Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2018

HEL 2018-000844 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ilmoittamat erityistoimeksiannot 10-11/2018.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Erityistoimeksiantoilmoitus 10/2018, 14.11.2018

2

Erityistoimeksiantoilmoitus 11/2018, 14.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin ja tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n välille on solmittu 27.5.2013 sopimus kaupungin tilintarkastuksesta toimikaudelle 2013-2016. Tällä hetkellä voimassa ovat sopimukseen sisältyvät optiovuodet 2017-2018.

Sopimuksen mukaan tilintarkastaja ei saa ilman tarkastuslautakunnan etukäteen antamaa suostumusta ottaa vastaan erityistoimeksiantoja Helsingin kaupungin hallintokunnalta tai tytäryhteisöltä. Lisäksi tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan kanssa samaan ketjuun kuuluvien tilintarkastusyhteisöjen Helsingin kaupungin hallintokunnalta tai tytäryhteisöltä saamista toimeksiannoista. Erityistoimeksiannot eivät saa vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuutta.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Erityistoimeksiantoilmoitus 10/2018, 14.11.2018

2

Erityistoimeksiantoilmoitus 11/2018, 14.11.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 02.10.2018 § 69

Tarkastuslautakunta 21.08.2018 § 61

Tarkastuslautakunta 29.05.2018 § 54

Tarkastuslautakunta 08.05.2018 § 43

Tarkastuslautakunta 10.04.2018 § 35

Tarkastuslautakunta 06.03.2018 § 18

Tarkastuslautakunta 13.02.2018 § 13

Tarkastuslautakunta 30.01.2018 § 8

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566