Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 83

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 3-2018

HEL 2018-000834 T 02 02 01

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 3-2018

2

Tarkastustoimen ennustetietolomake 3-2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennuste on laadittu kaupunginhallituksen 18.12.2017 hyväksymien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden ja rahoitusjohtajan 15.2.2018 antamien talousarvion toteutumisennusteen laadintaohjeiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion on lokakuussa arvioitu alittuvan noin 170 000 eurolla. Talousarvion alitus kohdistuu lähinnä henkilöstömenoihin. Avoimina ainakin osan vuotta ovat olleet arviointipäällikön, kahden kaupunkitarkastajan ja kahden erikoistarkastajan vakanssit.

Sitova toiminnan tavoite toteutui, sillä tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelmaan sisältyvistä vuosittain vaihtuvista aiheista 71 prosenttia liittyi kaupunkistrategiassa asetettujen linjausten tai tavoitteiden arviointiin. Talousarviossa asetettu sitova toiminnan tavoite oli vähintään 60 prosenttia. Toimintamenojen alituksen vuoksi tuottavuuden ennustetaan kehittyvän suunniteltua paremmin. Määrä- ja taloustavoitteiden ennustetaan muilta osin toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta resursseihin ja henkilötyöpäiviin liittyviä tavoitteita ei tulla saavuttamaan.

Ennustetiedot tallennettiin kaupunkiyhteiseen Tasku-järjestelmään ja Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan määräaikaan 10.10.2018 mennessä.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastustoimen talousarvion toteutumisennuste 3-2018

2

Tarkastustoimen ennustetietolomake 3-2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 21.08.2018 § 58

Tarkastuslautakunta 08.05.2018 § 44

Tarkastuslautakunta 30.01.2018 § 7

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566