Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2021

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

06.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

Ilmoitusasiat

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että ilmoitusasioita ei ollut.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 400

Unioninkatu 25

+358 9 310 36384

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

tarkastusvirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/www/tav/fi

+358 9 310 36308

 

FI02012566