Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 79

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2018-010197 T 00 00 02

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on 7.11.2018 valinnut Timo Latikan varajäseneksi (Sanna Lehtisen henkilökohtainen varajäsen) tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 310 36606

liisa.kahkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Jukka Ihanuksen (Kesk.) 7.6.2017 (§ 262)
varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Jukka Ihanus pyysi 30.9.2018 eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta tultuaan valituksi Uudenmaan maakuntahallituksen jäseneksi. Valtuusto on myöntänyt 7.11.2018 hänelle eron ja valinnut tilalle uuden henkilön.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 310 36606

liisa.kahkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 653

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566