Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2013

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/1

 

14.05.2013

 

 

 

 

 

 

§ 215

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Terhi Mäen ym. talousarvioaloitteesta määrärahasta Alakivenpuiston rakentamiseen

HEL 2013-003768 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa talous- ja suunnittelukeskukselle seuraavan lausunnon:

Myllypurossa Alakivenpuistossa sijaitsee kartion muotoinen noin 20 metriä korkea täyttömäki. Se on rakennettu Myllypuron entisen kaatopaikan jätteillä ympäristöluvan mukaisesti.  Kaatopaikan eristäminen on valmis ja alue on tehty turvalliseksi.

Alakivenpuiston suunnittelusta järjestettiin vuonna 2000 suunnittelukilpailu. Kilpailun voittanutta ehdotusta ei voida toteuttaa kustannussyistä, koska suunnitelman rakentamiskustannukset ja vuotuiset ylläpitokustannukset nousisivat kohtuuttomiksi.

Rakennusvirasto on aloittanut Alakivenpuiston ja sen sisältävän täyttömäen maisemointisuunnittelun huhtikuussa 2013. Suunnittelun tavoitteena on hyödyntää ylijäämämaita puiston maastonmuotoilussa ja rakentaa alueelle viihtyisä ja monipuolinen oleskelupuisto.

Puistosuunnitelma alueesta valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä ja sitä esitellään asukkaille syksyn aikana. Puiston rakentamiseen varaudutaan vuosina 2014 - 2016.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Anne Tanhuanpää, projektinjohtaja, puhelin: 310 38428

anne.tanhuanpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Terhi Mäki talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013, asia 13

Otteet

Ote

 

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Valmistelija

 

Katu- ja puisto-osasto

 

Talouspäällikkö

 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa talous- ja suunnittelukeskukselle seuraavan lausunnon:

Myllypurossa Alakivenpuistossa sijaitsee kartion muotoinen noin 20 metriä korkea täyttömäki. Se on rakennettu Myllypuron entisen kaatopaikan jätteillä ympäristöluvan mukaisesti.  Kaatopaikan eristäminen on valmis ja alue on tehty turvalliseksi.

Alakivenpuiston suunnittelusta järjestettiin vuonna 2000 suunnittelukilpailu. Kilpailun voittanutta ehdotusta ei voida toteuttaa kustannussyistä, koska suunnitelman rakentamiskustannukset ja vuotuiset ylläpitokustannukset nousisivat kohtuuttomiksi.

Rakennusvirasto on aloittanut Alakivenpuiston ja sen sisältävän täyttömäen maisemointisuunnittelun huhtikuussa 2013. Suunnittelun tavoitteena on hyödyntää ylijäämämaita puiston maastonmuotoilussa ja rakentaa alueelle viihtyisä ja monipuolinen oleskelupuisto.

Puistosuunnitelma alueesta valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä ja sitä esitellään asukkaille syksyn aikana. Puiston rakentamiseen varaudutaan vuosina 2014 - 2016.

Esittelijä

Talous- ja suunnittelukeskus pyytää yleisten töiden lautakunnalta lausuntoa Terhi Mäen ja 6 muun allekirjoittajan tekemästä talousarvioaloitteesta Alakivenpuiston rakentamisen määrärahasta 24.5.2013 mennessä.

Alueen toteutuksesta on järjestetty yli 10 vuotta sitten suunnittelukilpailu, jonka voitti arkkitehti Mauri Korkan työryhmä. Kilpailutyön perusteella kunnostetun maa-alueen keskialue on toteutettu noin 20 metriä korkeana ja halkaisijaltaan noin 140 metrin levyisenä kartiona. Kartio on rakennettu entisen kaatopaikan jätteillä, jotka on siirretty kartioon pystyeristysseinän ulkopuolisilta alueilta. Kaatopaikan eristäminen on valmis ja alue on turvallinen käyttää.

Puiston viimeistelytyöt tullaan toteuttamaan tässä vaiheessa kilpailuehdotuksesta poiketen erilaisten käyttöä rajoittavien rakenteiden (huvimajat, hilasto, graniittireunus, kosteikko, sillat, erikoisvalaisimet) ja niiden rakentamis- ja ylläpitokustannusten suuruuden vuoksi. Kilpailuehdotuksen mukaiset viimeistelytöiden kustannukset olivat jo vuosikymmen sitten noin 15 milj. euroa. Myös vuotuiset ylläpitokustannukset olisivat huomattavat.

Rakennusvirasto on käynnistänyt asemakaavan mukaisen Alakivenpuiston suunnittelun ylijäämämaita hyödyntäen. Puistosuunnitelmaan sisältyy alueen viimeistely- ja maisemointisuunnittelun lisäksi kevyen liikenteen väylästön suunnittelu. Puistosuunnitelma laaditaan vuoden 2013 aikana ja sitä esitellään asukkaille syksyllä 2013. Puisto rakennetaan vuosina 2014 - 2016.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Anne Tanhuanpää, projektinjohtaja, puhelin: 310 38428

anne.tanhuanpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Terhi Mäki talousarvioaloite Kvsto 13.3.2013, asia 13

Otteet

Ote

 

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Valmistelija

 

Katu- ja puisto-osasto

 

Talouspäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566