Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/6

 

04.06.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 261

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Jape Lovén ja 20 muun valtuustoaloitteesta koskien Vuosaaren sillan paino- ja pituusrajoituksia 

HEL 2013-003797 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusviraston vastuulla olevien siltojen systemaattisista tarkastuksista saatavien tulosten perusteella sillat luokitellaan viiteen eri kuntoluokkaa. Vuosaaren silta on kuntoluokassa ”huono”. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sillan kantavuus olisi vaarantunut, vaan että sillan peruskorjaus on taloudellisesti järkevää tehdä lähi tulevaisuudessa, noin viiden vuoden kuluessa. Vuosaaren sillan kantavuus on nykykunnossaankin riittävä voimassa olevan sekä mahdollisesti voimaan tulevan uuden ajoneuvoasetuksen mukaisille kuormille, joten sillalle ei ole tarpeen asettaa painorajoitusta sillan huonon kunnon vuoksi.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Timo Rytkönen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38567

timo.rytkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite

Otteet

Ote

 

Kaupunginhallitus

 

Katu- ja puisto-osasto

 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusviraston vastuulla olevien siltojen systemaattisista tarkastuksista saatavien tulosten perusteella sillat luokitellaan viiteen eri kuntoluokkaa. Vuosaaren silta on kuntoluokassa ”huono”. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sillan kantavuus olisi vaarantunut, vaan että sillan peruskorjaus on taloudellisesti järkevää tehdä lähi tulevaisuudessa, noin viiden vuoden kuluessa. Vuosaaren sillan kantavuus on nykykunnossaankin riittävä voimassa olevan sekä mahdollisesti voimaan tulevan uuden ajoneuvoasetuksen mukaisille kuormille, joten sillalle ei ole tarpeen asettaa painorajoitusta sillan huonon kunnon vuoksi.

Esittelijä

Kaupunginvaltuutettu Jape Lovén on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa hän ja 20 muuta allekirjoittajaa esittävät, että raskaiden ajoneuvoyhdistelmien liikenne Vuosaaren sillalla estettäisiin paino- ja pituusrajoituksin vähintäänkin sillan korjaukseen tai uusimiseen saakka.

Kaupunginhallitus on pyytänyt yleisten töiden lautakunnan kirjallisen lausunnon 28.6.2013 mennessä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa oman lausuntonsa aiheesta.

Vuosaaren silta on luokiteltu sillantarkastusten perusteella kuntoluokkaan ”huono”. Luokitus tarkoittaa, että silta on tullut peruskorjausikään. Kuntoluokitus ei suoranaisesti kuvaa sillan kuntoa san kantavuuden näkökulmasta, vaikka kunnolla toki on vaikutusta kantavuuteen. Sillan putoaminen kuntoluokasta ”tyydyttävä” kuntoluokkaan ”huono” kertoo pikemminkin, että sillan peruskorjaus on taloudellisesti järkevää toteuttaa noin viiden vuoden kuluessa. Kuntoluokituksen alenemasta johtuva kantavuuden menetys kuntoluokassa ”huono” on pääsääntöisesti vähäinen. Koska sillat on Helsingissä perinteisesti rakennettu kantamaan painavampia kuormia kuin lain sallima ajoneuvokuormitus, ei sillan huono kunto yleensä aiheuta kantavuusongelmia. Lisäksi sillan lujuuslaskennassa suunnittelukuormia korotetaan ja rakennusmateriaalien lujuuksia pienennetään erilaisilla varmuuskertoimilla, minkä vuoksi siltojen kantavuudet ovat selvästi suurempia kuin todelliset kuormat.  Vuosaaren sillasta tehtyjen kantavuusarvioiden mukaan sen kantavuus riittää hyvin kantamaan nykyisen ajoneuvoasetuksen, sekä myös mahdollisesti voimaan tulevan uuden ajoneuvoasetuksen mukaiset kuormat.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä selvitystyö Vuosaareen kulkevan kevyen liikenteen yhteyden parantamiseksi. Nykyisen sillan peruskorjaus on tarkoituksenmukaista sovittaa yhteen mahdollisen uuden sillan rakentamisen ja nykyisen sillan muutostöiden kanssa. Ajankohta lienee tämän vuosikymmenen puolen välin jälkeen. Siihen saakka nykyisen sillan kantavuus ei aiheuta rajoituksia sillan käytölle eikä painorajoituksille ole tarvetta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Timo Rytkönen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38567

timo.rytkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite

Otteet

Ote

 

Kaupunginhallitus

 

Katu- ja puisto-osasto

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566