Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/1

 

28.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 239

Junatie Sörnäisten rantatien liittymässä, nro 29552/6, ja Festarikuja, nro 29552/7, katusuunnitelmien hyväksyminen, Sörnäinen

HEL 2012-011934 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä Junatien katusuunnitelman Sörnäisten rantatien liittymässä nro 29552/6 ja Festarikujan katusuunnitelman nro 29552/7.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Juha Lahti, projektinjohtaja, puhelin: 310 38561

juha.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1

Junatie, suunnitelmaselostus, nro 29552/6 ja 7

2

Junatie, suunnitelmapiirustus, nro 29552/6

3

Junatie, suunnitelmapiirustus, nro 29552/7

4

Junatie, suunnitelmapiirustus, nro 29923/401

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys

Esitysteksti

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

Piirustusarkisto

 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hyväksyä Junatien katusuunnitelman Sörnäisten rantatien liittymässä nro 29552/6 ja Festarikujan katusuunnitelman nro 29552/7.

Esittelijä

Palautettu uudelleen valmisteltavaksi 29.1.2013 ja 16.4.2013 .

Lähtökohdat ja tavoitteet

Junatien katusuunnitelma Sörnäisten rantatien liittymässä ja Festarikujan katusuunnitelma ovat vahvistettujen asemakaavojen mukaisia.

Tavoitteena on turvata pääkatujen liittymän sujuva toiminta sekä rakentaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille uusi yhteys Lautatarhankadulta Suvilahteen. Samassa yhteydessä mahdollistetaan Kalasataman keskuksen ajorampin rakentaminen.

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevaan Kalasataman metroaseman yhteyteen muodostetaan tehokas joukkoliikenteen solmukohta, joka yhdistää alueen Hakaniemen, Arabianrannan ja Pasilan suuntaan sekä seudun poikittaisliikenteeseen ja koilliseen Helsinkiin.

Keskeisenä suunnittelun tavoitteena on ollut luoda sujuvat ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn reitit.

Junatie sekä Sörnäisten rantatie ovat pääkatuja ja Festarikuja on jalankulku- ja pyörätie.

Katusuunnitelman lautakuntakäsittely 29.1.2013

Yleisten töiden lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi 29.1.2013, § 9. Yleisten töiden lautakunnan mielestä Festarikujan ja Junatien pyörätien risteyksessä on jalankulun ja pyöräilyn konfliktiriski. Ratkaisuja edellytettiin pohdittavan uudestaan.

Katu ja puisto-osasto pyysi 4.2.2013 kaupunkisuunnitteluviraston liikenne-suunnitteluosastoa selvittämään mahdollisuuksia jalankulun ja pyöräilyn konfliktiriskin minimoimiseksi ja esittämään kannanottonsa asiasta ja esillä olleista katusuunnitelmassa esitetyistä ratkaisuista. Lisäksi Katu- ja puisto-osasto on tehnyt yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston kanssa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja kyseiseen kohtaan.

Selvitetyt vaihtoehtotarkastelut esitellään yleisten töiden lautakunnan kokouksessa.

Kirjeessään kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto on todennut seuraavaa:

Katusuunnitelmasta on tutkittu vaihtoehtoisia ratkaisuja, joissa Junatien eteläreunan pyörätie kulkee autoliikenteen vieressä ramppisillalla Festarikujan yli. Tämä on kiistattomasti turvallisinta Itäväylän ja Sörnäisten rantatien välisen pääsuunnan pyöräliikenteen sekä tukkutorin suunnan ja Suvilahden välisen liikenteen erottamiseksi. Ratkaisut eivät kuitenkaan muilta osin ole ongelmattomia.

Liikennesuunnitteluosasto katsoo, että mikään esitetyistä vaihtoehdoista ei ole hyväksyttävissä ja että alkuperäinen katusuunnitelma on edelleen kokonaisuuden kannalta toimivin ratkaisu. 

Katusuunnitelman lautakuntakäsittely 16.4.2013

Yleisten töiden lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi 16.4.2013, § 171, vaihtoehtoon VE1b nojautuen vedoten turvallisuusnäkö-kulmaan. VE1b on tarkoituksenmukaisin, koska sillä eriytetään Itäväylän suuntainen ja Festarikujalta Kalasatamaan suuntautuva liikennevirta toisistaan. VE1b ei heikennä liikenteen sujuvuutta merkittävästi mihinkään suuntaan.

Suunnitelma

Suunnitelmassa on lisätty ajoneuvoliikenteelle mahdollisuus kääntyä Junatieltä pohjoiseen lähestyttäessä kaupunkia. Jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta on parannettu pienentämällä pituuskaltevuutta Junatien eteläpuolella esteettömyysvaatimusten mukaisesti. Festarikuja mahdollistaa sujuvan yhteyden Suvilahden alueen ja metroaseman välille.

Suunnittelun aikana saadun palautteen mukaisesti on pyöräilyn sujuvuutta parannettu Junatien ja Sörnäisten rantatien liittymässä.

Katujen ajoradat, pyörätiet ja jalkakäytävät päällystetään pääosin asfaltilla. Pyöräteiden asfaltti on punaista. Festarikujalla on käytetty harmaata graniittilaatoitusta. Harmaa luonnonkivipinnoite muodostaa tasalaatuisen taustan siltojen ja tukimuurin kaareutuvalle kokonaisuudelle. Näin Junatien vanhan sillan alle tuleva harmaa luonnonkivipinnoite ja sillan alapintaan kiinnitettävä valaisin sekä tukimuurin ja siltojen valorampit saavat enemmän huomioita osakseen. Luonnonkivipinnoitteen ladonta on poikkisuuntainen kulkusuuntaan nähden. Pintakäsittelynä on karkea ristipäähakkaus.

Junatien eteläpuolelle rakennetaan tukimuureja, jotka verhoillaan harmaalla luonnonkivellä.

Reunakivet ovat graniittia. Erotuskaistat ja liikennesaarekkeet kivetään noppakiveyksellä.

Vuorovaikutus

Suunnittelu on tehty yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja HSY:n kanssa.

Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueeseen rajautuville kiinteistöille ja Hermanni-Vallila-seuralle. Katusuunnitelmat ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 5. – 19.12.2013. Niistä ei ole tehty yhtään muistutusta. Katusuunnitelmien luonnokset olivat esillä  rakennusviraston Internet-sivuilla ja asiakaspalvelussa 11. - 20.7.2012.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien arvonlisäveroton rakentamiskustannusennuste on noin 6,7 milj. euroa, keskimäärin 146 euroa/m2 jakaantuen seuraavasti:

-        kadut 5,1 milj. euroa

-        sillat 1,1 milj. euroa

-        tukimuurit 0,4 milj. euroa

-        pohjarakennus 0,1 milj. euroa

Suunnitellun katualueen vuotuinen ylläpitokustannus on noin 70 000 euroa.

Katujen rakentaminen sisältyy katu- ja puisto-osaston vuosien 2013 - 2014 investointiohjelmaan.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Juha Lahti, projektinjohtaja, puhelin: 310 38561

juha.lahti(a)hel.fi

Liitteet

1

Junatie, suunnitelmaselostus, nro 29552/6 ja 7

2

Junatie, suunnitelmapiirustus, nro 29552/6

3

Junatie, suunnitelmapiirustus, nro 29552/7

4

Junatie, suunnitelmapiirustus, nro 29923/401

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys

Esitysteksti

Katu- ja puisto-osasto

Esitysteksti

Piirustusarkisto

 

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 16.04.2013 § 171

HEL 2012-011934 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti palauttaa Junatien katusuunnitelman Sörnäisten rantatien liittymässä, nro 29552/6, ja Festarikujan katusuunnitelman nro 29552/7 uudelleen valmisteluun VE1b-vaihtoehtoon nojautuen vedoten turvallisuusnäkökulmaan. VE1b on tarkoituksenmukaisin, koska sillä eriytetään Itäväylän suuntainen ja Festarikujalta Kalasatamaan suuntautuva liikennevirta toisistaan. VE1b ei heikennä liikenteen sujuvuutta merkittävästi mihinkään suuntaan.

Käsittely

16.04.2013 Palautettiin

Vastaehdotus:
Dennis Pasterstein: Lautakunta palauttaa suunnitelmat uudelleen valmisteluun VE1b-vaihtoehtoon nojautuen vedoten turvallisuusnäkökulmaan. VE1b on tarkoituksenmukaisin, koska sillä eriytetään Itäväylän suuntainen ja Festarikujalta Kalasatamaan suuntautuva liikennevirta toisistaan. VE1b ei heikennä liikenteen sujuvuutta merkittävästi mihinkään suuntaan.

Kannattajat: Henrik Nyholm

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä Dennis Pastersteinin vastaehdotuksen.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Juha Lahti, projektinjohtaja, puhelin: 310 38561

juha.lahti(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 29.01.2013 § 9

HEL 2012-011934 T 10 05 02

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Juha Lahti, projektinjohtaja, puhelin: 310 38561

juha.lahti(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566