Helsingin kaupunki

Esityslista

6/2017

1 (1)

Yleisten töiden lautakunta

 

 

 

 

Ko/2

 

28.2.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Salmisaarenkatu nro 30676/1, Länsisatamankatu välillä Tammasaarenkatu−Porkkalankatu nro 30677/1, katusuunnitelmien hyväksyminen, Länsisatama

HEL 2016-013461 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä Salmisaarenkadun nro 30676/1, 1.2.2017 muutetun katusuunnitelman ja Länsisatamankadun välillä Tammisaarenkatu−Porkkalankatu nro 30677/1 katusuunnitelman.

Lisäksi lautakunta päättää määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla tämän katusuunnitelmien hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta päätti kokouksessaan 10.1.2017 § 15 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Katusuunnitelmien lautakuntakäsittely 10.1.2017

Salmisaarenkadun pohjoispuolelle tehdään eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä myös Energiakadun ja Pikku-Pässin kujan väliselle alueelle. Lauttasaarensilta on Helsingin eniten liikennöity pyöräilyväylä ja Salmisaarenkatu on keskeinen osa tätä reittiä. Mikäli tila ei muutoin riitä, niin kääntymiskaistaa Energiakadulle voidaan lyhentää, sillä kääntyjien määrä on melko vähäinen.

Samalla selvitetään korotetun suojatien mahdollisuus Salmisaarentien ja Länsiväylän rampin kohdalla, jossa väistämisvelvollisuudet ovat tulkinnanvaraiset.

Katu- ja puisto-osasto on pyytänyt 13.1.2017 kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastoa selvittämään pyöräilyn näkökulmasta Salmisaarenkadun liikennesuunnitelman tarkistusmahdollisuutta tammikuun 2017 aikana, jotta asia voidaan huomioida käynnissä olevassa suunnittelutyössä.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston lausunto 24.1.2017 Salmisaarenkadun katusuunnitelmasta (liite 7)

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto on tutkinut Salmisaarenkadun pyörätiejärjestelyitä katu- ja puisto-osaston pyynnöstä.

Yleisten töiden lautakunta on ehdottanut Energiakadun ja Pikku-Pässin kujan väliselle yhdistetylle jalankulun ja pyöräilyn osuudelle eroteltua pyörätietä ja jalkakäytävää. Kadun ahtain kohta sijaitsee Salmisaarenkadun ja Pikku-Pässin kujan mutkassa, johon ehdotettu ratkaisu on haasteellinen saada mahtumaan. Liikennesuunnitteluosaston mukaan ehdotettu yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä voidaan suunnitella eroteltuna, kunhan huomioidaan seuraavat asiat:

        Autoliikenteen kaistajärjestelyt tulee säilyttää liikennesuunnitelman mukaisina.

        Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä kadun eteläpuolella ei saa heikentää.

        Energiakadulta pitää päästä kääntymään Salmisaarenkadulle molempiin suuntiin moduulirekalla.

Salmisaarenkadun ja Länsiväylän rampin liittymään ei suunnitella korotettua suojatietä. Salmisaarenkatu on alueellinen kokoojakatu ja siinä kulkee myös raskasta liikennettä. Länsiväylälle johtava ramppi on valtion maantiealuetta, jonka vuoksi mahdollisesta korotetusta suojatiestä tulisi neuvotella myös Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Lainsäädännön mukaan autoliikenne väistää tässä kohdin pyöräliikennettä. Liikenteen ohjaussuunnitelmassa aiotaan esittää pyöräilijöistä varoittavaa liikennemerkkiä Salmisaarenkadulle ennen suojatien ylittämistä.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnitelmien lähtökohtana ovat voimassa olevat asemakaavat ja laadittu liikennesuunnitelma nro 6579-2.

Katujen parantamisen tavoitteena on Länsiterminaalin liikenneyhteyksien parantaminen. Kaistamuutokset nopeuttavat satamasta purkautuvan autoliikenteen pääsyä Länsiväylän suuntaan. Tulevaisuudessa rekkaliikenne ohjataan Tyynenmerenkadun kautta. Näin rekkaliikennettä saadaan vähennettyä asuntokaduilta, joilla on myös paljon jalankulkua. Samalla pyöräliikenteen olosuhteita parannetaan.

Suunnittelukohdetta rajaavat pohjoisessa Länsiväylän rampit, itäpuolella on Kellosaaren voimalaitos, Ruoholahden kauppakeskus ja toimistorakennuksia, lännessä toimisto- ja asuinrakennuksia ja Salmisaaren voimalaitos sekä huoltoasema.

Suunnitelma

Salmisaarenkatu

Salmisaarenkatu on nykyinen katu. Salmisaarenkatu liittyy eteläpäässä Porkkalankatuun ja pohjoispäässä Länsiväylään.

Salmisaarenkadulle pohjoiseen Länsiväylän suuntaan tulee kaksi ajokaistaa nykyisen yhden kaistan sijasta välille Porkkalankatu−Energiakatu. Kadunvarsipysäköinti poistetaan ja yhdistetty jalankulku- ja pyörätie muutetaan erotelluksi jalankulku- ja pyörätieksi.

Salmisaarenkatu etelän suuntaan välillä Länsiväylän erkaneva ramppi−Porkkalankatu muuttuu yksi kaistaiseksi nykyisen kahden kaistan sijasta. Porkkalankadun liittymään tulee kolme ryhmityskaistaa nykyisen kahden sijasta. Välille Pikku-Pässin kuja–Porkkalankatu rakennetaan pyöräkaista.

Salmisaarenkadun päässä Länsiväylän ramppiliittymässä parannetaan pyöräilyjärjestelyjä.

Länsisatamankatu välillä Tammisaarenkatu−Porkkalankatu

Länsisatamankatu on nykyinen katu. Suunniteltava katuosuus liittyy eteläpäässä rakennettuun katuosuuteen ja pohjoispäässä Porkkalankatuun.

Länsisatamankadulle välillä Kellosaarenkatu–Itämerenkatu pohjoiseen Länsiväylän suuntaan tulee kaksi ajokaistaa nykyisen yhden kaistan sijasta. Kadunvarsipysäköinti poistetaan katuväliltä. Kaistajärjestelyt edellyttävät raitiotiekiskojen ja raitiotiepysäkkien siirtämistä.

Muutostöiden yhteydessä parannetaan myös pyöräliikenteen järjestelyjä. Välillä Kellosaarenkatu−Itämerenkatu pyörätie muutetaan pyöräkaistaksi. Yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet välillä Itämerenkatu–Porkkalankatu muutetaan erotetuiksi jalankulku- ja pyöräteiksi. Pyörätiet ovat yksisuuntaisia ja liittymäalueiden järjestelyjä parannetaan myös jalankulun ja pyöräilyn osalta.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) kanssa. Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä rakennusviraston asiakaspalvelussa ja rakennusviraston internetsivuilla 7.−14.11.2016 välisen ajan.  

Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille sekä Ruoholahti-Jätkänsaari-seura ry:lle. Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 7.−20.12.2016 välisen ajan.

Suunnitelmista on tehty yksi muistutus.

Muistutuksen käsittely

Muistutus (liite 5)

Muistutuksessa esitetään, että Salmisaarenkadun katusuunnitelmassa pitäisi painottaa turvallisuusongelmat Salmisaarenkadun ja Länsiväylän liittymisrampin risteyskohdassa. Nykyisin tämän risteyksen väistämisvelvollisuudet ovat tulkinnanvaraiset. Ramppiliittymiin pitäisi rakentaa korotetut suojatiet.

Muistuttaja esittää myös, että erillinen pyörätie tai -kaista tulisi rakentaa Salmisaarenkadun pohjoispuolella Energiakadusta länteen ja Kaapeliaukion pyörätien kaarresädettä tulisi loiventaa sekä Porkkaladun yli menevän pyörätien ajolinja tulisi olla suora.

Osa Salmisaarenkadun ja Länsisatamakadun pyöräteistä voisi toteuttaa kolmitasoratkaisuna.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Salmisaarenkadun ja Länsiväylän liittymisrampin risteyskohdassa olevat tulkinnanvaraiset väistämisongelmat ovat tiedossa. Pyörätietä ylittävät pyöräilijät ovat väistämisvelvollisia kadulla kulkeviin nähden. Asia tullaan ratkaisemaan liikenteen ohjaussuunnitelmassa. Liikenteen ohjaussuunnitelmassa aiotaan esittää pyöräilijöistä varoittavaa liikennemerkkiä Salmisaarenkadulle ennen suojatien ylittämistä.

Katusuunnittelun ja liikennesuunnitelman ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa parannuksia ja sujuvuutta Länsisataman liikenteeseen. Korotetut suojatiet ovat haitaksi raskaalle liikenteelle Länsisatamaan. Yleisten maanteiden ramppiliittymiin ei yleensä tehdä korotettuja suojateitä.

Salmisaarenkadulla Energiakadusta länteen jatkuu pyörätie liikennesuunnitelman mukaan yhdistettynä jalankulku ja pyörätienä erottuen taas Pikku-Pässin kujalla. Tämä johtuu tilan ahtaudesta. Mutkassa ei ole tilaa turvalliseen pyöräilyjärjestelyyn. Katuvälillä on kaksi kaistaa Länsiväylän suuntaan. Energiakadun ja Pikku-Pässin kujan välille toteutetaan eroteltu jalankulku ja pyörätie kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston lausunnon 24.1.2017 mukaisesti.

Kaapeliaukion länsikulma säilyy nykyisellään, joten pyörätiejärjestelyihin ei tule tässä suunnitelmassa parannuksia. Porkkaladun yli menevän pyörätien ajolinjoja ja ajokaistoja ei voi suoristaa, koska Salmisaarenkadun ja Länsisatamankadun liittymät eivät ole kohdakkain.

Suunnitellut pyörätiejärjestelyt ovat pääosin nykyisiä samassa tasossa jalkakäytävän kanssa olevia. Lähinnä liittymäalueille tehdään parannuksia.

Esittelijän mielestä muistutus ei aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 2 550 000 euroa, keskimäärin 131 euroa/m² (alv 0 % ). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 

euroa (alv 0 %)

Salmisaarenkatu

750 000

Länsisatamankatuvälillä Tammisaarenkatu−Porkkalankatu

1 800 000

 

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 65 000 euroa (alv 0 %).

Rakentamiseen varaudutaan katu- ja puisto-osaston talousarvioehdotuksessa 2017 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 09 Katujen perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Pirjo-Liisa Saartenkorpi, projektipäällikkö, puhelin: 310 38964

pirjoliisa.saartenkorpi(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 30676/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 30676/1

3

Suunnitelmaselostus nro 30677/1

4

Suunnitelmapiirustus nro 30677/1

5

Muistutus 11.12.2016, katusuunnitelma Länsisatama: Salmisaarenkatu, Länsisatamankatu välillä Tammasaarenkatu-Porkkalankatu

6

Muistutus 11.12.2016, katusuunnitelma Länsisatama: Salmisaarenkatu, Länsisatamankatu välillä Tammasaarenkatu-Porkkalankatu (julkaisuversio)

7

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston lausunto 24.1.2017

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Kaupunginosayhdistys

Esitysteksti

Muistuttaja

Esitysteksti

Rakennusviraston arkisto

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1515

Elimäenkatu 5

+358 9 310 1661

0201256-6

FI0480001200058890

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/hkr

+358 9 310 38674

 

FI02012566