Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

38/2012

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/1

 

13.11.2012

 

 

 

 

 

 

§ 510

Pakilantien alueen ensimmäisen vaiheen rakentaminen, maanrakennus- ja kunnallistekniikan työt, urakoitsijan valinta

HEL 2012-014929 T 02 08 03 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa katu- ja puisto-osaston tilaamaan Pakilantien alueen ensimmäisen vaiheen katujen maanrakennus- ja kunnallistekniset työt Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran pohjoiselta kaupunkitekniikalta 1 736 000 euron arvonlisäverottomaan urakkahintaan ja oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä tilauksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 260 000 euroa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Stara, pohjoinen kaupunkitekniikka

Esitysteksti

Valmistelija

Esitysteksti

Hallinto-osasto

 

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa katu- ja puisto-osaston tilaamaan Pakilantien alueen ensimmäisen vaiheen katujen maanrakennus- ja kunnallistekniset työt Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran pohjoiselta kaupunkitekniikalta 1 736 000 euron arvonlisäverottomaan urakkahintaan ja oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä tilauksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 260 000 euroa.

Esittelijä

Yleistä rakennuskohteesta

Pakilantie välillä Pirjontie – Suursuontie on nykyinen 2-ajoratainen kokoojakatu, joka sijoittuu pääosin nykyiselle kerrostaloalueelle. Kadun länsipuolelle on tulossa uusi liikekeskus sekä rakennus työväenopistolle, kirjastolle ja nuorisotilalle. Vanha liikekeskus kadun itäpuolella puretaan ja tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja. Suunnitelmassa on varauduttu Pakilantielle suunniteltuun raidejokerilinjaan.

Tammiontie on uusi kokoojakatu. Suonotkontie välillä Suonotkonkuja - Tammiontie sekä Metsäpurontie välillä Maunulanmäki - Pakilantie ovat nykyisiä kokoojakatuja, jotka uusitaan. Suonotkonkuja on rakennettu tonttikatu, joka uusitaan. Pikkupolku on osin uusi jalankulun ja pyöräilyn raitti, joka jatkuu puistoraittina Maunulan puistoon.

Katujen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan nro 11326 mukaisen asunto- ja liikerakentamisen Maunulan alueella sekä myöhemmin raidejokerilinjan toteuttamisen Pakilantielle välille Pirjontie - Paanutie.

Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt Pakilantien välillä Pirjontie - Suursuontie, Tammiontien, Suonotkontien välillä Suonotkonkuja – Tammiontie, Suonotkonkujan, Metsäpurontien välillä Maunulanmäki - Pakilantie sekä Pikkupolun katusuunnitelmat 25.1.2011, § 35. Helsingin hallinto-oikeus on 16.12.2011 päättänyt olla tutkimatta Pro Maunula ry:n katusuunnitelmaa koskenutta valitusta.

Kustannukset

Suunnitteluvaiheen arvonlisäveroton katurakentamisen kustannusarvio ensimmäisen rakennusvaiheen töistä on yhteensä 1 200 000 euroa (hintataso toukokuu 2011, MAKU 2005 pisteluku 122,10). Suunnitteluvaiheen kustannusarvion ja tarjoushinnan välinen ero syntyy noin 12 %:n kustannustason noususta (syyskuu 2012, MAKU 2005 pisteluku 136,5), ylijäämämaiden kuljetusmatkojen oleellisesta kasvusta sekä siitä, että suunnitteluvaiheessa ei ole pystytty arvioimaan riittävällä tarkkuudella työjärjestyksestä aiheutuvia työnaikaisten liikennejärjestelyjen kustannuksia.

Katujen rakentaminen toteutetaan yhteisenä kunnallisteknisenä työmaana kaupungin muiden kunnallistekniikkaa toteuttavien tilaajien kanssa.

Ensimmäisen rakennusvaiheen työt valmistuvat vuoden 2013 lokakuun loppuun mennessä. Kadut viimeistellään valmiiksi vuosina 2014 - 2017 alueen kiinteistöjen rakentumisen mahdollistamassa aikataulussa.

Stara / Pohjoinen kaupunkitekniikka 1 736 000,00 euroa.

Tarjoushinta on arvonlisäveroton.

Saatu tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Stara, pohjoinen kaupunkitekniikka

Esitysteksti

Valmistelija

Esitysteksti

Hallinto-osasto

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515, (Kasarmikatu 21)

Kasarmikatu 21

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058809

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 13

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38655

 

FI02012566