Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

20.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Kaupungin tilinpäätös 2017 sekä toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutuminen

HEL 2018-000733 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen, kaupunkiympäristön sekä sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajien esitykset valtuuston vuoden 2017 talousarviossa asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 310 36606

liisa.kahkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2013 strategiaohjelman vuosille 2013–2016 ja 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline.

Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteista ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää mm. toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Tilinpäätökseen sisällytetään myös konsernitilinpäätös. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Kaupungin tilinpäätöksen 2017 laatimisaikataulun mukaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 19.3.2018.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16 alkaen kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, klo 16.20 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho sekä klo 16.45 sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen. He esittelevät valtuuston talousarviossa 2017 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista toimialallaan ja kertovat toimialansa ajankohtaisista asioista.

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 310 36606

liisa.kahkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 06.03.2018 § 17

Tarkastuslautakunta 30.01.2018 § 2

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566