista saada näyttämään sisätilan kaltaiselta tai huonemaiselta, vuokra tullaan määrittämään noudattaen samaa hintatasoa. 

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Jussi Puutio, va. alueidenkäyttöpäällikkö, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokra-alueen yksilöinti

2

Vuokrasopimusluonnos

3

Sijoituslupa 11.1.2011

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Asemakaavaosasto

Liite 1

Kaupunkikuvaosasto

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1500, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566